Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
123
lượt xem
9
download

Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 99/2005/QĐ-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY T C, BI U PHÍ VÀ M C TRÁCH NHI M B O HI M B T BU C TRÁCH NHI M DÂN S C A NGƯ I KINH DOANH V N T I HÀNH KHÁCH,HÀNG HOÁ D CHÁY VÀ D N TRÊN ĐƯ NG THU N I Đ A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Lu t Giao thông đư ng thu n i đ a s 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 125/2005/NĐ-CP ngày 07/10/2005 c a Chính ph quy đ nh ch đ b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hành khách, hàng hoá d cháy và d n trên đư ng thu n i đ a; Theo đ ngh c a V trư ng V B o hi m, Q UY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy t c, Bi u phí và m c trách nhi m b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hành khách, hàng hoá d cháy và d n trên đư ng thu n i đ a. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 3. V trư ng V B o hi m, Chánh Văn phòng B Tài chính và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các ban c a Đ ng, - Văn phòng Qu c H i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Lê Th Băng Tâm - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th , - Công báo, - C c ki m tra văn b n, - Các đơn v thu c và tr c thu c B , - Lưu VT, V B o hi m. QUY T C B O HI M B T BU C TRÁCH NHI M DÂN S C A NGƯ I KINH DOANH V N T I HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ D CHÁY VÀ D N TRÊN ĐƯ NG THU N I Đ A (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng đi u ch nh và ph m vi áp d ng 1. Doanh nghi p b o hi m, ngư i kinh doanh v n t i hành khách, hàng hoá d cháy và d n trên đư ng thu n i đ a có nghĩa v th c hi n ch đ b o hi m b t bu c trách nhi m dân s theo quy đ nh t i Quy t c này. 2. Ch đ b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i trên đư ng thu n i đ a theo quy đ nh t i Quy t c này bao g m:
 2. a) B o hi m trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hàng hoá d cháy và d n trên đư ng thu n i đ a đ i v i ngư i th ba; b) B o hi m trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hành khách đ i v i hành khách. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Quy t c này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Đư ng th y n i đ a: là lu ng, âu tàu, các công trình đưa phương ti n qua đ p, thác trên sông, kênh, r ch ho c lu ng trên h , đ m, phá, v ng, v nh, ven b bi n, ra đ o, n i các đ o thu c n i thu c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam đư c t ch c qu n lý, khai thác giao thông v n t i. 2. Phương ti n thu n i đ a (sau đây g i là phương ti n): là tàu, thuy n và các c u trúc n i khác, có đ ng cơ ho c không có đ ng cơ, t hành ho c có phương ti n lai kéo chuyên ho t đ ng trên đư ng thu n i đ a, có đăng ký kinh doanh và đăng ki m theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Ngư i kinh doanh v n t i: là ngư i v n t i giao k t h p đ ng v n t i hàng hoá, hành khách v i ngư i thuê v n t i đ th c hi n vi c v n t i hàng hoá, hành khách mà có thu cư c phí v n t i. 4. Ngư i v n t i là t ch c, cá nhân s d ng phương ti n đ v n t i ngư i, hàng hóa trên đư ng thu n i đ a. 5. Ngư i th ba trong b o hi m trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hàng hoá d cháy và d n trên đư ng thu n i đ a là nh ng ngư i b thi t h i v thân th , tài s n do phương ti n thu n i đ a gây ra, tr nh ng ngư i sau đây: a) Ch phương ti n, ngư i lái phương ti n, hoa tiêu và thuy n viên c a phương ti n đư c b o hi m; b) Hành khách. 6. Bên mua b o hi m: là ngư i kinh doanh v n t i hành khách, hàng hoá d cháy và d n trên đư ng thu n i đ a. 7. Hành khách: là nh ng ngư i đư c ch trên phương ti n theo h p đ ng v n chuy n hành khách thu c các hình th c quy đ nh t i Lu t Giao thông đư ng thu n i đ a. 8. Hàng hoá d cháy và d n : là nh ng hàng hoá đư c phân lo i t lo i 1 đ n lo i 4 theo quy đ nh t i Đi u 4 và Ph l c s 1 ban hành kèm theo Ngh đ nh s 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 c a Chính ph quy đ nh danh m c hàng hoá nguy hi m và vi c v n t i hàng hoá nguy hi m trên đư ng thu n i đ a. 9. M c trách nhi m b o hi m: là s ti n t i đa mà doanh nghi p b o hi m có th ph i tr cho thi t h i v ngư i và tài s n trong m i v t n th t x y ra thu c ph m vi trách nhi m b o hi m. M c trách nhi m b o hi m đư c quy đ nh c th t i Gi y ch ng nh n b o hi m phù h p v i Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC c a B trư ng B Tài chính. Đi u 3. H p đ ng b o hi m Trên cơ s Gi y yêu c u b o hi m c a bên mua b o hi m, doanh nghi p b o hi m c p Gi y ch ng nh n b o hi m cho bên mua b o hi m. Gi y ch ng nh n b o hi m là b ng ch ng ký k t h p đ ng b o hi m gi a bên mua b o hi m v i doanh nghi p b o hi m. Gi y ch ng nh n b o hi m đư c l p theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC c a B trư ng B Tài chính. Đi u 4. Phí b o hi m và m c trách nhi m b o hi m Doanh nghi p b o hi m và bên mua b o hi m có trách nhi m tuân th Bi u phí và m c trách nhi m b o hi m quy đ nh t i Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC c a B trư ng B Tài chính. Doanh nghi p b o hi m và bên mua b o hi m có th tho thu n áp d ng bi u phí và m c trách nhi m b o hi m cao hơn ho c ph m vi b o hi m r ng hơn Quy t c, Bi u phí và m c trách nhi m b o hi m ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC c a B trư ng B Tài chính. Đi u 5. Hi u l c b o hi m Hi u l c b o hi m b t đ u và k t thúc theo quy đ nh t i Gi y ch ng nh n b o hi m, tr trư ng h p ch m d t h p đ ng b o hi m theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 6. Hu b h p đ ng b o hi m Trư ng h p có yêu c u hu b h p đ ng b o hi m, bên mua b o hi m ph i thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p b o hi m bi t trư c mư i lăm (15) ngày. Trong vòng mư i lăm (15) ngày k t ngày nh n đư c thông báo hu b , n u doanh nghi p b o hi m không có ý ki n thì h p đ ng b o hi m m c nhiên đư c hu b , doanh nghi p b o hi m ph i hoàn l i cho bên mua b o hi m 80% s phí b o hi m tương ng v i th i gian hu b , tr trư ng h p trong th i h n h p đ ng b o hi m đang có hi u l c đã x y ra s ki n b o hi m. Đi u 7. Trách nhi m c a bên mua b o hi m
 3. Ngoài các trách nhi m quy đ nh t i Đi u 9, Ngh đ nh s 125/2005/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh ch đ b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hành khách, hàng hoá, d cháy và d n trên đư ng th y n i đ a, bên mua b o hi m còn có các trách nhi m dư i đây: 1. Đóng phí b o hi m đ y đ , theo th i h n và phương th c đã tho thu n trong h p đ ng b o hi m. 2. Khi yêu c u b o hi m, bên mua b o hi m có nghĩa v kê khai đ y đ , trung th c m i chi ti t có liên quan đ n h p đ ng b o hi m theo yêu c u c a doanh nghi p b o hi m. 3. Thông báo ngay nh ng trư ng h p có th làm tăng r i ro ho c làm phát sinh thêm trách nhi m c a doanh nghi p b o hi m trong quá trình th c hi n h p đ ng b o hi m. 4. Bên mua b o hi m, ngư i đi u khi n phương ti n, hoa tiêu và thuy n viên có trách nhi m tuân th t t c các quy đ nh c a Lu t Giao thông đư ng thu n i đ a. 5. Khi x y ra s ki n b o hi m, ngư i đư c b o hi m có trách nhi m: a) C u ch a, h n ch thi t h i v ngư i và tài s n, b o v hi n trư ng nơi x y ra s ki n b o hi m; b) Trình báo ngay cho chính quy n đ a phương, công an ho c đơn v qu n lý đư ng thu n i đ a g n nh t đ l p biên b n theo quy đ nh; c) Thông báo ngay cho doanh nghi p b o hi m đ ph i h p gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p b o hi m bi t ch m nh t không quá ba (03) ngày k t ngày x y ra s ki n b o hi m ho c t ngày phương ti n đư c b o hi m v đ n b n, c ng đ u tiên. d) Ngư i đư c b o hi m ph i thông báo và chuy n cho doanh nghi p b o hi m ngay khi nh n đư c thông tin, yêu c u đòi b i thư ng, biên b n, ch ng t pháp lý liên quan đ n s ki n b o hi m. 6. Áp d ng các bi n pháp đ phòng, h n ch t n th t theo quy đ nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p ngư i đư c b o hi m vi ph m các nghĩa v quy đ nh t i Đi u này, doanh nghi p b o hi m có quy n t ch i b i thư ng m t ph n ho c toàn b s ti n b i thư ng tuỳ theo m c đ l i c a ngư i đư c b o hi m. Đi u 8. Trách nhi m c a doanh nghi p b o hi m Ngoài các trách nhi m quy đ nh t i Đi u 11, Ngh đ nh s 125/2005/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh ch đ b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hành khách, hàng hoá, d cháy và d n trên đư ng th y n i đ a, doanh nghi p b o hi m còn có các trách nhi m dư i đây: 1. Hư ng d n, t o đi u ki n thu n l i đ bên mua b o hi m tham gia b o hi m. 2. Khi x y ra s ki n b o hi m, n u xét th y c n thi t, doanh nghi p b o hi m ph i ph i h p ch t ch v i ngư i đư c b o hi m và các cơ quan ch c năng đ gi i quy t s vi c, thu th p các thông tin c n thi t có liên quan nh m xác đ nh nguyên nhân và m c đ thi t h i do s ki n b o hi m gây ra. 3. Khi h sơ b i thư ng đ y đ và h p l , doanh nghi p b o hi m ph i gi i quy t b i thư ng trong th i h n quy đ nh t i Đi u 13 dư i đây. Chương 2: NH NG QUY Đ NH C TH Đi u 9. Trách nhi m b o hi m Trong ph m vi m c trách nhi m b o hi m ghi trên Gi y ch ng nh n b o hi m, doanh nghi p b o hi m có trách nhi m thanh toán cho ngư i đư c b o hi m s ti n mà ngư i đư c b o hi m ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t, c th bao g m: 1. Đ i v i b o hi m trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hàng hoá d cháy và d n trên đư ng thu n i đ a: a) Đ i v i thi t h i v ngư i: Chi phí mà ngư i đư c b o hi m ph i tr theo quy đ nh c a pháp lu t do phương ti n đư c b o hi m gây ra thương tích, ho c t vong cho ngư i th ba nhưng không vư t quá m c quy đ nh trong B ng quy đ nh tr ti n b i thư ng thi t h i v ngư i nêu t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC c a B trư ng B Tài chính. b) Đ i v i thi t h i v tài s n: B i thư ng thi t h i th c t theo m c đ l i c a ngư i đư c b o hi m. S ti n b i thư ng đư c xác đ nh trên cơ s giá tr th trư ng c a tài s n b t n th t t i th i đi m, nơi x y ra t n th t và m c đ thi t h i th c t . c) Các chi phí th c t phát sinh mà ngư i đư c b o hi m ph i ch u trách nhi m dân s theo quy đ nh c a pháp lu t và quy t đ nh c a toà án, bao g m:
 4. - Chi phí khi th c hi n nghĩa v hay các bi n pháp c n thi t nh m c u sinh m ng trên đư ng thu n i đ a v i đi u ki n ngư i đư c b o hi m có nghĩa v pháp lý đ i v i các chi phí đó và các chi phí đó không th đòi đư c t ngư i th ba - Chi phí t y r a ô nhi m d u, ti n ph t c a chính quy n đ a phương và các khi u n i v h u qu do ô nhi m d u gây ra; - Chi phí c n thi t và h p lý trong vi c ngăn ng a và h n ch t n th t, tr giúp c u n n; - Chi phí liên quan đ n vi c t t ng, tranh ch p khi u n i v trách nhi m đ i v i bên th ba; - Chi phí th p sáng, đánh d u, phá hu , hay di chuy n xác phương ti n b đ m (n u có). Doanh nghi p b o hi m ch ch u trách nhi m v chi phí di chuy n xác phương ti n khi ch phương ti n tuyên b t b phương ti n. 2. Đ i v i b o hi m trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hành khách: a) Nh ng chi phí mà ngư i đư c b o hi m ph i tr theo quy đ nh c a pháp lu t do hành khách b m đau, thương t t ho c ch t nhưng không vư t quá m c quy đ nh trong B ng quy đ nh tr ti n b i thư ng thi t h i v ngư i nêu t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC c a B trư ng B Tài chính. Ngư i đư c b o hi m và doanh nghi p b o hi m có th tho thu n l a ch n phương pháp tr ti n phù h p theo B ng quy đ nh tr ti n b i thư ng thi t h i v ngư i nêu t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC c a B trư ng B Tài chính. b) Nh ng chi phí mà ngư i đư c b o hi m ph i gánh ch u theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i hành khách do h u qu tai n n c a phương ti n đư c b o hi m (ngoài nh ng r i ro đã quy đ nh đi m a, kho n 1 Đi u này) k c chi phí đưa hành khách t i b n đ n ho c quay tr l i b n đi. Trong m i trư ng h p, khi x y ra s ki n b o hi m theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 nêu trên, t ng s ti n b i thư ng không vư t quá m c trách nhi m b o hi m ghi trong Gi y ch ng nh n b o hi m và không vư t quá s ti n th c t ngư i đư c b o hi m ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo b n án ho c quy t đ nh c a toà án. Đi u 10. Giám đ nh t n th t 1. Khi x y ra s ki n b o hi m, doanh nghi p b o hi m ho c t ch c đư c doanh nghi p b o hi m u quy n s ti n hành giám đ nh t n th t đ xác đ nh nguyên nhân và m c đ t n th t. 2. Trong trư ng h p ngư i đư c b o hi m và doanh nghi p b o hi m không th ng nh t v nguyên nhân và m c đ t n th t thì có th trưng c u giám đ nh đ c l p. Trong trư ng h p các bên không tho thu n đư c vi c trưng c u giám đ nh viên đ c l p thì m t trong các bên đư c yêu c u Toà án nơi x y ra t n th t ho c nơi ngư i đư c b o hi m cư trú ch đ nh giám đ nh viên đ c l p. K t lu n c a giám đ nh viên đ c l p có giá tr b t bu c đ i v i các bên. Đi u 11. Lo i tr trách nhi m b o hi m Doanh nghi p b o hi m không có trách nhi m b i thư ng n u t n th t x y ra trong các trư ng h p dư i đây: 1. Hành đ ng c ý gây thi t h i c a ngư i b h i, ngư i đư c b o hi m, ho c ngư i th a hành c a ngư i đư c b o hi m như: đ i lý, đ i di n ho c thuy n trư ng, s quan và thuy n viên. 2. Phương ti n đư c b o hi m vi ph m l nh c m do các cơ quan có th m quy n ban hành ho c ho t đ ng kinh doanh trái phép. 3. Vi ph m nghiêm tr ng lu t l giao thông đư ng thu bao g m: a) Ngư i lái phương ti n, hoa tiêu và thuy n viên c a phương ti n đư c b o hi m trong khi làm nhi m v ch u nh hư ng c a rư u, bia, ma túy ho c các ch t kích thích tương t khác; b) Phương ti n đư c b o hi m đi vào tuy n, lu ng c m; c) Phương ti n đư c b o hi m ch khách, ch hàng quá t i; d) Phương ti n đư c b o hi m không đ kh năng ho t đ ng, không có gi y ch ng nh n an toàn k thu t còn hi u l c và không có các gi y ch ng nh n kh năng ho t đ ng khác còn hi u l c theo yêu c u c a cơ quan đăng ki m; đ) Phương ti n đư c b o hi m ho t đ ng ngoài ph m vi quy đ nh; e) Các trư ng h p khác do pháp lu t quy đ nh. 4. Ngư i lái phương ti n, hoa tiêu và thuy n viên c a phương ti n đư c b o hi m không có b ng ho c ch ng ch theo quy đ nh. 5. Do v , máy móc ho c trang thi t b c a phương ti n đư c b o hi m quá cũ k hay b hao mòn t nhiên. 6. Phương ti n đư c b o hi m b m c c n do th y tri u ho c con nư c lên xu ng trong lúc đang neo đ u.
 5. 7. Thi t h i đ i v i tài s n b m t c p ho c b cư p trong tai n n; 8. Thi t h i đ i v i hàng hoá đư c chuyên ch trên phương ti n theo h p đ ng v n t i hàng hoá; 9. Chi n tranh và các nguyên nhân tương t như chi n tranh; 10. Thi t h i đ i v i tài s n đ c bi t bao g m: vàng b c, đá quý, ti n và nh ng gi y t có giá tr và tính đư c thành ti n, đ c , tranh nh quý hi m, thi hài, hài c t. 11. Doanh nghi p b o hi m không có trách nhi m b i thư ng đ i v i nh ng chi phí dư i đây: a) Chi phí liên quan đ n vi c ch m tr c a phương ti n đư c b o hi m ho c hàng hóa b gi m giá tr , m t th trư ng ho c chi phí liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh c a phương ti n đư c b o hi m; b) S ti n b o hi m theo h p đ ng b o hi m thân tàu đ i v i trư ng h p thi t h i gây ra cho tàu. Đi u 12. H sơ yêu c u b i thư ng 1. Yêu c u b i thư ng c a ngư i đư c b o hi m theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC c a B trư ng B Tài chính. 2. Gi y ch ng nh n b o hi m theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC c a B trư ng B Tài chính. 3. Gi y đăng ký phương ti n th y n i đ a; 4. Gi y ch ng nh n an toàn k thu t thu n i đ a; 5. Gi y phép v n t i hành khách, vé hành khách, danh sách hành khách (n u có) trong trư ng h p b o hi m trách nhi m c a ngư i kinh doanh v n t i hành khách; 6. Gi y phép kinh doanh v n t i hàng hoá d cháy và d n ; 7. B ng thuy n trư ng, máy trư ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên (tùy t ng trư ng h p c th ). 8. Báo cáo tai n n ho c t n th t và/ho c Kháng ngh hàng h i có xác nh n c a cơ quan có th m quy n nơi x y ra tai n n ho c b n, c ng đ n đ u tiên (n u tai n n x y ra khi phương ti n đư c b o hi m đang trong hành trình). 9. Biên b n giám đ nh c a doanh nghi p b o hi m ho c ngư i đư c doanh nghi p b o hi m y quy n. 10. Biên b n tai n n do chính quy n đ a phương, cơ quan qu n lý giao thông đư ng thu ho c công an l p theo các quy đ nh v giao thông đư ng thu n i đ a. 11. Các gi y t ch ng minh thi t h i v ngư i như gi y ch ng thương c a n n nhân, gi y ra vi n, phi u m và các gi y t liên quan đ n các chi phí chăm sóc, c u ch a, gi y ch ng t c a n n nhân, các ch ng t đi u tr , chi phí mai táng, khi u n i và tho thu n b i thư ng cho ngư i th ba liên quan đ n nh ng chi phí đòi b i thư ng. 12. Các gi y t ch ng minh thi t h i tài s n như hoá đơn s a ch a, thay m i tài s n b thi t h i do tai n n, các hoá đơn ch ng t ch ng minh các chi phí c n thi t mà ngư i đư c b o hi m đã chi ra đ h n ch t n th t hay đ th c hi n ch d n c a doanh nghi p b o hi m. 13. Nh ng ch ng t , tài li u có liên quan khác (như trích l c s hành trình, nh t ký máy, nh t ký th i ti t, hay các gi y t khác c a phương ti n đư c b o hi m...) tùy theo t ng trư ng h p c th . Chương 3: GI I QUY T TRANH CH P Đi u 13. Th i h n yêu c u b i thư ng và thanh toán ti n b i thư ng 1. Th i h n yêu c u b i thư ng c a ngư i đư c b o hi m là m t (01) năm k t ngày x y ra tai n n, tr trư ng h p ch m tr do nguyên nhân khách quan và b t kh kháng theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Th i h n thanh toán ti n b i thư ng c a doanh nghi p b o hi m là ba mươi (30) ngày k t khi nh n đ y đ h sơ h p l và kéo dài không quá sáu mươi (60) ngày trong trư ng h p ph i ti n hành xác minh h sơ. Trư ng h p t ch i b i thư ng, doanh nghi p b o hi m ph i thông báo b ng văn b n cho bên mua b o hi m bi t lý do trong th i h n ba mươi (30) ngày k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ yêu c u b i thư ng. Đi u 14. Gi i quy t tranh ch p M i tranh ch p phát sinh t h p đ ng b o hi m, n u không gi i quy t đư c b ng thương lư ng gi a các bên s đư c đưa ra toà án nơi cư trú c a b đơn đ gi i quy t. Th i hi u kh i ki n các tranh ch p liên quan đ n h p đ ng b o hi m này là ba (03) năm k t th i đi m phát sinh tranh ch p. Quá th i h n trên, m i khi u n i s không còn giá tr .
 6. PH L C1 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) N I DUNG GI Y CH NG NH N B O HI M 1. S gi y ch ng nh n b o hi m: 2. Ngư i đư c b o hi m: 3. Đ a ch : 4. Tên phương ti n đư c b o hi m: 5. Lo i phương ti n: 6. S đăng ký (ho c s đăng ki m): 7. Tr ng t i/S gh /Công su t: 8. Ph m vi ho t đ ng: 9. Th i h n b o hi m: T ............ gi ............ ngày............/ ............/............ Đ n.......... gi ............ ngày............/............/............ 10. M c trách nhi m b o hi m: 10.1 B o hi m trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hàng hoá d cháy và d n trên đư ng thu n i đ a đ i v i ngư i th ba: - M c trách nhi m : ............. đ ng/v , trong đó gi i h n b i thư ng trách nhi m dân s ch phương ti n đ i v i thi t h i v con ngư i là: 30 tri u đ ng/ngư i/v . 10.2. B o hi m trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hành khách đ i v i hành khách: 30 tri u đ ng/ngư i/v . 11. Đi u ki n b o hi m b sung (n u có): 12. Phí b o hi m: (b ng ch và b ng s ) Thu tr giá gia tăng: T ng s ti n thanh toán: (b ng ch và b ng s ) 13. Phương th c đóng phí: 14. M c kh u tr m i v t n th t: 15. Gi , phút, ngày, tháng, năm c p b o hi m 16. Tên doanh nghi p b o hi m: 17. Nơi c p b o hi m: Ngư i đ i di n doanh nghi p c p b o hi m (ký tên, đóng d u, ghi rõ h tên). PH L C 2 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) THÔNG BÁO TAI N N VÀ YÊU C U B I THƯ NG (Lưu ý: Ngư i kê khai ph i đ c k và hi u rõ nh ng yêu c u trư c khi kê khai. Doanh nghi p b o hi m có th t ch i b i thư ng ho c gi m s ti n b i thư ng n u nh n đư c n i dung kê khai thi u trung th c) Kính g i: [tên doanh nghi p b o hi m]
 7. Ngư i đư c b o hi m:..............................................................................…............... Đ a ch :....................................................................................................…................ .................................................................Đi n tho i:.................................…............. Tên phương ti n:..............................…....................................................................... Lo i phương ti n:..............................…...................................................................... S đăng ký (ho c s đăng ki m):..............................….............................................. Tr ng t i/S gh /Công su t:......................................….............................................. Gi y ch ng nh n b o hi m s :............. Có hi u l c t ....../......./....đ n…../..../..... Nơi c p:…………....................................................................…………………….. Ngày, gi nơi x y ra tai n n:.............................…................................................... .........................................................................…....................................................... Cơ quan gi i quy t tai n n:........................................................................................ ..................................................….............................................................................. Di n bi n và nguyên nhân tai n n: .........................................................................……................................................... .........................................................................……................................................... .........................................................................……................................................... .........................................................................……................................................... .........................................................................……................................................... .........................................................................……................................................... .........................................................................……................................................... .........................................................................……................................................... .........................................................................……................................................... Tình hình thi t h i: V ngư i:..........................…......................................................................... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… V tài s n: .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … Ngư i làm ch ng (Ghi rõ h tên, đ a ch ngư i ch ng ki n tai n n): n u có .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … Yêu c u b i thư ng và đ xu t khác c a ngư i đư c b o hi m: .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. …
 8. .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … .............................................................................................................................. … Cam đoan: Tôi xin cam đoan nh ng kê khai trên đây là đúng s th c và theo s hi u bi t c a tôi. N u có gì sai, tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m. Ngày .... tháng ....năm..... Ngư i khai ký tên PH L C3 B NG QUY Đ NH TR TI N B I THƯ NG THI T H I V NGƯ I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) STT M c đ thi t h i I. CÁC TRƯ NG H P SAU ĐƯ C GI I QUY T B I THƯ NG Đ N 30 TRI U Đ NG 01 Ch t 02 Mù ho c m t hoàn toàn hai m t 03 R i lo n tâm th n hoàn toàn không th ch a đư c 04 H ng hoàn toàn ch c năng nhai và nói 05 M t ho c li t hoàn toàn hai tay (t vai ho c khu u xu ng) ho c hai chân (t háng ho c đ u g i xu ng) 06 M t c hai bàn tay ho c hai bàn chân, ho c m t m t cánh tay và 1 bàn chân, ho c m t cánh tay và m t c ng chân, ho c m t bàn tay và m t c ng chân. 07 M t hoàn toàn kh năng lao đ ng và làm vi c (toàn b b tê li t, b thương d n đ n tình tr ng n m li t giư ng ho c d n đ n tàn t t toàn b vĩnh vi n) II- CÁC TRƯ NG H P THƯƠNG T T B PH N S ti n b i thư ng (Tr.đ) T .... đ n .... A. CHI TRÊN 09 M t m t cánh tay t vai xu ng (tháo kh p vai) 23 26 10 C t c t cánh tay t dư i vai xu ng 21 24 11 C t c t m t cánh tay t khu u xu ng (tháo kh p khu u) 20 23 12 M t tr n m t bàn tay hay năm ngón c a m t bàn 18 21 13 M t 4 ngón tay trên m t bàn 12 15 14 M t ngón cái và ngón tr 11 14 15 M t 3 ngón tay : Ngón tr , ngón gi a và ngón đeo nh n 9 11 16 M t 1 ngón cái và 2 ngón khác 11 12 17 M t 1 ngón cái và 1 ngón khác 9 11 18 M t 1 ngón tr và 2 ngón khác 11 12 19 M t 1 ngón tr và 1 ngón gi a 9 11 20 M t m t ngón cái và m t đ t bàn 8 9
 9. M t m t ngón cái 6 8 M t c đ t ngoài 3 5 M t 1/ 2 đ t ngoài 2 3 21 M t m t ngón tr và m t m t đ t bàn 6 8 M t m t ngón tr 5 7 M t 2 đ t 2 và 3 3 4 M tđ t3 2 3 22 M t tr n m t ngón gi a ho c ngón đeo nh n (c m t đ t bàn) 5 7 M t m t ngón gi a ho c m t ngón nh n 5 5 M t 2 đ t 2 và 3 2 4 M tđ t3 1 2 23 M t hoàn toàn m t ngón út và đ t bàn 5 6 M t c ngón út 3 5 M t 2 đ t 2 và 3 2 3 M tđ t3 1 2 24 C ng kh p b vai 8 11 25 C ng kh p khu u tay 8 11 26 C ng kh p c tay 8 11 27 Gãy tay can l ch ho c m t xương làm chi ng n trên 3 cm và ch c năng 8 11 quay s p ng a h n ch ho c t o thành kh p gi 28 Gãy xương cánh tay c gi i ph u, can x u, h n ch c đ ng kh p vai 11 14 29 Gãy xương cánh tay - Can t t, c đ ng bình thư ng 5 8 - Can x u, teo cơ 8 9 30 Gãy 2 xương c ng tay 4 8 31 Gãy 1 xương quay ho c tr 3 6 32 Kh p gi 2 xương 8 11 33 Kh p gi 1 xương 5 6 34 Gãy đ u dư i xương quay 3 5 35 Gãy m m trâm quay ho c tr 2 5 36 Gãy xương c tay 3 5 37 Gãy xương đ t bàn (tuỳ m c đ t 1 đ n nhi u đ t) 2 5 38 Gãy xương đòn: - Can t t 2 4 - Can x u, c ng vai 5 8 - Có chèn ép th n kinh mũ 9 11 39 Gãy xương b vai: - Gãy v , khuy t ph n thân xương 3 5 - Gãy v ngành ngang 5 7 - Gãy v ph n kh p vai 9 12 40 Gãy xương ngón tay (tuỳ m c đ t 1 đ n nhi u ngón) 1 4 B. CHI DƯ I
 10. 41 M t 1 chân t háng xu ng (tháo kh p háng 1 đùi) 23 26 42 Cát c t 1 đùi : - 1/3 trên 21 24 - 1/3 gi a ho c dư i 17 23 43 C t c t 1 chân t g i xu ng (tháo kh p g i) 18 21 44 Tháo kh p c chân ho c m t 1 bàn chân 17 20 45 M t xương sên 11 12 46 M t xương gót 11 14 47 M t đo n xương chày, mác gây kh p gi c ng chân 11 14 48 M t đo n xương mác 6 9 49 M t m t cá chân: - M t cá ngoài 3 5 - M t cá trong 5 6 50 M t c 5 ngón chân 14 17 51 M t 4 ngón c ngón cái 11 14 52 M t 4 ngón tr ngón cái 11 14 53 M t 3 ngón, 3-4-5 8 9 54 M t 3 ngón, 1-2-3 9 11 55 M t 1 ngón cái và ngón 2 6 8 56 M t 1 ngón cái 5 6 57 M t 1 ngón ngoài ngón cái 3 5 58 M t 1 đ t ngón cái 2 4 59 C ng kh p háng 14 17 60 C ng kh p g i 9 12 61 M t ph n l n xương bánh chè và gi i h n nhi u kh năng du i c ng 14 17 chân trên đùi 62 Gãy chân can l ch ho c m t xương làm ng n chi - ít nh t 5 cm 12 14 - T 3 - 5 cm 11 12 63 Li t hoàn toàn dây th n kinh hông khoeo ngoài 11 14 64 Li t hoàn toàn dây th n kinh hông khoeo trong 8 11 65 Gãy xương đùi 1/3 gi a ho c dư i (Trư ng h p phi m đư c thanh toán m c t i đa) - Can t t 6 9 - Can x u, tr c l ch, chân d ng ho c khép, teo cơ 9 12 66 Gãy 1/3 trên hay c xương đùi (Trư ng h p m đư c thanh toán t i đa) - Can t t, tr c th ng 8 11 - Can x u, chân v o, đi đau, teo cơ 11 14 67 Kh p gi c xương đùi 14 17 68 Gãy 2 xương c ng chân (chày + mác) 6 9 69 Gãy xương chày 5 7 70 Gãy đo n mâm chày 5 8 71 Gãy xương mác 3 6 72 Đ t gân bánh chè 5 8 73 V xương bánh chè (trư ng h p m thanh toán t i đa) 3 6
 11. 74 V xương bánh chè b c ng kh p g i ho c teo c t đ u (tuỳ theo m c 8 9 đ ) 75 Đ t gân Achille (đã n i l i) 5 6 76 Gãy xương đ t bàn (tuỳ theo m c đ t 1 đ n nhi u đ t) 2 4 77 V xương gót 5 8 78 Gãy xương thuy n 5 7 79 Gãy xương ngón chân (tuỳ m c đ t 1 đ n nhi u đ t) 1 4 80 Gãy ngành ngang xương mu 8 10 81 Gãy ng i 8 9 82 Gãy xương cánh ch u 1 bên 6 9 83 Gãy xương ch u 2 bên, méo xương ch u (tuỳ m c đ nh hư ng đ n 12 18 sinh đ ) 84 Gãy xương cùng: - Không r i lo n cơ tròn 3 5 - Có r i lo n cơ tròn. 8 11 C. C T S NG 85 C t b cung sau : - c a 1 đ t s ng 11 12 - c a 2 - 3 đ t s ng tr lên 14 18 86 Gãy x p thân 1 đ t s ng (không li t tu ) 9 12 87 Gãy x p thân 2 đ t s ng tr lên (không li t tu ) 14 18 88 Gãy v m m gai ho c m m bên : C a 1 đ t s ng 3 5 C a 2 - 3 đ t s ng 8 14 D. S NÃO 89 Khuy t xương s (chưa có bi u hi n th n kinh, tâm th n) + Đư ng kính dư i 6 cm 8 12 + Đư ng kính t 6 - 10 cm 12 18 + Đư ng kính trên 10 cm 15 21 90 R i lo n ngôn ng do nh hư ng c a v t thương đ i não + Nói ng ng, nói l p khó khăn nh hư ng đ n giao ti p 9 12 + Không nói đư c (câm) do t n h i vùng Broca 18 21 + M t kh năng giao d ch b ng ch vi t (m t nh n bi t v ngôn ng do 17 21 t n h i vùng Wernicke 91 L t da đ u toàn b (1 ph n theo t l ) 14 17 92 V t thưng s não h : xương b n t r n 12 15 Lún xương s 9 12 Nhi u m nh xương đi sâu vào não 15 18 93 Ch n thương s não kín + V vòm s (đư ng r n n t thư ng, lõm ho c lún xương) 6 9 + V xương lan xu ng n n s không có li t dây th n kinh n ns 9 12 + V xương lan xu ng n n s , li t dây th n kinh n ns 12 15 94 Ch n thương não + Ch n đ ng não 2 5
 12. + Phù não 12 15 + Gi p não, d p não 15 18 + Ch y máu khoang dư i nh n 12 15 + Máu t trong s (ngoài màng c ng, trong màng c ng, trong não) 9 12 E. L NG NG C 95 Cát b 1-2 xương sư n 5 6 96 C t b t 3 xương sư n tr lên 8 11 97 C t b đo n m i xương sư n 2 3 98 Gãy 1 - 2 xương sư n 2 4 99 Gãy 3 xương sư n tr lên 5 8 100 Gãy xương c đơn thu n (ch c năng phân tim và hô h p bình thư ng) 3 6 101 M ho c r n xương c 3 5 102 C t toàn b m t bên ph i 21 24 103 C t nhi u thuỳ ph i 2 bên , DTS gi m trên 50% 20 23 104 C t nhi u thuỳ ph i 1 bên 15 18 105 C t 1 thuỳ ph i 11 14 106 Tràn d ch, khí, máu màng ph i (ch ch c hút đơn thu n) 1 3 107 Tràn khí, máu màng ph i (phi d n lưu m c m máu) 6 9 108 T n thương các van tim, vách tim do ch n thương (chưa suy tim) 15 18 109 Khâu màng ngoài tim: Ph u thu t k t qu h n ch 18 21 Ph u thu t k t qu t t 11 14 G. B NG 110 C t toàn b d dày 23 26 111 C t đo n d dày 15 18 112 C t g n h t ru t non (còn l i dư i 1 m) 23 26 113 C t đo n ru t non 12 15 114 C t toàn b đ i tràng 23 26 115 C t đo n đ i tràng 15 18 116 C t b gan ph i đơn thu n 21 24 117 C t b gan trái đơn thu n 18 21 118 C t phân thuỳ gan, tuỳ v trí, s lư ng và k t qu ph u thu t 12 18 119 C t b túi m t 14 17 120 C t b lá lách 12 15 121 C t b đuôi t y, lách 18 21 122 Khâu l th ng d dày 8 11 123 Khâu l th ng ru t non (tuỳ theo m c đ 1 l hay nhi u l th ng) 9 14 124 Khâu l th ng đ i tràng 9 12 125 Đ ng r p gan, khâu gan 11 14 126 Khâu v lá lách 8 11 127 Khâu t y 9 11 H. CƠ QUAN TI T NI U, SINH D C
 13. 128 C t b 1 th n, th n còn l i bình thư ng 15 18 129 C t b 1 th n, th n còn l i b t n thương ho c b nh lý 21 24 130 C t 1 ph n th n trái ho c ph i 9 12 131 Ch n thương th n (tuỳ theo m c đ và 1 ho c 2 bên) - Nh (không ph i x lý đ c hi u, theo dõi dư i 5 ngày) 1 2 - Trung bình (ph i dùng thu c đ c tr , theo dõi trên 5 ngày) 3 5 - N ng (có đ ng r p, ph i can thi p ngo i khoa) 14 17 132 C t 1 ph n bàng quang 8 11 133 M thông bàng quang vĩnh vi n 21 24 134 Khâu l th ng bàng quang 9 11 135 M t dương v t và 2 tinh hoàn ngư i Dư i 55 tu i chưa có con 21 24 Dư i 55 tu i có con r i 17 20 Trên 55 tu i 11 12 136 C t b d con và bu ng tr ng 1 bên ngư i Dư i 45 tu i chưa có con 18 21 Dư i 45 tu i có con r i 9 12 Trên 45 tu i 8 9 137 C t vú n dư i 45 tu i: 1 bên 6 9 2 bên 14 17 trên 45 tu i: 1 bên 5 6 2 bên 9 12 I. M T 138 M t ho c mù hoàn toàn 1 m t Không l p đư c m t gi 17 20 L p đư c m t gi 15 18 139 M t m t th l c còn đ n 1/10 9 14 140 M t m t th l c còn t 2/10 đ n 4/10 4 6 141 M t m t th l c còn t 5/10 đ n 7/10 2 5 142 M t ho c mù hoàn toàn 1 m t nhưng trư c khi x y ra tai n n đã m t 24 27 ho c mù m t m t K. TAI - MŨI - H NG 143 Đi c 2 tai: - Hoàn toàn không ph c h i đư c 23 26 - N ng (Nói to ho c thét vào tai còn nghe ) 18 21 - V a (Nói to 1-2 m còn nghe ) 11 14 - Nh (Nói to 2 - 4 m còn nghe) 5 8 144 Đi c 1 tai: Hoàn toàn không ph c h i đư c 9 12 V a 5 6 Nh 2 5 145 M t vành tai 2 bên 6 12 146 M t vành tai 1 bên 3 8
 14. 147 S o rúm vành tai, chít h p ng tai 6 8 148 M t mũi, bi n d ng mũi 5 12 149 V t thương h ng s o h p nh hư ng đ n nu t 6 12 L. RĂNG - HÀM - M T 150 M t 1 ph n xương hàm trên và 1 ph n xương hàm dư i t cành cao tr xu ng: Khác bên 24 27 Cùng bên 21 24 151 M t toàn b xương hàm trên ho c dư i 21 24 152 M t 1 ph n xương hàm trên ho c 1 ph n xương hàm dư i (t 1/3 đ n 1/ 11 14 2 b m t) t cành cao tr xu ng 153 Gãy xương hàm trên và hàm dư i can x u gây sai kh p c n nhai, ăn khó 9 11 154 Gãy xương gò má, cung ti p xương hàm trên ho c xương hàm dư i gây 5 8 r i lo n nh kh p c n và ch c năng nhai. 155 Kh p hàm gi do không li n xương hay khuy t xương 6 8 156 M t răng: Trên 8 cái không l p đư c răng gi 9 12 T 5 -7 răng 5 8 T 3 - 4 răng 2 4 T 1 - 2 răng 1 2 157 M t 3/4 lư i còn g c lư i (t đư ng gai V tr ra) 23 26 158 M t 2/3 lư i t đ u lư i 15 18 159 M t 1/3 lư i nh hư ng đ n phát âm 5 8 160 M t 1 ph n nh lư i (dư i 1/3) nh hư ng đ n phát âm 3 5 M. V T THƯƠNG PH N M M , B NG 161 V t thương ph n m m (VTPM) bao g m rách da, rách niêm m c, bong 4 gân, sai kh p .. không nh hư ng t i cơ năng (tuỳ theo m c đ n ng, nh , nhi u, ít) 162 VTPM gây đau, rát, tê, co kéo (tuỳ m c đ r ng h p, nhi u ít), nh 4 8 hư ng đ n gân, cơ, m ch máu l n, th n kinh 163 VTPM ng c, b ng nh hư ng đ n hô h p 11 14 164 VTPM đ l i s o sơ c ng làm bi n d ng m t gây tr ng i đ n ăn, nhai và 12 18 c đ ng c 165 VTPM khuy t h ng l n chung quanh h c mi ng, v t thương môi và má 15 18 nh hư ng nhi u đ n ăn u ng. 166 M t 1 ph n hàm ch làm thông gi a mũi và mi ng 6 9 167 B ng nông (đ I, đ II) Di n tích dư i 5 cm 1 2 Di n tích t 5 –15% 3 5 Di n tích trên 15% 5 8 168 B ng sâu (đ III, đ IV, đ V) Di n tích dư i 5% 6 11 Di n tích t 5-15% 11 18 Di n tích trên 15% 18 24
 15. PH L C4 BI U PHÍ VÀ M C TRÁCH NHI M B O HI M TRÁCH NHI M DÂN S C A NGƯ I KINH DOANH V N T I HÀNH KHÁCH,HÀNG HOÁ D CHÁY VÀ D N TRÊN ĐƯ NG THU N I Đ A (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 99/2005/QĐ-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) I. Bi u phí b o hi m trách nhi m dân s c a ngư i kinh doanh v n t i hàng hoá d cháy và d n trên đư ng thu n i đ a đ i v i ngư i th ba A. Phương ti n t hành và phương ti n kéo Lo i phương ti n Phí b o hi m theo m c trách nhi m (đ ng/năm) Phương ti n t hành Phương ti n kéo (trong đó, m c trách nhi m b o hi m đ i v i con ngư i là 30 tri u đ ng/ngư i/v ) Tr ng t i (T) Công su t (CV) M c 300.000.000 M c 500.000.000 M c 1.000.000.000 đ ng/v đ ng/v đ ng/v Đ n 50 1.350.000 Trên 50 - 100 2.160.000 Trên 100 - 200 2.700.000 Trên 200 - 300 Đ n 125 4.374.000 Trên 300 - 400 Trên 125 - 150 5.103.000 Trên 400 - 500 Trên 150 - 175 5.832.000 Trên 500 - 600 Trên 175 - 200 11.482.000 Trên 600 - 700 Trên 200 - 225 12.466.000 Trên 700 - 800 Trên 225 - 250 13.450.000 Trên 800 - 900 Trên 250 - 275 14.434.000 Trên 900 - 1.000 Trên 275 - 300 15.418.000 Trên 1.000 - 1.100 Trên 300 - 325 16.074.000 Trên 1.100 - 1.200 Trên 325 - 350 16.731.000 Trên 1.200 - 1.300 Trên 350 - 375 17.387.000 Trên 1.300 - 1.400 Trên 375 - 400 18.043.000 Trên 1.400 - 1.500 Trên 400 - 425 18.699.000 Trên 1.500 - 1.600 Trên 425 - 450 19.355.000 Trên 1.600 - 1.700 Trên 450 - 475 20.011.000 Trên 1.700 - 1.800 Trên 475 - 500 20.667.000 Trên 1.800 - 1.900 Trên 500 - 525 21.323.000 Trên 1.900 - 2.000 Trên 525 - 550 21.980.000 T trên 2000 t n ho c trên 550 cv: M c1t : Phương ti n t hành: 21.980.000 đ + 328.000đ (tr ng t i – 2000)/100 Phương ti n kéo: 21.980.000 đ + 328.000đ (công su t – 550)/25 B. Phương ti n chuyên ch không t hành: Phí b o hi m b ng 30% phí b o hi m áp d ng cho phương ti n t hành cùng tr ng t i II. Phí b o hi m TNDS ch phương ti n ch khách đ i v i hành khách M c trách nhi m: 30 tri u đ ng/hành khách/v Phí b o hi m: + Phương ti n ch khách t c đ thư ng: 36.000 đ/gh
 16. + Phương ti n ch khách t c đ cao (t c đ thi t k t 30 km/h tr lên): 50.400 đ/gh III. Bi u phí ng n h n Phí b o hi m 01 tháng ho c 01 chuy n (tính b ng phí 1 tháng): 15% phí b o hi m năm Phí b o hi m 03 tháng: 35% phí b o hi m năm Phí b o hi m 06 tháng: 60% phí b o hi m năm IV. M c kh u tr (áp d ng cho c 2 lo i hình b o hi m): Đ i v i thi t h i v ngư i: 100.000 đ/v Đ i v i thi t h i khác: 2% s ti n yêu c u b i thư ng, t i thi u 1.000.000 đ/v
Đồng bộ tài khoản