Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
79
lượt xem
5
download

Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 99/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH PHÚ TH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Phú Th t i T trình s 2940/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007, văn b n s 251/UBND-TH ngày 24 tháng 01 năm 2008 và ý ki n c a B K ho ch và u tư t i văn b n s 898/BKH-T &GS T ngày 12 tháng 02 năm 2008 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Phú Th n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Phú Th n năm 2020, v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M VÀ TƯ TƯ NG CH O 1. B o m nguyên t c phù h p v i chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c, c a vùng trung du và mi n núi B c B , phù h p v i b i c nh h i nh p kinh t qu c t . B o m m i quan h gi a tăng trư ng kinh t v i gi i quy t t t các v n xã h i, c bi t là gi i quy t vi c làm, xóa ói, gi m nghèo, k t h p gi a phát tri n kinh t v i b o m an ninh, qu c phòng, c ng c h th ng chính tr và n n hành chính v ng m nh. 2. Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa; trên cơ s phát huy các l i th c a T nh và phát tri n th trư ng. Huy ng t i a n i l c, g n v i thu hút m nh ngu n l c bên ngoài, nh t là v n u tư và khoa h c công ngh ; khuy n khích phát tri n m i thành ph n kinh t . 3. Phát tri n kinh t g n v i b o v môi trư ng và b o v di s n văn hóa, b m m phát tri n b n v ng, gi gìn c nh quan thiên nhiên và di s n văn hóa. 4. Ny m nh t c ô th hóa, i ôi v i nâng cao ch t lư ng cu c s ng ô th . K t h p gi a phát tri n ô th và nông thôn, l y ô th làm trung tâm, ng l c phát tri n nông nghi p, nông thôn và gi m d n s chênh l ch gi a các vùng trong T nh.
 2. 5. Coi tr ng chi n lư c phát tri n con ngư i, nâng cao dân trí và ch t lư ng ngu n nhân l c, không ng ng c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, nh t là ng bào vùng núi cao và các i tư ng chính sách. II. M C TIÊU PHÁT TRI N Xây d ng Phú Th tr thành Trung tâm kinh t Vùng: là m t trong nh ng trung tâm khoa h c, công ngh ; giáo d c – ào t o, y t , văn hóa, th thao, du l ch c a vùng trung du và mi n núi B c B ; là u m i giao thông quan tr ng n i Vùng và là thành ph l h i v ngu n c a dân t c Vi t Nam; ng th i, là a bàn tr ng i m chi n lư c v qu c phòng, an ninh c a Vùng cũng như c a c nư c. Ph n u n năm 2010, cơ b n ra kh i t nh nghèo, n năm 2020 t ư c các tiêu chí c a t nh công nghi p và là m t trong nh ng t nh phát tri n thu c nhóm hàng u c a vùng trung du và mi n núi B c B . Ch tiêu kinh t - xã h i ch y u n năm 2020 như sau: 1. Các ch tiêu v kinh t - Tăng t c kinh t thu h p ti n t i b ng và vư t m c GDP bình quân u ngư i so v i c nư c, t c tăng trư ng kinh t c giai o n t nay n năm 2020 cao hơn 1,3 – 1,5 l n c nư c và vùng trung du và mi n núi B c B . Trong ch o, i u hành c g ng ph n u m c cao hơn; - Cơ c u kinh t chuy n i theo hư ng tăng t tr ng công nghi p và d ch v . n năm 2010, cơ c u kinh t ngành công nghi p – xây d ng là 45-46%, d ch v 35-36%, nông, lâm nghi p 19 – 20%; n năm 2010, cơ c u kinh t ngành công nghi p – xây d ng là 50 – 51%, d ch v 40-41%, nông, lâm nghi p 9 – 10%; - Thu ngân sách n năm 2010 chi m t tr ng 11,5 – 12% GDP và t 17 – 18% GDP vào năm 2020; kim ng ch xu t khNu năm 2010 t 300 – 320 tri u USD và t 500 – 520 tri u USD vào năm 2020; - Huy ng v n u tư toàn xã h i c th i kỳ t nay n năm 2020 t 124 – 125 nghìn t ng, trong ó giai o n t nay n năm 2010 t 28 – 29 nghìn t ng; giai o n 2011 – 2015 t 35-36 nghìn t ng và giai o n 2016 – 2020 t 60 – 61 nghìn t ng. 2. Các ch tiêu v xã h i - Duy trì k t qu ph c p trung h c cơ s ; hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c vào năm 2015; nâng cao ch t lư ng giáo d c, ào t o, văn hóa th thao và giá tr văn hóa tinh th n c a nhân dân; - n năm 2010, có 100% s xã t chuNn qu c gia v y t ; có 7 bác sĩ và 22,3 giư ng b nh/1 v n dân; năm 2015 có 9 bác sĩ và 28 giư ng b nh/1 v n dân và n năm 2020 có 11 bác sĩ và 30 giư ng b nh/1 v n dân;
 3. - Xây d ng n p s ng văn hóa, văn minh, gi gìn b n s c văn hóa dân t c và ngăn ng a các t n n xã h i; xây d ng hoàn thi n thi t ch văn hóa thông tin cơ s t t nh t i c p xã, phư ng, thôn, b n kh c ph c tình tr ng chênh l ch v m c hư ng th văn hóa nh m t ng bư c nâng cao i s ng tinh th n c a nhân dân; - T l lao ng qua ào t o t 40% vào năm 2010 và 70 – 75% vào năm 2020; gi m t l h nghèo còn 10% vào năm 2010 và dư i 5% vào năm 2020. 3. Các ch tiêu v môi trư ng. -T l che ph r ng t 50% năm 2010 và trên 55% vào năm 2020; - T nay n năm 2010, có 100% cơ s s n xu t m i xây d ng áp d ng công ngh s ch ho c trang thi t b gi m ô nhi m, x lý ch t th i; t c i m i công ngh trong các doanh nghi p t bình quân kho ng 20%/năm; trên 50% s huy n, thành ph , th xã x lý, ch bi n ư c rác th i; 100% b nh vi n ư c x lý ch t th i nguy h i; t l s h ư c dùng nư c s ch t 85%; - n năm 2020, t l s h ư c dùng nư c s ch t trên 90%; 100% s h nông dân s d ng công trình v sinh h p quy cách. III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N TR NG I M, PHÁT TRI N NGÀNH VÀ LĨNH V C 1. Các tr ng i m phát tri n ch y u. - Tr ng i m th nh t: Ny nhanh t c chuy n d ch và nâng cao ch t lư ng cơ c u trong công nghi p b ng phát tri n các ngành ch l c như: phát tri n các ngành có l i th v tài nguyên; phát tri n nhanh công nghi p cơ khí, i n t , công nghi p ph tr g n v i khu công nghi p, công nghi p hàng tiêu dùng, Ny nhanh t c xây d ng khu công nghi p t p trung, hình thành các khu công nghi p m i, c m công nghi p v a và nh , phát tri n ti u th công nghi p và làng có ngh ; - Tr ng i m th hai: phát tri n d ch v và du l ch tr thành ngành kinh t quan tr ng; trong ó, du l ch tr thành ngành kinh t mũi nh n c a T nh, t p trung phát tri n m t s ngành d ch v ch t lư ng cao như: tài chính, ngân hàng, vi n thông, công ngh thông tin, các trung tâm du l ch, d ch v l n; - Tr ng i m th ba: phát tri n ng b k t c u h t ng kinh t - xã h i, ưu tiên phát tri n vùng kinh t Vi t Trì – Lâm Thao – Phù Ninh – th xã Phú Th và các khu, c m công nghi p. Hoàn thành vi c tri n khai th c hi n các d án tr ng i m v giao thông ( ư ng cao t c Hà N i – Vi t Trì – Lào Cai, ư ng H Chí Minh, c u c Bác, c u Chí Ch , c u Ng c Tháp, c u ng Lu n. v.v…); - Tr ng i m th tư: nâng cao ch t lư ng ào t o ngu n nhân l c và xây d ng ti m l c khoa h c công ngh . Phát tri n các cơ s giáo d c, ào t o i h c, cao ng và d y ngh c a T nh t trình qu c gia và qu c t . 2. nh hư ng phát tri n ngành và lĩnh v c
 4. a) Phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p - Ny nhanh ti n u tư các khu công nghi p thu hút các d án vào các ngành, lĩnh v c có ti m năng, l i th c nh tranh và có vai trò t phá trong phát tri n kinh t c a T nh; - Th c hi n i m i công ngh , i m i qu n lý, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, ph n u có nhi u s n phNm có thương hi u, b o m t n t i và phát tri n trong c nh tranh, h i nh p qu c t . T p trung phát tri n ti u th công nghi p, g n v i công nghi p hóa nông nghi p nông thôn. Phát tri n và khôi ph c các làng ngh truy n th ng, th công m ngh . b) Phát tri n các ngành d ch v - Phát tri n ng b và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các ngành d ch v áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t như: v n t i, du l ch, bưu chính vi n thông, tài chính, ngân hàng, b o hi m, ch ng khoán, th trư ng b t ng s n, tư v n v chuy n giao công ngh , d ch v tư v n qu n lý, tư v n thu , k toán, ki m toán, d ch v tư v n pháp lý, công ch ng, giám nh, bán u giá tài s n, d ch v vi c làm ..v.v…; các d ch v m i có hàm lư ng trí tu cao và d ch v ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p và i s ng nhân dân; - Khai thác ti m năng du l ch trên cơ s phát huy các l i th v v trí a lý, tài nguyên du l ch t nhiên và nhân văn a d ng hóa s n phNm các lo i hình du l ch, phát tri n du l ch tr thành ngành kinh t mũi nh n c a T nh; - Ny m nh xúc ti n thương m i, du l ch và ho t ng xu t nh p khNu, nâng cao năng l c và hi n i hóa c ng ICD (Th y Vân); phát tri n trung tâm thương m i l n, sàn giao d ch, trung tâm u giá, trung tâm tri n lãm, h i ch Thành ph Vi t Trì, th xã Phú Th và m t s huy n tr ng i m; phát tri n nhanh m ng lư i ch u m i, ch nông thôn; - M r ng các ho t ng h p tác kinh doanh v i các a phương trong và ngoài nư c. T p trung phát tri n các m t hàng xu t khNu ch l c, có th m nh c a T nh như: chè, gi y, v t li u xây d ng, s n phNm may, các m t hàng th công, m ngh .v.v.. c) Phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, th y s n - Ny m nh chuy n d ch cơ c u nông nghi p và kinh t nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hóa, phù h p v i ti m năng và l i th so sánh c a T nh. Phát tri n nhanh các vùng s n xu t nguyên li u t p trung, b o m nguyên li u cho công nghi p ch bi n và xu t khNu t o s liên k t b n v ng gi a vùng s n xu t nguyên li u v i công nghi p ch bi n và th trư ng tiêu th ; - Th c hi n có hi u qu các chương trình kinh t nông nghi p tr ng i m, nh t là chương trình phát tri n cây chè, cây nguyên li u gi y, nuôi tr ng th y s n, chăn nuôi bò th t, tr ng cây g l n, cây ăn qu và b o m an toàn lương th c; - Ny nhanh quá trình công nghi p hóa nông nghi p nông thôn theo hư ng t p trung phát tri n các ngành ngh , d ch v , chuy n d ch cơ c u lao ng, tăng t tr ng công
 5. nghi p trong cơ c u kinh t nông thôn và tăng cư ng u tư t ngân sách nhà nư c, a d ng hóa các ngu n v n nh m hoàn thi n h th ng k t c u h t ng nông nghi p, nông thôn. d) Phát tri n h th ng k t c u h t ng ch y u - V giao thông: u tư ng b các tuy n ư ng cao t c, qu c l , t nh l , ư ng th y, ư ng giao thông nông thôn và h th ng giao thông ô th ; các ư ng vào khu công nghi p, khu ô th , khu du l ch và các tuy n ư ng u n i v i ư ng xuyên Á, ư ng H Chí Minh. C i t o, n o vét, khơi thông các tuy n v n t i sông Lô, sông H ng, sông à, nâng công su t c a c ng Vi t Trì, Bãi B ng; xây d ng c ng t ng h p t i th xã Phú Th và m t s c ng chuyên dùng ph c v s n xu t kinh doanh; c i t o, nâng c p các h th ng nhà ga và di chuy n tuy n ư ng s t ra kh i trung tâm thành ph Vi t Trì; xây d ng, nâng c p m t s nhà ga áp ng yêu c u ph c v khách du l ch như ga Vi t Trì, ga Phú Th và ga m Thư ng; - u tư tăng năng l c tư i tiêu các công trình th y l i; kiên c hóa kênh mương, các d án th y l i vùng i; h th ng h , p, c ng t ch y, các b bao, h th ng ê sông áp ng yêu c u s n xu t và gi m nh thiên tai; - V phát tri n lư i i n: u tư m r ng, nâng công su t các tr m 220 KV, 110 KV và h th ng lư i truy n t i; b o m 100% s h ư c dùng i n, cung ng nhu c u i n năng ph c v s n xu t kinh doanh. Phát tri n Phú Th thành trung tâm i n l c trong Quy ho ch i n VI và u tư xây d ng m t s nhà máy nhi t i n t i Phú Th ; - V thông tin liên l c: u tư h t ng v công ngh thông tin, vi n thông b o m 100% s xã có i m truy nh p Internet công c ng và có các i m bưu i n văn hóa xã; 100% các b nh vi n tuy n t nh, huy n và các trư ng trong h th ng giáo d c ư c k t n i Internet. - V h t ng ô th : u tư m r ng và phát tri n h th ng ư ng n i th , các i m vui chơi, qu ng trư ng và các khu ô th m i t i thành ph Vi t Trì, th xã Phú Th ; u tư m r ng các trung tâm, th tr n, th t các huy n, phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n ô th và i m dân cư c a T nh n năm 2020; - V h t ng các khu, c m công nghi p: t p trung thu hút v n u tư, t ng bư c hoàn thi n h th ng các khu, c m công nghi p trên a bàn, chú tr ng phát tri n nhanh các khu, c m công nghi p thành ph Vi t Trì, th xã Phú Th và d c hành lang các tuy n ư ng qu c l , ư ng xuyên Á, ư ng H Chí Minh theo quy ho ch phát tri n các khu, c m công nghi p n năm 2020 c a T nh; - V thương m i, d ch v : t p trung u tư h t ng du l ch, d ch v hình thành các tuy n du l ch tr ng i m như: Khu du l ch n Hùng, Khu du l ch Ao Châu, nư c khoáng nóng Thanh Th y, vư n qu c gia Xuân Sơn, n M u Âu Cơ. Xây d ng Trung tâm h i ngh , khách s n t tiêu chuNn qu c t , phát tri n h th ng siêu th và xây d ng ch u m i, ch thương m i. Xây d ng m t s khu vui chơi gi i trí ph c v cho ngư i nư c ngoài. ) V các lĩnh v c xã h i
 6. - V giáo d c, ào t o và d y ngh : t p trung ngu n l c xây d ng Trư ng i h c Hùng Vương, u tư nâng c p m t s trư ng cao ng thành i h c và m t s trư ng trung h c chuyên nghi p thành cao ng, nâng c p, thành l p thêm m t s cơ s ào t o, d y ngh và tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng thu c h th ng giáo d c. Duy trì, nâng cao ch t lư ng ph c p ti u h c úng tu i, ph c p trung h c cơ s và hoàn thành m c tiêu ph c p b c trung h c vào năm 2015. Phát tri n m ng lư i trư ng l p theo hư ng m r ng, a d ng hóa các lo i hình giáo d c và ào t o. Tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b d y h c, d y ngh theo hư ng chuNn hóa. Chú tr ng ào t o, b i dư ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên, cán b qu n lý giáo d c t chuNn và trên chuNn. Tăng cư ng công tác xã h i hóa giáo d c, xây d ng xã h i h c t p. Ny m nh ho t ng hư ng nghi p, giáo d c ngh nghi p áp ng yêu c u phát tri n ngu n nhân l c; - V lĩnh v c y t , dân s : xây d ng và hi n i hóa các b nh vi n a khoa và chuyên khoa t tiêu chuNn c p vùng, các trung tâm y t d phòng tuy n t nh, tuy n huy n và phòng khám a khoa khu v c; các tr m y t xã, phư ng t tiêu chuNn qu c gia. Nâng cao ch t lư ng, hi u qu các chương trình qu c gia v y t . Phát tri n y t c ng ng và các lo i hình d ch v khám, ch a b nh ch t lư ng cao. Tăng cư ng công tác khám, ch a b nh, chú tr ng các tuy n huy n, tuy n xã; ch ng phòng, ch ng các d ch b nh, cơ b n lo i tr các b nh truy n nhi m; th c hi n t t công tác dân s gia ình và tr em; nâng cao ch t lư ng dân s , c i t o gi ng nòi và nâng cao tu i th , c i thi n môi trư ng s ng ô th và nông thôn m t cách b n v ng; - V văn hóa – thông tin, th d c – th thao: u tư các công trình văn hóa, th thao, xây d ng t nh Phú Th thành m t trong nh ng trung tâm văn hóa thông tin, th thao hàng u c a vùng trung du và mi n núi B c B . Ny m nh công tác xã h i hóa trong vi c phát tri n văn hóa nh m huy ng các ngu n l c xã h i u tư, nâng c p cơ s v t ch t, các thi t ch văn hóa, b o t n, tôn t o di s n văn hóa. Khôi ph c, b o t n và phát huy giá tr di s n văn hóa vùng t T . u tư tôn t o, xây d ng các di tích l ch s th i kỳ Hùng Vương, các thi t ch văn hóa, th d c th thao áp ng yêu c u trung tâm văn hóa, y t , th thao c a vùng trung du và mi n núi B c B . Nâng cao ch t lư ng ho t ng báo chí, xu t b n, văn h c ngh thu t.v.v….; - Các lĩnh v c xã h i khác: th c hi n có hi u qu chương trình gi m nghèo, gi m t l th t nghi p thành th , nâng cao th i gian s d ng lao ng nông thôn; Ny m nh xu t khNu lao ng. Th c hi n các chính sách xã h i; b o m áp ng nhu c u cơ b n và c i thi t rõ r t cho các t ng l p dân cư v ăn, , m c, i l i, h c hành, ch a b nh và hư ng th văn hóa, gi i quy t t t m i quan h gi a tăng trư ng kinh t và th c hi n ti n b và công b ng xã h i. e) Phát tri n khoa h c, công ngh . - V phát tri n khoa h c và công ngh : phát tri n m nh, k t h p ch t ch gi a ho t ng khoa h c và công ngh v i giáo d c và ào t o, t o ng l c Ny nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa và phát tri n kinh t tri th c. Ny m nh th c hi n các nhi m v tr ng tâm v khoa h c và công ngh , trong ó ưu tiên phát tri n các cơ s nghiên c u khoa h c trên a bàn g n v i vi c ào t o, phát tri n i ngũ cán b khoa h c; tăng cư ng ti p thu, ng d ng thành t u khoa h c công ngh vào các ngành, lĩnh v c mà T nh có l i th . Phát tri n Phú Th thành trung tâm công ngh sinh h c nông nghi p, lâm nghi p vùng trung du và mi n núi B c B . Nghiên c u xây
 7. d ng và v n hành khu ô th công ngh (bao g m các khu công ngh , khu nông nghi p công ngh cao, cơ s ào t o, h t ng k thu t, h t ng xã h i.v.v…); Khuy n khích và h tr các doanh nghi p tri n khai các ho t ng nghiên c u ng d ng khoa h c và công ngh . Hoàn thi n mô hình qu n lý tiên ti n theo tiêu chuNn qu c t ISO 9000: 2001 t i các cơ quan qu n lý nhà nư c, các doanh nghi p. Th c hi n t t các quy nh v ăng ký b o v quy n s h u trí tu . g) V an ninh, qu c phòng Tăng cư ng và c ng c ti m l c qu c phòng g n v i chi n lư c phòng th các t nh thu c vùng trung du và mi n núi B c B , gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn. G n phát tri n kinh t v i c ng c an ninh, qu c phòng, xây d ng và c ng c n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Tăng cư ng u tư, hi n i hóa cơ s v t ch t cho các khu căn c chi n u, căn c h u phương trong khu v c phòng th và các cơ s ào t o quân s , qu c phòng trên a bàn; b o m tính cơ ng, s n sàng chi n u cao và ch ng i phó v i m i tình hu ng. Phát huy s c m nh t ng h p c a h th ng chính tr và s c m nh c a qu n chúng trong vi c ki m ch , gi m t i ph m, gi v ng an ninh xã h i trên a bàn. Ch ng u tranh, phòng ng a, ngăn ch n và làm th t b i m i âm mưu di n bi n hòa bình, b o lo n l t c a các th l c thù ch. T p trung l c lư ng u tranh gi i quy t t t các t n n xã h i. Xây d ng phong trào qu n chúng b o v tr t t xã h i trên a bàn; tăng cư ng cán b an ninh cơ s ; an ninh nhân dân. IV. NNH HƯ NG PHÁT TRI N KHÔNG GIAN LÃNH TH 1. nh hư ng phát tri n không gian ô th T p trung u tư phát tri n toàn di n thành ph Vi t Trì, tr ng tâm là u tư k t c u h t ng ô th , phát tri n công nghi p công ngh cao, du l ch – d ch v , giáo d c – ào t o và các thi t ch văn hóa- th thao ng b , hi n i, t ng bư c tr thành m t trong nh ng trung tâm kinh t - văn hóa, giáo d c c a vùng trung du và mi n núi B c B . Ph n u xây d ng thành ph Vi t Trì tr thành Thành ph l h i v c i ngu n dân t c và t ô th lo i I vào năm 2015; u tư nâng c p xây d ng h t ng ô th , ch nh trang ô th th xã Phú Th , m r ng quy mô và dân s , phát tri n các ngành công nghi p, d ch v , ph n u tr thành ô th lo i III vào năm 2010; i v i các ô th khác, m r ng và nâng c p m t s th tr n lên th xã theo quy ho ch phát tri n ô th và i m dân cư n năm 2015. 2. nh hư ng không gian phát tri n kinh t - xã h i theo vùng a) Vùng t ng n sông H ng (H Hòa, Thanh Ba, oan Hùng, Vi t Trì – Lâm Thao – Phù Ninh – th xã Phú Th ) Phát tri n a d ng các s n phNm nông nghi p; s n xu t lương th c, th c phNm, tr ng cây công nghi p dài ngày (chè), cây ăn qu (bư i, h ng không h t v.v…) c bi t là
 8. nông nghi p ven ô; phát tri n nuôi tr ng th y s n; chăn nuôi gia súc, gia c m; phát tri n d ch v , thương m i và du l ch l h i v c i ngu n và phát tri n các s n phNm công nghi p tr ng i m các khu công nghi p, c m công nghi p. Ti u vùng kinh t ng l c Vi t Trì – Lâm Thao – Phù Ninh – Th xã Phú Th ti p t c th hi n vai trò ch o thúc Ny s tăng trư ng nhanh, thu hút các d án u tư xây d ng các khu công nghi p, khu ô th , trung tâm thương m i, du l ch, d ch v và nhà ch t lư ng cao, các khu vui chơi gi i trí, óng góp l n hơn vào tăng GDP c a T nh, có tác d ng lôi kéo và h tr các vùng khác phát tri n. b) Vùng h u ng n sông H ng (Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên L p, CNm Khê, Tam Nông, Thanh Th y) Phát huy l i th c a vùng t p trung khai tác ti m năng, th m nh v t và r ng phát tri n các khu công nghi p, d ch v có quy mô l n và vùng tr ng cây nguyên li u, cây l y g ; chăn nuôi gia súc, gia c m theo mô hình kinh t trang tr i. Phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n, các cơ s s n xu t v t li u xây d ng, khôi ph c và phát tri n các làng ngh , ti u th công nghi p (mây, tre, trúc, g .v.v..). T p trung thu hút v n u tư phát tri n các cơ s công nghi p, d ch v , du l ch, khai thác qu t, i m k t n i ư ng xuyên Á, ư ng H Chí Minh v i các i m du l ch sinh thái h p d n trong h th ng các tuy n, i m du l ch c a T nh. V. M T S GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH 1. Gi i pháp huy ng v n u tư - i v i ngu n v n ngân sách: huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n t ngân sách a phương và s h tr t ngân sách trung ương u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng kinh t - xã h i trên a bàn; có chính sách phù h p huy ng t i a ngu n v n t qu t cho phát tri n ô th , công nghi p và các công trình cơ s h t ng thi t y u khác; - i v i các ngu n v n bên ngoài; cùng v i vi c làm t t công tác thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI), tranh th các ngu n v n ODA t p trung cho các d án giao thông, th y l i, y t tuy n t nh, huy n; nư c sinh ho t; x lý nư c th i, v sinh môi trư ng; phát tri n lư i i n nông thôn, h t ng ô th ; - i v i ngu n v n huy ng c a dân và doanh nghi p: có cơ ch , chính sách ng viên, khuy n khích các thành ph n kinh t u tư v n phát tri n s n xu t kinh doanh. Ny m ng th c hi n chính sách xã h i hóa, khuy n khích nhân dân tham gia các d án phát tri n h t ng kinh t , h t ng văn hóa – xã h i theo phương th c nhà nư c và nhân dân cùng làm. 2. ào t o và phát tri n ngu n nhân l c T p trung phát tri n quy mô và m ng lư i ào t o, tăng cư ng năng l c ào t o c a các trư ng i h c a ngành, trư ng cao ng, trung c p, các cơ s ào t o ngh . Ny m nh k t h p ào t o và nghiên c u khoa h c, liên thông gi a ào t o và s d ng lao ng xu t khNu, chú tr ng vi c liên k t ào t o ngh i v i ngư i lao ng nông nghi p và ng bào vùng sâu, vùng xa;
 9. Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng t ng bư c nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c, ào t o i ngũ giáo viên và cán b qu n lý giáo d c và d y ngh . Ny m nh xã h i hóa và m r ng h p tác qu c t v ào t o ngu n nhân l c cho phù h p v i nh hư ng phát tri n ngành ngh s n xu t, kinh doanh, t o ng l c khuy n khích ngư i lao ng phát huy s c l c, trí tu nh m nâng cao hi u qu lao ng. Có chính sách thu hút ngu n lao ng ch t lư ng cao t các a phương khác n làm vi c t i T nh. 3. Phát tri n khoa h c công ngh và b o v môi trư ng G n phát tri n khoa h c, công ngh v i s n xu t, Ny m nh vi c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh m i vào các ngành s n xu t và d ch v . Tăng cư ng u tư kinh phí cho công tác nghiên c u khoa h c và ng d ng i trà nh ng ti n b khoa h c vào s n xu t; Phát tri n m nh ngu n nhân l c cho khoa h c, công ngh ; s d ng có hi u qu i ngũ cán b khoa h c k thu t và có chính sách thu hút cán b khoa h c, doanh nhân, ngh nhân gi i v công tác t i T nh, chính sách ưu ãi cho các doanh nghi p u tư áp d ng các công ngh m i, tiên ti n vào s n xu t; Tăng cư ng các bi n pháp ki m soát ô nhi m môi trư ng, huy ng s tham gia óng góp c a c ng ng dân cư, doanh nghi p và có chính sách ưu ãi trong vi c huy ng v n u tư trong lĩnh v c b o v môi trư ng; ng th i nâng cao trách nhi m, tăng cư ng s ph i h p gi a các c p, các ngành, các ơn v s n xu t kinh doanh, d ch v trong vi c b o v và gi m thi u ô nhi m môi trư ng, b o m gi cân b ng sinh thái, b o m phát tri n kinh t - xã h i b n v ng. 4. Nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c, Ny m nh c i cách hành chính, làm khâu t phá cho th i kỳ t nay n năm 2020 Ti p t c hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng xây d ng th ch v kinh t , v t ch c và ho t ng c a h th ng hành chính nhà nư c phù h p v i i u ki n c a T nh và áp ng yêu c u phát tri n và h i nh p kinh t qu c t . Ti p t c th c hi n cơ ch m t c a trong gi i quy t các th t c hành chính theo hư ng ơn gi n hóa các th t c, công khai, minh b ch h sơ, th t c, các kho n phí, l phí, rút ng n th i h n, ti t ki m ti n c a, công s c trong gi i quy t công vi c i v i t ch c, công dân. Ny m nh c i cách tư pháp, xây d ng m ng lư i các t ch c d ch v pháp lý trên a bàn t o i u ki n cho các t ch c, cá nhân d dàng ti p c n pháp lu t, dùng pháp lu t b o v các quy n và l i ích c a mình; Tăng cư ng vi c phân c p qu n lý t ch c b máy và cán b , công ch c g n v i vi c s p x p, ki n toàn, nâng cao năng l c i u hành c a chính quy n các c p, xây d ng h th ng chính tr trong s ch, v ng m nh. Tăng cư ng tính ch ng, sáng t o và t ch u trách nhi m c a t ng t ch c, cá nhân trong th c thi nhi m v . u tư hoàn thi n h th ng tr s làm vi c c a cơ quan hành chính các c p g n v i Ny m nh vi c ng d ng công ngh thông tin theo mô hình Chính ph i n t và t ch c tri n khai áp d ng h th ng qu n lý tiêu chuNn ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001 – 2001. 5. Ny m nh, nâng cao hi u qu h p tác và m r ng th trư ng
