Quyết định số 981/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
5
download

Quyết định số 981/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 981/BYT-QĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 981/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 981/BYT-Q Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 1996 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O CU C U TRANH CH NG THAM NHŨNG TRONG NGÀNH Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11-10-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr s 14/NQ-TW ngày 15-5-1996 v lãnh o cu c u tranh ch ng tham nhũng; Quy t nh s 240/H BT ngày 26-6-1990 c a H BT (nay là Chính ph ) v tranh ch ng tham nhũng và Quy t nh s 114/TTg ngày 21-11-1992 c a Th tư ng Chính ph v nh ng bi n pháp c p bách nh m ngăn ch n và bài tr t tham nhũng, buôn l u; Theo ngh c a Ông Chánh Văn phòng, Ông Chánh Thanh tra B Y t , QUY T NNH i u 1. Nay thành l p Ban ch o cu c u tranh ch ng tham nhũng trong ngành y t do B trư ng B Y t làm trư ng ban và g m các thành viên sau: 1. PGS Lê Ng c Tr ng - Th trư ng B Y t - Phó trư ng ban 2. PTS Tr n Th Trung Chi n - Th trư ng B Y t - Phó trư ng ban 3. Bs Nguy n c Doanh - Ph trách thanh tra y t - U viên thư ng tr c 4. Bs. Nguy n Bá Duy t - Ch t ch Công oàn ngành y t - U viên 5. PGS Ph m m nh Hùng - V trư ng V TCCB - U viên 6. Ds Nguy n Tr ng - TG T ng Công ty Dư c - U viên 7. Ds. Hoàng Thu L c - T ng giám c T ng Công ty thi t b y t - U viên 8. Bs Dương Huy Li u - Chánh Văn phòng B Y t - U viên 9. Bs Nguy n c An - V trư ng V khoa h c - TCKT - U viên 10. C nhân Bùi c Phương - Phó Chánh Thanh tra B - U viên
  2. 11. Ds Tr n T u - Phó T ng giám c T ng Công ty Dư c - U viên Giúp vi c cho Ban ch o có m t nhóm chuyên viên do Ông Chánh Thanh tra ch nh và tr c ti p i u hành. i u 2.- Ban ch o cu c u tranh ch ng tham nhũng trong ngành y t có nh ng nhi m v sau ây: 1. L p k ho ch hư ng d n, theo dõi và ki m tra, ôn c vi c th c hi n ngh quy t c a B Chính tr s 14/NQ-TW ngày 15-5-1996 "V lãnh o cu c u tranh ch ng tham nhũng", Quy t nh s 240/H BT ngày 26-6-1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) "v u tranh ch ng tham nhũng", Quy t nh s 114/TTg ngày 21-11-1992 c a Th tư ng Chính ph "v nh ng bi n pháp c p bách nh m ngăn ch n và bài tr t tham nhũng và buôn l u" trong các ơn v tr c thu c B . T p trung vào m t s lĩnh v c tr ng i m trong u tranh ch ng tham nhũng là: t ai, nhà , xây d ng cơ b n, h p tác u tư, giao th u, tài chính, qu n lý v n. 2. Ph i h p ch t ch v i các cơ quan có liên quan phát hi n và ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n x lý các v tham nhũng x y ra trong ngành. 3. Ki n ngh , theo dõi và ôn c vi c x lý cán b có vi ph m pháp lu t. 4. Sơ k t, t ng k t vi c th c hi n Ngh quy t s 14/NQ-TW, Quy t nh c a H i ng B trư ng s 240/H BT và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 114/TTg. 5. Thư ng tr c Ban ch o t t i Thanh tra B Y t , hàng tu n có trách nhi m báo cáo v i B trư ng v ti n trình th c hi n k ho ch c th trong các ơn v tr c thu c B , ng th i giúp B trư ng t ng h p tình hình hàng tháng báo cáo Ban Bí thư và Th tư ng Chính ph v u tranh ch ng tham nhũng trong ngành y t . i u 3.- Quy t nh này có hi u k t ngày ban hành và thay th Quy t nh s 463/BYT-Q ngày 15-3-1993 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Ban ch o u tranh ngăn ch n và bài tr t n n tham nhũng, buôn l u trong ngành y t ; Ban ch o cu c u tranh ch ng tham nhũng trong ngành y t s gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 4.- Các Ông: Chánh Văn phòng, V trư ng V TCCB, Th trư ng ơn v có liên quan và các ông, bà có tên trong i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản