Quyết định số 99/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 99/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 99/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO K HO CH V N U TƯ VÀ XÂY D NG B SUNG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG CHO S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a S Giao thông công chánh t i T trình s 405/GT-KH ngày 16 tháng 8 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao S Giao thông công chánh ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng b sung năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung cho d án s a ch a, nâng c p c u R ch Chi c v i t ng v n u tư 16,7 t (mư i sáu t b y trăm tri u) ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng b sung năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, S Giao thông công chánh có trách nhi m phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và Giám c S Giao thông công chánh có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB : Các PVP - Các T T, DA, TM, T TH (3b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản