Quyết định số 987/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 987/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 987/TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng khu di tích lịch sử Trung ương cục miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 987/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 987/TTg Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 1997 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O TH C HI N D ÁN XÂY D NG KHU DI TÍCH LNCH S TRUNG ƯƠNG C C MI N NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c ý ki n ch o c a Thư ng v B Chính tr (công văn s 1055/CV-VPTW ngày 13 tháng 11 năm 1996) và ý ki n c a ng chí Võ Văn Ki t, U viên Thư ng v B Chính tr (t i cu c h p bàn ngày 20/10/1997, bàn tri n khai th c hi n D án u tư xây d ng khu di tích l ch s Trung ương C c Mi n Nam, ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua Nghiên c u ti n kh thi, công văn s 5243/KGVX, ngày 18 tháng 10 năm 1997); Xét ngh c a các B : Văn hoá - Thông tin (công văn s 3202/CV - VH ngày 30/9/1997), B Xây d ng (công văn s 383/BXD - VP ngày 22/10/1997), c a Thành u thành ph H Chí Minh (công văn s 619/CV - TƯ ngày 15/10/1997) và c a U ban nhân dân t nh Tây Ninh (công văn s 227/CV -UB ngày 11/10/1997), QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban ch o th c hi n D án u tư xây d ng khu di tích l ch s Trung ương C c Mi n Nam g m nh ng thành viên sau ây: 1. ng chí Võ H ng Quang, Th trư ng B Văn hoá - Thông tin, Trư ng Ban, 2. ng chí Võ Vi t Thanh, Ch t ch U ban nhân dân thành phó H Chí Mính, Phó trư ng Ban, 3. ng chí ng Văn Ninh, Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh, Phó Trư ng Ban, Các u viên: 4. Thi u tư ng Lê Văn Dũng, Tư l nh Quân khu VII, 5. ng chí Bùi Huy Th ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Phư c, 6. ng chí Nguy n Văn Trong, Phó T ng c c trư ng T ng c c u tư, B Tài chính,
  2. 7. ng chí Lê Văn Nin - Giám c Công ty tư v n xây d ng t ng h p tr c thu c B Xây d ng t i thành ph H Chí Minh, 8. ng chí Trung tư ng Lê Thanh, 9. ng chí Huỳnh Thanh Mua (t c Hai Chi n), 10. ng chí Nguy n Võ Danh (t c B y D ), 11. ng chí inh Phong, Phó Giám c ài truy n hình thành ph H Chí Minh. i u 2. Ban Ch o làm tư v n và ch o t p h p các tài li u, tư li u v văn hoá v t th và phi v t th làm căn c khoa h c cho vi c xây d ng d án kh thi; ng th i, có nh ng nhi m v c th sau: 1/. Ch o, ôn c, ki m tra Ban Qu n lý i u hành, th c hi n d án (Ch u tư) l p các qui ho ch chi ti t, các d án kh thi c a các công trình thành ph n, tham gia ý ki n trư c khi trình duy t theo nh ng quy nh hi n hành v u tư và xây d ng. 2/. Ch o công tác nghiên c u khoa h c, ào t o cán b cho ho t ng c a Trung tâm di tích l ch s này. 3/. Tìm phát hi n và v n ng các ngu n v n khác, ngoài ngu n v n t Ngân sách Nhà nư c u tư xây d ng công trình này. 4/. Ph i h p v i các B , ngành Trung ương, t nh Tây Ninh và các t nh phía Nam ch o vi c xây d ng và t ch c các ho t ng c a Trung tâm. i u 3. Phê duy t k ho ch công tác hàng năm và ki m tra, ôn c các ho t ng c a Ban qu n lý d án. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c trích ra t t ng kinh phí u tư th c hi n D án xây d ng Trung tâm di tích l ch s Trung ương C c mi n Nam. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản