Quyết định số 988-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 988-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 988-TTg về việc phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 1996 -2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 988-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 988-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH QU NG NINH TH I KỲ 1996-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t i T trình s 468- TT/UB ngày 5 tháng 3 năm 1996, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 5712-BKH/VPT ngày 2 tháng 11 năm 1996, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Qu ng Ninh th i kỳ 1996-2010 v i n i dung ch y u như sau: I. M C TIÊU PHÁT TRI N Khai thác m i ti m năng, l i th v v trí a lý và các ngu n tài nguyên xây d ng t nh Qu ng Ninh, phát tri n nhanh, n nh, b n v ng v kinh t , văn hoá, xã h i và an ninh, qu c phòng, t các m c tiêu ch y u v tăng trư ng kinh t , ti n b xã h i và b o m môi trư ng sinh thái; ưa t nh tr thành m t Trung tâm công nghi p, thương m i, d ch v , du l ch và là m t trong nh ng "c a m " l n c a phía B c cùng v i m t s t nh, thành ph khác h p thành khu kinh t tr ng i m thúc Ny s phát tri n c a vùng và phát tri n chung c a c nư c. II. NH NG NNH HƯ NG VÀ NHI M V CH Y U V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 1. Nh ng nh hư ng phát tri n ch y u: Th c hi n phát tri n n n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa, k t n i s phát tri n c a t nh v i s phát tri n c a vùng kinh t tr ng i m phía B c và toàn vùng B c B , phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c. Xây d ng và phát tri n cơ c u kinh t h p lý và hư ng v xu t khNu, coi tr ng ch t lư ng và hi u qu ; Ny m nh xây d ng và phát tri n công nghi p, thương m i, d ch v và du l ch; xây d ng, m r ng và hi n i các c ng bi n hi n có và xây d ng m t s c ng m i b o m giao lưu c a toàn vùng và giao lưu v i qu c t . Phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, thu s n theo hư ng thâm canh và s n xu t hàng hoá.
  2. Phát tri n kinh t ph i k t h p v i phát tri n văn hoá, xã h i, c ng c an ninh, qu c phòng trên t li n, trên bi n và h i o. Nâng cao m c s ng và trình dân trí, b o m nhân l c cho công nghi p hoá, hi n i hoá; xây d ng các khu v c nông thôn m i và các h i o phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a t ng v ng, t ng o. B o v , c i thi n môi trư ng sinh thái, c bi t là c nh quan khu v c V nh H Long. 2. Nh ng nhi m v phát tri n ch y u: V phát tri n công nghi p: Phát tri n công nghi p v i t c cao m b o phát tri n các ngành kinh t khác c a t nh. Phát huy truy n th ng và năng l c s n có phát tri n m nh các ngành công nghi p mũi nh n: than, cơ khí, v t li u xây d ng ( c bi t là xi măng). C i t o và m r ng các Khu công nghi p hi n có: Hòn Gai, Bãi Cháy, CNm Ph , Uông Bí... ng th i Ny m nh t c xây d ng m t s khu công nghi p m i như: Cái Lân, Hoành B , Uông Bí, M o Khê, Ch p Khê và c m công nghi p ông Tri u. Phát tri n tuy n kinh t ven bi n H Long - Móng Cái g n k t ch t ch v i vùng núi phía trong làm ng l c phát tri n cho c vùng. Huy ng các thành ph n kinh t m r ng s n xu t và nâng cao ch t lư ng các m t hàng tiêu dùng, công nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n áp ng nhu c u n i a và xu t khNu. V phát tri n nông, lâm nghi p, thu s n: Phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hoá cung ng cho tiêu dùng và xu t khNu; khai thác có hi u qu ti m năng v t nông nghi p g n khu công nghi p, g n khu du l ch ven bi n và h i o b trí mùa v , cây tr ng, v t nuôi thích h p và thâm canh nh m tăng năng su t, s n lư ng và ch t lư ng, nông s n, m r ng th trư ng tiêu th . Phát tri n chăn nuôi theo hư ng công nghi p tăng nhanh t tr ng c a ngành này trong giá tr s n lư ng nông nghi p. Phát tri n ngành lâm nghi p theo hư ng tr ng tâm là lâm nghi p xã h i, c g ng ph n u n năm 2010 có t l che ph r ng t t 55%-60%. Phát tri n ngành thu s n (bao g m c khai thác, nuôi tr ng, ch bi n và h u c n d ch v ): u tư k thu t và phương ti n nâng cao s n lư ng ánh b t h i s n ngoài khơi. M r ng di n tích nuôi tr ng thu s n; xây d ng các cơ s ch bi n, d ch v ngh cá ven bi n và trên các o; xây d ng o Cô Tô tr thành m t trong nh ng trung tâm d ch v ngh cá c a V nh B c B . Phát tri n thu s n ph i k t h p v i vi c b o v và phát tri n các ngu n l i. V phát tri n các ngành thương m i, d ch v , du l ch: C n có k ho ch khai thác nh ng l i th , t o môi trư ng u tư, kinh doanh thu n l i huy ng ư c các ngu n l c, c bi t coi tr ng vi c phát tri n ho t ng kinh t i ngo i theo hư ng a phương hoá, a d ng hoá các m i quan h , hư ng m nh vào xu t khNu, du l ch, h p tác u tư nh m thu hút v n, công ngh , kinh nghi m qu n lý tiên ti n c a nư c ngoài.
  3. Phát huy ưu th và cơ h i phát tri n m nh các ngành d ch v , nh t là d ch v hàng h i và du l ch. Trên cơ s hình thành c ng Cái Lân, phát tri n m nh i tàu bi n c a t nh. S m hình thành hai trung tâm thương m i l n H Long và Móng Cái. Trong tương lai g n, khu v c Móng Cái ph i ư c phát tri n thành khu kinh t c a khNu quan tr ng. M r ng màng lư i thương nghi p, d ch v , m b o cung ng hàng hoá, d ch v và tiêu th s n phNm cho nhân dân, áp ng ph n nào nhu c u cho khu du l ch l n c a t nh và m t s t nh b n. Phát tri n m nh và nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng du l ch, c bi t ưu tiên phát tri n du l ch qu c t . C n xây d ng m t s khách s n l n có quy mô 200-300 phòng có th thu hút khách du l ch qu c t t t 1,2 n 1,3 tri u ngư i vào năm 2010. Ngoài khu du l ch H Long c n khai thác tri t ti m năng du l ch c a vùng ven bi n và h i o. C n hi n i hoá các ho t ng tài chính, ngân hàng, b o hi m theo ch trương, chính sách c a Nhà nư c, nh m t o i u ki n thu n l i cho các ho t ng kinh t , du l ch c a t nh, c a c vùng và c a khách du l ch cũng như c a các nhà u tư nư c ngoài. B o m t tr ng thu ngân sách, t tr ng u tư so v i GDP ngày càng tăng. V phát tri n cơ s h t ng: Phát tri n cơ s h t ng ư c coi là gi i pháp có ý nghĩa quy t nh i v i s phát tri n c a t nh Qu ng Ninh. KhNn trương xây d ng c ng Cái Lân theo hư ng ng b và hi n i ti p nh n tàu có tr ng t i l n ra vào C ng; u tư xây d ng, c i t o các C ng Mũi Chùa, V n Gia, Mũi Ng c. Nghiên c u xây d ng c ng Cô Tô có năng l c b c x p hàng hoá t 30 n 50 v n t n/năm. phát huy h t ti m năng, thu n l i v giao thông ư ng bi n và h th ng c ng bi n, c n ph i có k ho ch u tư trang b các phương ti n và tăng năng l c cũng như i m i công ngh b c x p, ti p nh n hàng hoá và các lo i d ch v ph c v cho các c ng như: kho tàng, b n bãi, phương ti n chuy n t i v.v... Phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b nh m ph c v cho phát tri n kinh t , dân sinh và b o m an ninh, qu c phòng. Chú ý n h th ng ư ng giao thông các xã mi n núi biên gi i và h i o. C n nâng c p qu c l 18A, ư ng 10, xây d ng tr c H i Phòng - Qu ng Ninh, Hà N i - Bãi Cháy kéo dài n Móng Cái. C i t o, nâng c p các tuy n ư ng 18B, 4B; xây d ng c u C a L c, c i t o tuy n ư ng s t Ph L i - Cái Lân và n i v i tuy n ư ng s t Hà N i - Lào Cai. Nghiên c u xây d ng m t sân bay t i khu v c H Long - Bãi Cháy. Xây d ng hoàn ch nh m ng lư i c p nư c, thoát nư c, c p i n, giao thông ô th và các khu công nghi p; xây d ng h Cao Vân, khai thác p ng Ho, xây d ng p ng Giang. Xây d ng h th ng ư ng dây t i i n ph c v cho phát tri n kinh t và dân sinh. Tri n khai xây d ng nhà máy i n Hoành B . Trong quá trình xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i ph i c bi t quan tâm n vi c b o v , gi gìn và c i thi n
  4. môi trư ng, c nh quan các khu v c ô th , nh t là gi gìn, b o v môi trư ng, c nh quan khu v c H Long - Bãi Cháy. Ti p t c hi n i hoá h th ng thông tin liên l c, phát tri n i n tho i s n 100% s xã trong t nh (c trong t li n và h i o). V phát tri n giáo d c, y t , văn hoá, xã h i: Nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a h th ng giáo d c, ào t o áp ng yêu c u v nhân l c cho công nghi p hoá, hi n i hoá; phát tri n m ng lư i chăm sóc s c kho , b o hi m y t , khám ch a b nh cho nhân dân, nh t là dân các vùng mi n núi và h i o; th c hi n chương trình dân s - k ho ch hoá gia ình. M r ng và nâng cao ch t lư ng c a h th ng phát thanh, truy n hình, các ho t ng văn hoá tiên ti n, hi n i, m à b n s c dân t c; nâng cao cơ s v t ch t cho ngành th d c th thao. Ti p t c Ny m nh phong trào xoá ói gi m nghèo, quan tâm úng m c n các i tư ng và gia ình chính sách. Cùng v i vi c phát tri n kinh t nhi u thành ph n, nhi u ngành, ngh , ph i tăng t l lao ng ư c ào t o có vi c làm, gi m t l th t nghi p các ô th . V n ng nhân dân tham gia tích c c vào vi c xây d ng n p s ng văn minh, bài tr các t n n xã h i. III. NH NG BI N PHÁP CH Y U m b o vi c th c hi n Quy ho ch t ng th kinh t - xã h i t nh th i kỳ 1996- 2010, t nh ph i tri n khai m t h th ng các bi n pháp ng b , k c i m i cơ ch chính sách k t h p v i c i cách hành chính, tăng cư ng năng l c qu n lý, c i ti n k ho ch hoá, tăng cư ng nghiên c u vĩ mô, dài h n, xây d ng các d án và chương trình phát tri n... nh m phát huy các ngu n l c trong nư c, ngoài nư c ph c v cho công cu c i m i và phát tri n kinh t - xã h i. Ph i th hi n phương hư ng và nh ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i ch y u c a Quy ho ch này trong các k ho ch ng n h n, trung h n, các chương trình và d án có tính kh thi. U ban nhân dân t nh th c thi nghiên c u, và xu t v i Chính ph (nh ng v n vư t thNm quy n) các chính sách có hi u qu v huy ng v n trong nư c, thu hút các ngu n l c t bên ngoài, m r ng th trư ng, phát tri n ngu n nhân l c, phát tri n khoa h c và công ngh , xây d ng các ô th và u tư xây d ng các khu công nghi p... Quý IV năm 1998, t nh ph i ti n hành t ng k t vi c áp d ng thí i m các chính sách t i khu v c c a khNu Móng Cái theo n i dung Quy t nh 675/TTg ngày 18 tháng 9 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph và ki n ngh Th tư ng i u ch nh, b sung nh ng quy nh c n thi t. i u 2. U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh là cơ quan ch qu n th c hi n Quy ho ch, ph i có k ho ch và bi n pháp tri n khai ngay vi c ch o và t ch c th c hi n m t cách ch t ch và khNn trương, nh m hoàn thành và hoàn thành vư t m c các m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i ã ư c ra trong Quy ho ch. C n thư ng xuyên theo dõi, k p th i i u ch nh Quy ho ch phù h p v i s phát tri n chung c a vùng và c a c nư c.
  5. Các B , ngành Trung ương, theo ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m ph i h p và giúp t nh Qu ng Ninh trong quá trình th c hi n Quy ho ch, trong ó c bi t chú ý b o m s th ng nh t gi a Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh v i Quy ho ch c a t ng ngành, t ng lĩnh v c và quy ho ch t ng th c a vùng, ng th i ph i phù h p v i chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i dài h n c a c nư c và b o m an ninh, qu c phòng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản