Quyết định số 984/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 984/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 984/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 984/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 984/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C C P B NG T QU C GHI CÔNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ưu ãi Ngư i có công v i cách m ng c a U ban Thư ng v Qu c h i s 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29 tháng 9 năm 2005; Căn c Ngh nh s 54/2006/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Ưu ãi Ngư i có công v i cách m ng; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i (T trình s 30/TTr- BL TBXH ngày 03 tháng 7 năm 2008); QUY T NNH: i u 1. C p B ng T qu c ghi công cho 118 li t sĩ thu c 5 cơ quan: B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Công Thương, B Y t , B Công an, B Qu c Phòng và 28 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: à N ng, i n Biên, ăk Nông, ăk Lăk, Bình nh, B c Giang, B c Ninh, Bà R a - Vũng Tàu, Cao B ng, Cà Mau, Hoà Bình, H i Dương, Hưng Yên, thành ph H Chí Minh, Hà N i, H i Phòng, Hà Tây, H u Giang, Kiên Giang, Nam nh, Thanh Hoá, Ngh An, Phú Th , Qu ng Nam, Qu ng Bình, Ti n Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Long, (có danh sách kèm theo). i u 2. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Lao ng- Thương binh và Xã h i; - BTCN VPCP; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai(10b) Hoàng Trung H i DANH SÁCH
 2. 118 LI T SĨ Ư C C P B NG "T QU C GHI CÔNG" (Ban hành kèm theo Quy t nh s 984/Q -TTg ngày 24/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) THÀNH PH À N NG: 1. Li t sĩ: Lê Võ, Trư ng ban b o v dân ph , Nguy n quán : xã Qu Xuân, huy n Qu Sơn, thành ph à N ng, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 01 tháng 10 năm 2006; T NH I N BIÊN: 2. Li t sĩ: Ph m Văn Thìn, Cán s S Ngo i v t nh i n Biên, Nguyên quán: xã T n Lĩnh, huy n Ba Vì, t nh Hà Tây, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 25 tháng 5 năm 2007; T NH K NÔNG: 3. Li t sĩ: oàn Ti m, i trư ng i công tác Ban T ch c t nh u , Nguyên quán: xã Hoài Thanh Tây, huy n Hoài Nhơn, t nh Bình nh, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 10 tháng 8 năm 1968; T NH K LĂK: 4. Li t sĩ: Ph m Ho ch, Thương binh 1/4, Nguyên quán: xã Sơn M , huy n Hương Sơn, t nh Hà Tĩnh, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 17 tháng 5 năm 2007; T NH BÌNH NNH: 5. Li t sĩ: Phan Văn, Trư ng Công an thôn, Nguyên quán: xã Nhơn An, huy n An Nhơn, t nh Bình nh, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 23 tháng 11 năm 1955; T NH B C GIANG: 6. Li t sĩ: ào Ng c Thái, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Vĩnh Ti n, huy n Vĩnh B o, thành ph H i Phòng,
 3. ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 02 tháng 7 năm 2006; 7. Li t sĩ: H u Nhân, Thương binh 1/4 (81%) Nguyên quán: xã Trung Sơn, huy n Vi t Yên, t nh B c Giang, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 06 tháng 8 năm 2007; 8. Li t sĩ: Nguy n M nh Quy t, Thương binh 1/4 (61%) Nguy n quán: xã Dĩnh K , th xã B c Giang, t nh B c Giang, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 07 tháng 10 năm 2007; 9. Li t sĩ: Nguy n Văn BNy, Thương binh 1/4 (83%) Nguyên quán:Phư ng Lê L i, thành ph B c Giang, t nh B c Giang, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 13 tháng 7 năm 2007; 10. Li t sĩ: Vương Anh Su t, Thương binh 1/4 (81%) Nguyên quán: xã Ninh Xá, huy n Thu n Thành, t nh B c Ninh, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 09 tháng 9 năm 2006; B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I: 11. Li t sĩ: Nguy n Qu ng Ba, Thương binh 1/4 (91%) Nguyên quán: xã Mê Linh, huy n ông Hưng, t nh Thái Bình, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 23 tháng 2 năm 2008; 12. Li t sĩ: Nguy n Thanh Long, Thương binh 1/4 (91%) Nguyên quán: xã i Xuân, huy n Qu Võ, t nh B c Ninh, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 08 tháng 1 năm 2008; 13. Li t sĩ: Vũ ình Nhu, Thương binh 1/4 (81%) Nguyên quán: xã Yên Th ng, huy n Ý Yên, t nh Nam nh, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 20 tháng 9 năm 2007; B CÔNG THƯƠNG: 14. Li t sĩ: Nguy n Văn Chương, Th kho xăng d u,
 4. Nguyên quán: xã Quỳnh ôi, huy n Quỳnh Lưu, t nh Ngh An, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 25 tháng 5 năm 1965; T NH B C NINH: 15. Li t sĩ: Nguy n Văn Quỳnh, Thương binh 1/4 (81%) Nguyên quán: xã Quỳnh Phú, huy n Gia Bình, t nh B c Ninh, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 26 tháng 11 năm 2006; T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU: 16. Li t sĩ: Nguy n M u Châu, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Th ch vĩnh, huy n Th ch Hà, t nh Hà Tĩnh, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 24 tháng 8 năm 1971; 17. Li t sĩ: oàn Văn Thu, i viên du kích, Nguyên quán: xã Long Phư c, th xã Bà R a, t nh Bà R a - Vũng Tàu, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 14 tháng 9 năm 1973; 18. Li t sĩ: Tr n Văn t, Cơ s cách m ng, Nguyên quán: xã Long Phư c, th xã Bà R a, t nh Bà R a - Vũng Tàu, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 18 tháng 12 năm 1957; 19. Li t sĩ: Nguy n Ng c Tân, Thương binh 1/4 (91%) Nguyên quán: xã Xuyên Phư c, huy n Duy Xuyên, t nh Qu ng Nam, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 26 tháng 8 năm 2001; 20. Li t sĩ: Ph m Văn R , Thương binh 1/4 (96%), Nguyên quán: xã Khánh Công, huy n Yên Khánh, t nh Ninh Bình, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 20 tháng 7 năm 2007; B YT : 21. Li t sĩ: Ngô Kim Quang, Cán b Văn phòng Trư ng Y s Liên khu 3 và 4, Nguyên quán: xã Vũ Quý, huy n Ki n Xương, t nh Thái Bình,
 5. ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp, ngày 28 tháng 01 năm 1950; B CÔNG AN: 22. Li t sĩ: Ngô Văn Nguy n, i uý Công an nhân dân, Nguyên quán: xã Hưng Khánh Trung, huy n Ch Lách, t nh B n Tre, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 08 tháng 01 năm 2002; T NH CAO B NG: 23. Li t sĩ: Nguy n Văn Huy, Công nhân xây d ng, Nguyên quán: xã Lam i n, huy n Chương M , t nh Hà Tây, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 04 tháng 09 năm 2006; T NH CÀ MAU: 24. Li t sĩ: Lê Văn p, Ti u i phó Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Nguy n Phích, huy n U Minh, t nh Cà Mau, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 05 tháng 5 năm 1963; 25. Li t sĩ: Tr n Văn Nhiên, Thương binh 2/4 (61%), Nguyên quán: xã nh Bình, thành ph Cà Mau, t nh Cà Mau, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 02 tháng 3 năm 1998; T NH HOÀ BÌNH: 26. Li t sĩ: Minh Hi n, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Thư ng C c, huy n L c Sơn, t nh Hoà Bình, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 01 tháng 6 năm 2007; T NH H I DƯƠNG: 27. Li t sĩ: ng Văn Thư ng, Thương binh 2/4 (75%), Nguyên quán: xã Minh Tân, huy n Nam Sách, t nh H i Dương, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 20 tháng 5 năm 2007; T NH HƯNG YÊN:
 6. 28. Li t sĩ: c Giàng, Thương binh 2/4 (61%), Nguyên quán: xã Phan Sào Nam, huy n Phù C , t nh Hưng Yên, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 23 tháng 2 năm 2003; 29. Li t sĩ: Nguy n Ng c Oanh, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Tân Ti n, huy n Văn Giang, t nh Hưng Yên, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 24 tháng 3 năm 2005; THÀNH PH H CHÍ MINH: 30. Li t sĩ: Võ Công Nhung, Ti u i trư ng Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Duy An, huy n Duy Xuyên, t nh Qu ng Nam, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 15 tháng 2 năm 1968; THÀNH PH HÀ N I: 31. Li t sĩ: Nguy n H u Hà, Giao thông viên Ty bưu i n Hà N i, Nguyên quán: xã C Nhu , huy n T Liêm, thành ph Hà N i, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp tháng 10 năm 1949, 32. Li t sĩ: Như Bình, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Phù ng, huy n Gia Lâm, thành ph Hà Nôi, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 21 tháng 11 năm 2007; 33. Li t sĩ: Dương Minh H i, Thương binh 4/4 (30%), Nguyên quán: s 5 Nhà Th , qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 15 tháng 2 năm 2007; 34. Li t sĩ: Phùng Ng c c, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã i ng, huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 08 tháng 8 năm 1994; THÀNH PH H I PHÒNG: 35. Li t sĩ: Nguy n Công H u, Thương binh 3/4 (42%),
 7. Nguyên quán: xã Ki n Bái, huy n Thu Nguyên, thành ph H i Phòng, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 07 tháng 8 năm 1989; 36. Li t sĩ: Ph m H u Quỳnh, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Tiên Cư ng, huy n Tiên Lãng, thành ph H i Phòng, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 18 tháng 5 năm 2007; 37. Li t sĩ: Ph m Văn Thông, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã An Lư, huy n Thu Nguyên, thành ph H i Phòng, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 11 tháng 10 năm 2006; T NH HÀ TÂY: 38. Li t sĩ: ào Xuân Th nh, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Cao Viên, huy n Thanh Oai, t nh Hà Tây, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 12 tháng 6 năm 2007; 39. Li t sĩ: Nguy n Trư ng Giang, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Tr nh Xá, huy n Bình L c, t nh Hà Nam, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 26 tháng 1 năm 2008; 40. Li t sĩ: Nguy n Xuân Chi, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Qu ng Phú, huy n ng Hoà, t nh Hà Tây, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 14 tháng 10 năm 2007; T NH H U GIANG: 41. Li t sĩ: Nguy n Văn G p, Chi n s Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Hoà Hưng, huy n Gi ng Ri ng, t nh Kiên Giang, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp tháng 10 năm 1948; 42. Li t sĩ: Nguy n Văn Quang, i viên du kích, Nguyên quán: xã Vĩnh Vi n, huy n Long M , t nh H u Giang, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 22 tháng 10 năm 1971;
 8. T NH KIÊN GIANG: 43. Li t sĩ: Nguy n Danh Ti n, Thương binh 2/4 (68%), Nguyên quán: xã Tiên Phương, huy n Chương M , t nh Hà Tây, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 04 tháng 2 năm 2006; T NH NAM NNH: 44. Li t sĩ: Nguy n Văn Ninh, Công nhân Ty giao thông v n t i, Nguyên quán: xã Nghĩa Hùng, huy n Nghĩa Hưng, t nh Nam nh, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 28 tháng 5 năm 1968; 45. Li t sĩ: Ph m Văn Dương, Thương binh 1/4 (85%), Nguyên quán: xã An Hưng, huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 29 tháng 11 năm 2007; 46. Li t sĩ: Tr n c Phiên, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Tam Thanh, huy n V B n, t nh Nam nh, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 04 tháng 8 năm 2007; 47. Li t sĩ: Vũ Th Tr n, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Nam H i, huy n Nam Tr c, t nh Nam nh, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 12 tháng 3 năm 2007; T NH NGH AN: 48. Li t sĩ: Thái Vi t Vui, Thương binh 1/4 (95%), Nguyên quán: xã Nghi V n, huy n Nghi L c, t nh Ngh An, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 26 tháng 8 năm 2007; 49. Li t sĩ: Lương Văn Th ng, Cán b xã, Nguyên quán: xã Tam Quang, huy n Tam Dương, t nh Ngh An, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 27 tháng 8 năm 2005; T NH PHÚ TH :
 9. 50. Li t sĩ: Bùi Ng c Chúc, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Xuân Viên, huy n Yên L p, t nh Phú Th , ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 03 tháng 5 năm 2006; 51. Li t sĩ: Lê Văn Yên, Thương binh 2/4 (71%), Nguyên quán: phư ng Nông Trang, thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th , ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 24 tháng 10 năm 2004; T NH QU NG NAM: 52. Li t sĩ: Nguy n Như, Phó ban nông h i xã, Nguyên quán: xã i n Thăng, huy n i n Bàn, t nh Qu ng Nam, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 19 tháng 4 năm 1951; 53. Li t sĩ: Lê Văn Thành, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Qu Tân, huy n Qu Sơn, t nh Qu ng Nam, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 01 tháng 01 năm 1968; 54. Li t sĩ: Nguy n Thành t, Ti u i trư ng Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Tam Thăng, huy n Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 14 tháng 12 năm 1966; 55. Li t sĩ: Nguy n Xuân C nh, Quân y s Quân i nhân dân Vi t nam, Nguyên quán: xã Bình Tú, huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 13 tháng 5 năm 1969; 56. Li t sĩ: Tr n ình Hưng, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Qu M , huy n Qu Sơn, t nh Qu ng Nam, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 05 tháng 11 năm 1970; 57. Li t sĩ: Lê Văn H u, i viên du kích, Nguyên quán: xã i Cư ng, huy n i L c, t nh Qu ng Nam, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 23 tháng 12 năm 1969;
 10. T NH QU NG BÌNH: 58. Li t sĩ: Ngô M u L c, i viên du kích, Nguyên quán: xã An Thu , huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 12 tháng 11 năm 1948; 59. Li t sĩ: Bùi Chương, i i trư ng dân quân, Nguyên quán: xã ng Phú, huy n ng H i, t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 15 tháng 6 năm 1949; 60. Li t sĩ: Lê Thanh Hi p, i viên dân quân, Nguyên quán: xã Phú Thu , huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 04 tháng 10 năm 1947; 61. Li t sĩ: Lê Văn H , i viên du kích, Nguyên quán: xã An Thu , huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 28 tháng 12 năm 1947; 62. Li t sĩ: Nguy n ình Phúc, i viên du kích, Nguyên quán: xã Ngư Thu Nam, huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 05 tháng 12 năm 1949; 63. Li t sĩ: Nguy n Văn Dương, i viên du kích, Nguyên quán: xã Ngư Thu Nam, huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 05 tháng 12 năm 1949; 64. Li t sĩ: Nguy n Văn oàn, i viên du kích, Nguyên quán: xã Ngư Thu Nam, huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 18 tháng 8 năm 1948; 65. Li t sĩ: Nguy n Văn M nh, i viên du kích, Nguyên quán: xã Ngư Thu Nam, huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 05 tháng 12 năm 1949;
 11. 66. Li t sĩ: Ph m Tho , Ti u i trư ng du kích, Nguyên quán: xã Phú Tr ch, huy n B Tr ch, t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 15 tháng 4 năm 1949; 67. Li t sĩ: Nguy n ình Nuôi, Ch t ch lâm th i xã, Nguyên quán: xã Ngư Thu Nam, huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 05 tháng 12 năm 1949; 68. Li t sĩ: Tr n H u K nh, Ch t ch lâm th i xã, Nguyên quán: xã Ngư Thu Nam, huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 07 tháng 10 năm 1947; 69. Li t sĩ: Nguy n Văn ê, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Phong Thu , huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 19 tháng 5 năm 1968; 70. Li t sĩ: Lê Th Lan, i viên dân quân, Nguyên quán: xã H i Tr ch, huy n B Tr ch, t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 21 tháng 12 năm 1967; 71. Li t sĩ: Mai Xuân Th ch, Trung i phó dân quân, Nguyên quán: xã Mai Hoá, huy n Tuyên Hoá, t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 10 tháng 1 năm 1968; 72. Li t sĩ: Nguy n Th Loan, i viên dân quân, Nguyên quán: xã Xuân Ninh, huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 31 tháng 8 năm 1968; 73. Li t sĩ: Ph m Văn ăng, Trung i trư ng dân quân, Nguyên quán: xã Nhân Tr ch, huy n B Tr ch, t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 05 tháng 10 năm 1968; 74. Li t sĩ: Lê Th Hoa, Công nhân,
 12. Nguyên quán: xã An Ninh, huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 25 tháng 1 năm 1967; 75. Li t sĩ: Nguy n Thôi, Giáo viên Phòng giáo d c huyên , Nguyên quán: xã Tân Ninh, huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 19 tháng 6 năm 1966; 76. Li t sĩ: Lê Thái Th nh, Thương binh 1/4 (83%), Nguyên quán: xã Qu ng Phương, huy n Qu ng Tr ch, t nh Qu ng Bình, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 26 tháng 4 năm 2006; 77. Li t sĩ: Lê Công Nam, H c sinh Trư ng trung h c Hoang Hoà Thám, Nguyên quán: xã Hoa Thu , huy n L Thu , t nh Qu ng Bình, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 06 tháng 11 năm 1999; B QU C PHÒNG: 78. Li t sĩ: Nguy n ình Hoà, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Sơn Hoà, huy n Hương Sơn, t nh Hà Tĩnh, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 10 tháng 5 năm 1954; 79. Li t sĩ: Tr n Văn Th , Thi u uý Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã N L c, huy n CNm Khê, t nh Phú Th , ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 08 tháng 8 năm 1961; 80. Li t sĩ: Bùi Văn Qu ng, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Nam Hùng, huy n Nam Tr c, t nh Nam nh, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 25 tháng 3 năm 2005; 81. Li t sĩ: Lương Văn Lân, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Thư ng Nung, huy n Võ Nhai, t nh Thái Nguyên, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 02 tháng 6 năm 2006; 82. Li t sĩ: Lù Văn c, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam,
 13. Nguyên quán: xã B n Giang, huy n Tam ư ng, t nh Lai Châu, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 09 tháng 9 năm 2007; 83. Li t sĩ: Nguy n c Tùng, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Vinh Hưng, huy n Phú L c, t nh Th a Thiên Hu , ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 04 tháng 10 năm 2007; 84. Li t sĩ: Nguy n Văn Tài, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Quỳnh Hoa, huy n Quỳnh Lưu, t nh Ngh An, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 24 tháng 8 năm 2007; 85. Li t sĩ: Nguy n Văn T i, i uý Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Vi t Hưng, huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 15 tháng 03 năm 1979; 86. Li t sĩ: Ph m Ng c Chương, Trung uý Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Yên Hi p, huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 24 tháng 3 năm 2006; 87. Li t sĩ: Võ Văn Th ng, Trung tá Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã Thanh Liên, huy n Thanh Chương, t nh Ngh An, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 14 tháng 5 năm 2006; 88. Li t sĩ: Vũ Văn H c, Chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam, Nguyên quán: xã ng Sơn, huy n Nam Ninh, t nh Nam nh, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 29 tháng 7 năm 1979; T NH TI N GIANG: 89. Li t sĩ: Huỳnh Văn Nghiêm, Cán b ch v n, Nguyên quán: xã M Phong, thành ph M Tho, t nh Ti n Giang, ã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp tháng 01 năm 1952; 90. Li t sĩ: Võ Văn Ng , Cán b giao liên huy n,
 14. Nguyên quán: xã Phú Th nh ông, huy n Gò Công, t nh Ti n Giang, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 30 tháng 4 năm 1964; T NH THANH HOÁ: 91. Li t sĩ: Lê Văn Hu , Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã ông Hoà, huy n, ông Sơn, t nh Thanh Hoá, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 02 tháng 7 năm 2007; 92. Li t sĩ: Lê Vi t So n, Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã nh Thành, huy n Yên nh, t nh Thanh Hoá, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 02 tháng 6 năm 2007; T NH THÁI NGUYÊN: 93. Li t sĩ: Lê Văn Hưu, Thương binh 1/4 (91%), Nguyên quán: xã Hoá Thư ng, huy n ng H , t nh Thái Nguyên, ã hy sinh vì s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ngày 01 tháng 3 năm 2008; T NH VĨNH LONG: 94. Li t sĩ: Lê Văn B y, i viên du kích, Nguyên quán: xã Thi n M , huy n Trà Ôn, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 28 tháng 5 năm 1964; 95. Li t sĩ: Lê Văn Ki n, i viên du kích, Nguyên quán: xã Hi u Thành, huy n Vũng Liêm, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 16 tháng 7 năm 1970; 96. Li t sĩ: Nguy n Văn Bò, i viên du kích, Nguyên quán: xã Phú Thành, huy n Trà Ôn, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 25 tháng 10 năm 1970; 97. Li t sĩ: Nguy n Văn Hai, i viên du kích, Nguyên quán: xã M Thu n, huy n Bình Minh, t nh Vĩnh Long,
 15. ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 06 tháng 10 năm 1960; 98. Li t sĩ: Nguy n Văn Sáu, i viên du kích, Nguyên quán: xã An c, huy n Long H , t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 05 tháng 02 năm 1962; 99. Li t sĩ: Nguy n Văn Tr ng, i viên du kích, Nguyên quán: xã M Phư c, huy n Mang Thít, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 05 tháng 12 năm 1962; 100. Li t sĩ: Trương Văn Nghĩa, i viên du kích, Nguyên quán: xã An Phư c, huy n Mang Thít, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 19 tháng 8 năm 1963; 101. Li t sĩ: ng Văn Ti u, Chi n s giao liên, Nguyên quán: xã Vĩnh Xuân, huy n Trà Ôn, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 15 tháng 12 năm 1973; 102. Li t sĩ: Dương Văn Sách, Cán b binh v n p, Nguyên quán: xã M Hoà, huy n Bình Minh, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 16 tháng 11 năm 1970; 103. Li t sĩ: Huỳnh Văn Gi i, Cán b binh v n huy n, Nguyên quán: xã M Phư c, huy n Mang Thít, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 03 tháng 1 năm 1968; 104. Li t sĩ: Lê Văn Vui, Cán b xã, Nguyên quán: xã c M , huy n Càng Long, t nh Trà Vinh, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 19 tháng 3 năm 1973; 105. Li t sĩ: Ngô Văn Tư ng, Phó ban nông h i xã, Nguyên quán: xã ng Phú, huy n Long H , t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, tháng 4 năm 1961;
 16. 106. Li t sĩ: Nguy n Văn Báo, H i viên nông h i xã, Nguyên quán: xã Nhơn Bình, huy n Trà Ôn, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 27 tháng 1 năm 1968; 107. Li t sĩ: Nguy n Văn Ba, Cơ s cách m ng, Nguyên quán: xã M An huy n Mang Thít, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 25 tháng 11 năm 1969; 108. Li t sĩ: Nguy n Văn Bé, Trư ng Công an p, Nguyên quán: xã An Phư c, huy n Mang Thít, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 29 tháng 1 năm 1961; 109. Li t sĩ: Nguy n Văn Phu, H i viên Nông h i , Nguyên quán: xã Trung Ngãi, huy n Vũng Liêm, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 14 tháng 6 năm 1970; 110. Li t sĩ: Nguy n Văn Que On, Cán b Huy n oàn, Nguyên quán: xã Hi u Thành, huy n Vũng Liêm, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 10 tháng 4năm 1968; 111. Li t sĩ: Nguy n Văn Song, y viên ban binh v n huy n, Nguyên quán: xã M Thu n, huy n Bình Minh, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 10 tháng 02 năm 1972; 112. Li t sĩ: Nguy n Văn Tác, Bí thư chi oàn oàn Văn công Ban tuyên hu n t nh, Nguyên quán: xã Dân Thành, huy n Duyên H i, t nh Trà Vinh, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 21 tháng 10 năm 1972; 113. Li t sĩ: Nguy n Văn Tý, ng viên ng c ng s n Vi t Nam, Nguyên quán: xã Xuân Hi p, huy n Trà Ôn, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 13 tháng 6 năm 1963; 114. Li t sĩ: Nguy n Văn Xe, Y tá xã,
 17. Nguyên quán: xã Trung Thành, huy n Vũng Liêm, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 18 tháng 6 năm 1971; 115. Li t sĩ: Trương Văn Quang, Trư ng ban kinh tài xã, Nguyên quán: xã Tân Lư c, huy n Bình Minh, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 01 tháng 12 năm 1967; 116. Li t sĩ: Tr n Văn Cư ng, Chi n sĩ giao liên xã, Nguyên quán: xã Thi n M , huy n Trà Ôn, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 19 tháng 10 năm 1970; 117. Li t sĩ: Tr n Văn Lanh, Phó công an xã, Nguyên quán: xã Th nh ông, huy n Th nh Hưng, t nh ng Tháp, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, ngày 17 tháng 11 năm 1968; 118. Li t sĩ: Tr n Văn Rô, i trư ng b o v tr i giam Ban an ninh t nh, Nguyên quán: xã Tân Bình, huy n Bình Minh, t nh Vĩnh Long, ã hy sinh trong s nghi p ch ng M c u nư c, năm 1967./.
Đồng bộ tài khoản