 10. Tăng cư ng h p tác kinh t , thương m i, u tư, du l ch, văn hóa, ào t o ngu n nhân l c .v.v… v i các t nh n m trong hành lang kinh t t Hà N i – H i Phòng – Lào Cai – Côn Minh (Trung Qu c), các t nh có a gi i hành chính giáp v i Phú Th và các a phương khác trong c nư c. Nghiên c u xây d ng và xu t v i Chính ph cho th c hi n cơ ch c thù nâng cao hi u qu h p tác thu hút v n u tư trong và ngoài nư c; Quan tâm m r ng th trư ng trong và ngoài nư c. Nâng cao ch t lư ng, i m i m u mã s n phNm, tăng kh năng c nh tranh và phát tri n th trư ng m t cách v ng ch c, quan tâm hơn n a vi c qu ng bá thương hi u cho các s n phNm hàng hóa có l i th c a T nh. VI. T CH C TH C HI N QUY HO CH 1. T ch c công b , ph bi n Quy ho ch - T ch c công b , ph bi n Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a T nh n năm 2020 cho t t c các c p y ng và chính quy n, các ngành, oàn th , các doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài, nhân dân trong T nh; - T ch c gi i thi u, qu ng bá các d án ưu tiên trong các d p m i g i, xúc ti n u tư các nhà u tư ngoài T nh tìm n và u tư. 2. Xây d ng chương trình hành ng và xúc ti n u tư - Sau khi Quy ho ch ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, trên cơ s các m c tiêu c a Quy ho ch, xây d ng chương trình hành ng, t ng bư c th c hi n t m c tiêu Quy ho ch. Trư c m t, xây d ng k ho ch c th th c hi n t ư c các m c tiêu Ngh quy t i h i ng b t nh Phú Th l n th XVI; - Ny m nh ho t ng xúc ti n u tư, chú tr ng vào các d án tr ng i m có s n phNm ch l c, mang tính quy t nh n s thành công trong vi c th c hi n m c tiêu Quy ho ch; - Xây d ng m t s chương trình s n phNm ch l c c a T nh và t ch c th c hi n m t cách nghiên túc, t o ng l c m i cho phát tri n s n xu t – kinh doanh c a nhân dân. ng th i có các chính sách th c s khuy n khích, ưu ãi i v i vi c phát tri n s n xu t và kinh doanh các s n phNm ch l c v th trư ng, v n, qu t; - T ng bư c c th hóa công tác quy ho ch và ưa vào các k ho ch 5 năm, hàng năm th c hi n. Tùy theo s thay i c a tình hình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ, ti n hành rà soát, i u ch nh, b sung Quy ho ch k p th i cho phù h p v i quá trình phát tri n. - Các c p, các ngành và nhân dân các dân t c trong T nh có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ho ch. VII. DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ph l c kèm theo)
 11. i u 2. y ban nhân dân t nh Phú Th căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch sau khi ã ư c phê duy t; ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh các n i dung sau: 1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n; quy ho ch phát tri n h th ng h th ng ô th và các i m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c .v.v… m b o s phát tri n t ng th và ng b . 2. L p các k ho ch 5 năm, hàng năm; các chương trình phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i tr ng i m; các d án c th t p trung u tư, b trí ưu tiên u tư m t cách h p lý. 3. Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành (n u v n vư t thNm quy n) m t s cơ ch , chính sách phù h p v i v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai o n, nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. i u 3. Giao các B , ngành Trung ương liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình h tr y ban nhân dân t nh Phú Th nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t – xã h i c a t nh Phú Th trong t ng giai o n nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư b o m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a t nh nêu trong Quy ho ch. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a t nh Phú Th ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u xem xét, i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư nêu trong Quy ho ch. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Th , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y;
 12. - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b) PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ GIAI O N T NAY N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 99/2008/Q -TTg ngày 14/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) S Tên d án, công trình a i m TT I CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN V NÔNG NGHI P, LÂM NGHI P 1 D án xây d ng Trung tâm ng d ng công Phù Ninh, Lâm Thao ngh sinh h c 2 D án xây d ng Trung tâm nghiên c u, s n Thành ph Vi t Trì, Lâm Thao, xu t gi ng cây tr ng v t nuôi TX. Phú Th , Phù Ninh, oan Hùng 3 Chương trình s n xu t lương th c Các huy n 4 Chương trình phát tri n cây chè Các huy n 5 Chương trình phát tri n cây ăn qu oan Hùng, Phù Ninh 6 Chương trình chăn nuôi l n th t, bò th t ch t Các huy n lư ng cao 7 Chương trình phát tri n th y s n Các huy n 8 Chương trình tr ng r ng s n xu t (r ng nguyên Các huy n li u, cây l y g …) 9 Các d án chăn nuôi gia súc, gia c m Các huy n 10 D án tr ng hoa, cây c nh và rau s ch cao c p Thành ph Vi t Trì, Lâm Thao, ph c v cho tiêu dùng và xu t khNu TX. Phú Th , Phù Ninh 11 Các d án nh canh, nh cư; b trí s p x p l i Các huy n dân cư theo quy ho ch và xây d ng kinh t m i, mô hình nông thôn m i. II CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN V CÔNG NGHI P 12 D án m r ng nhà máy gi y Bãi B ng (giai Phù Ninh o n 2) 13 D án nhà máy xi măng Y n Mao, oan Hùng, Thanh Th y, oan Hùng,
 13. Thanh Ba Thanh Ba 14 D án s n xu t hóa ch t, phân bón KCN Th y Vân, KCN Trung Hà, Phù Ninh, Lâm Thao 15 Các d án s n xu t bia, rư u, c n Thành ph Vi t Trì, KCN Th y Vân, KCN Trung Hà, Tam Nông 16 D án u tư khu liên h p s n xu t gang, thép Thành ph Vi t Trì, Phù Ninh, Thanh Sơn 17 D án ch bi n cao lanh, Fenspat C m Công nghi p Tam Nông, Thanh Th y, Thanh Sơn 18 D án s n xu t giày da xu t khNu KCN Th y Vân, KCN Trung Hà 19 D án s n xu t c u ki n phi tiêu chuNn KCN Th y Vân, C m CN B ch H c 20 D án s n xu t nh a và cơ khí xe máy, cơ khí, KCN Th y Vân, KCN Trung d t may Hà 21 D án u tư vùng nguyên li u; xây d ng nhà Các huy n máy s n xu t nhiên li u sinh h c 22 D án nhà máy s n xu t ph tùng, l p ráp linh KCN Th y Vân, KCN Trung ki n ô tô Hà 23 S n xu t và l p ráp các lo i máy canh tác nông KCN Trung Hà, Phú Hà nghi p 24 D án s n xu t linh ki n i n t và l p ráp i n KCN Trung Hà, Phù Ninh t dân d ng 25 D án s n xu t thu c tân dư c KCN Th y Vân, KCN Trung Hà 26 D án tr ng và ch bi n cây nhiên li u sinh h c Thanh Th y, Tân Sơn, Thanh Sơn 27 D án s n xu t th c ăn chăn nuôi, ch bi n gia Khu công nghi p Th y Vân, c m… Trung Hà 28 D án ch bi n nông lâm s n Các khu, c m công nghi p 29 D án s n xu t th c phNm sinh h c cho chăn Khu công nghi p Trung Hà, nuôi gia c m, th y s n c m công nghi p ng L ng 30 D án s n xu t g nhân t o cao c p, g xu t C m CN Phù Ninh, Lâm Thao khNu 31 D án s n xu t nh a trang trí n i th t và ng KCN Trung Hà, Phú Hà nư c 32 D án s n xu t nhãn n i ép khuôn laser KCN Th y Vân, KCN Trung Hà
 14. III CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN V DNCH V , DU LNCH 33 D án Khu du l ch Văn Lang, B n Gót, sông Thành ph Vi t Trì Lô 34 D án nâng c p h th ng ch u m i, trung Các huy n tâm thương m i 35 D án xây d ng Khu du l ch – d ch v Nam Thành ph Vi t Trì n Hùng, Tháp Hùng Vương, làng văn hóa các dân t c Vi t Nam 36 D án xây d ng các siêu th , trung tâm thương Thành ph Vi t Trì, th xã Phú m i, tài chính Th 37 D án xây d ng Khu du l ch Núi Trang Phù Ninh 38 D án xây d ng Khu du l ch Ao Châu, Ao Gi i H Hòa – su i Tiên, Văn H i 39 Các d án xây d ng các khu chung cư, khu ô Thành ph Vi t Trì, TX. Phú th m i Th 40 D án xây d ng khu du l ch nư c khoáng nóng Thanh Th y ch a b nh và i u dư ng 41 Xây d ng Khu du l ch sinh thái Xuân Sơn, Tân Sơn, Yên L p, CNm Khê Minh Hòa, Văn Bán 42 D án u tư nâng c p c ng ICD Th y Vân Thành ph Vi t Trì 43 D án u tư xây d ng qu n th khu ô th , du Tam Nông, Thanh Th y, H l ch, vui chơi gi i trí cao c p (T h p sân golf, Hòa khách s n, ua xe công th c I, vui chơi gi i trí, …) 44 D án xây d ng và kinh doanh khách s n, khu Thành ph Vi t Trì, TX. Phú ngh dư ng cao c p Th , Thanh Th y, Tam Nông IV CÁC D ÁN H T NG K THU T a Giao thông 45 ư ng Cao t c Hà N i – Lào Cai và c u c Trên a bàn t nh Bác, c u Chí Ch 46 Xây d ng c u Vĩnh L i Thành ph Vi t Trì 47 ư ng H Chí Minh, c u ng Lu n và c u Trên a bàn t nh Ng c Tháp 48 C u H Hòa và ư ng n i qu c l 32C – qu c H Hòa l 70 49 Xây d ng các tuy n ư ng u n i v i tuy n Trên a bàn t nh ư ng cao t c Hà N i – Lào Cai và ư ng H Chí Minh
 15. 50 C i t o nâng c p qu c l 2 ( n Hùng – oan Trên a bàn t nh Hùng) 51 C i t o, nâng c p qu c l 32A, 32B, 32C, qu c Trên a bàn t nh l 70 và n n tuy n qu c l 32C (Vi t Trì - c u Phong Châu) 52 D án n o vét 3 tuy n ư ng sông ( o n Vi t Trên a bàn t nh Trì- oan Hùng; o n Vi t Trì – Yên Bái và o n H ng à - Hòa Bình) 53 D án nâng c p ư ng s t Hà N i – Lào Cai Trên a bàn t nh (trong ó có n n tuy n o n qua thành ph Vi t Trì ra kh i trung tâm thành ph ) 54 D án nâng c p, m r ng các c ng sông Thành ph Vi t Trì, Phù Ninh, TX. Phú Th , Tam Nông, Thanh Th y 55 D án c i t o, nâng c p ư ng t nh l Các huy n 56 Các d án u tư c i t o, nâng c p và làm m i Thành ph Vi t Trì, TX. Phú các tuy n ư ng ô th Th 57 D án xây d ng ư ng giao thông vào các xã Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên L p, c bi t khó khăn H Hòa, oan Hùng, CNm Khê b Th y l i 58 D án vùng ch m lũ Tam Thanh Thanh Sơn, Thanh Thúy, Tam Nông 59 C i t o, nâng c p h th ng th y l i trên a bàn Các huy n t nh (nâng c p h , p, kênh mương) 60 Các d án tu b ê, kè, c ng ch ng s t l b v Các huy n sông 61 u tư nâng c p ê k t h p ư ng giao thông Các huy n 62 Các d án xây d ng h t ng vũng lũ quét và s t H Hòa, Yên L p, Thanh Sơn, l t Tân Sơn 63 Các d án th y l i k t h p nuôi tr ng th y s n CNm Khê, H Hòa, Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Th y; th xã Phú Th 64 u tư nâng c p và xây d ng m i các công Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên L p trình th y l i g n v i phát tri n th y i n 65 D án kiên c hóa kênh mương Các huy n 66 D án th y l i vùng i Các huy n mi n núi c H th ng i n 67 Nhà máy nhi t i n (1.200 MW) và Trung tâm Thành ph Vi t Trì, Phù Ninh i nl c
 16. 68 D án u tư m r ng tr m 220 KV Vân Phú Thành ph Vi t Trì, TX. Phú (Vi t Trì) và xây m i tr m 110KV Th y Vân, Th , Thanh Sơn, CNm Khê th xã Phú Th , Ph Vàng, Sông Thao 69 D án c i t o, nâng c p ư ng dây 6 KV, Các huy n 10KV lên 22KV và 35 KV và các tuy n ư ng h th 70 D án c i t o lư i di n trung áp ô th Thành ph Vi t Trì, TX. Phú Th 71 D án c i t o h th ng i n các huy n Các huy n d Khu, c m công nghi p 72 Khu công nghi p Th y Vân (giai o n 2; 3) Thành ph Vi t Trì 73 Khu công nghi p Trung Hà, C Ti t, Tam Nông 74 Khu liên h p công nghi p, ô th , d ch v Th y Thành ph Vi t Trì Vân 75 D án u tư xây d ng các khu công nghi p Tam Nông, Lâm Thao, Thanh (Lâm Thao, CNm Khê, H Hòa, oan Hùng, Th y, CNm Khê, H Hòa, TX Phù Ninh, Phú Hà, Thanh Th y) Phú Th , oan Hùng, Phù Ninh 76 D án xây d ng cơ s h t ng các c m công Các huy n nghi p, làng ngh V CÔNG C NG – TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯ NG a H t ng ô th , công c ng, môi trư ng 77 D án xây d ng khu ô th m i Thành ph Vi t Trì, TX. Phú Th 78 Các d án xây d ng h t ng ô th 22 ô th các huy n, thành ph , th xã 79 Các d án xây d ng h t ng các th t 69 th t các huy n, thành ph , th xã 80 D án c i t o, nâng c p h th ng công s (t nh, S , Ban, ngành: UBND huy n, huy n, xã) xã 81 H th ng bãi rác và nhà máy x lý rác th i r n Các ô th và các huy n 82 H th ng thoát nư c và x lý nư c th i ô th Thành ph Vi t Trì, TX. Phú Th 83 D án c i t o, nâng c p h th ng tư i tiêu s n Thành ph Vi t Trì xu t nông nghi p và thoát nư c th i ô th , nư c th i công nghi p, sinh ho t ông nam thành ph Vi t Trì 84 D án xây d ng h th ng nư c th i và x lý TX. Phú Th , Phù Ninh, Lâm nư c th i cho các khu, c m công nghi p Thao, thành ph Vi t Trì
 17. b Bưu chính vi n thông, khoa h c công ngh và công ngh thông tin 85 Xây d ng Chính ph i n t và trang thi t b Các ngành, huy n, thành ph , ph n c ng th xã 86 D án xây d ng Trung tâm ng d ng ti n b Thành ph Vi t Trì khoa h c và công ngh T nh 87 D án xây d ng, nâng c p các trung tâm o Thành ph Vi t Trì lư ng, th nghi m, ki m nh t chuNn qu c gia 88 D án phát tri n m ng vi n thông, vùng và vi n Các ngành, huy n, thành ph , thông nông thôn th xã 89 D án l p t thi t b m ng chuy n m ch, Các ngành, huy n, thành ph , m ng truy n d n quang th xã 90 D án phát tri n h t ng k thu t và ngu n Các ngành, huy n, thành ph , nhân l c công ngh thông tin th xã VI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN V VĂN HÓA – XÃ H I a Giáo d c – ào t o, d y ngh 91 Trư ng i h c Hùng Vương Thành ph Vi t Trì 92 D án nâng c p Trư ng Cao ng hóa ch t Lâm Thao thành Trư ng i h c Hóa ch t 93 D án nâng c p Trư ng Cao ng công nghi p Thành ph Vi t Trì th c phNm thành Trư ng i h c công nghi p th c phNm 94 D án nâng c p trư ng Cao ng y t thành Th xã Phú Th Trư ng i h c i u dư ng Phú Th 95 D án nâng c p Trư ng Cao ng ngh thành Thành ph Vi t Trì trư ng i h c công nghi p (chuyên ngành) 96 D án u tư xây d ng Trư ng Cao ng kinh Thành ph Vi t Trì t - k thu t 97 D án u tư nâng c p Trư ng Trung h c k Thành ph Vi t Trì thu t dư c thành Trư ng Cao ng k thu t dư c 98 D án u tư nâng c p Trư ng trung h c nông Th xã Phú Th nghi p thành Trư ng Cao ng nông lâm nghi p 99 D án u tư nâng c p Trư ng Trung c p ngh Thành ph Vi t Trì thành trư ng Cao ng, i h c ngh 100 Các d án u tư Trung tâm d y ngh c p Huy n, thành ph , th xã huy n
 18. 101 D án u tư nâng c p h th ng trư ng h c c a Huy n, thành ph , th xã t nh t chuNn qu c gia 102 Trư ng i h c Qu c t , các d án XD các Thành ph Vi t Trì trư ng Cao ng, i h c ngh (xã h i hóa) 103 D án các trư ng trung c p, cao ng ngh t Tam Nông, Lâm Thao, th xã chuNn qu c t g n v i xu t khNu lao ng Phú Th b Y t - xã h i 104 D án nâng c p B nh vi n a khoa t nh thành Thành ph Vi t Trì B nh vi n a khoa c p vùng 105 D án xây d ng h th ng x lý ch t th i cho Các b nh vi n b nh vi n tuy n t nh và huy n 106 B nh vi n ph s n, b nh vi n nhi và các b nh Thành ph Vi t Trì, Phù Ninh, vi n chuyên khoa Tam Nông, TX. Phú Th 107 B nh vi n nhi t nh Thành ph Vi t Trì 108 D án u tư trang thi t b y t b nh vi n t nh, Huy n, thành ph , th xã huy n 109 D án u tư trung tâm ng d ng khoa h c Thành ph Vi t Trì công ngh cao vào công tác y t 110 D án u tư nâng c p m t s b nh vi n tuy n Huy n, thành ph , th xã huy n, t nh 111 D án xây d ng Trung tâm i u dư ng ngư i Th xã Phú Th có công c Văn hóa – thông tin 112 D án n Hùng Thành ph Vi t Trì 113 D án xây d ng vư n sinh thái và l ch s văn Thành ph Vi t Trì, Lâm Thao, hóa r ng Qu c gia n Hùng Phù Ninh 114 Khu di tích n M u Âu Cơ H Hòa 115 D án xây d ng qu ng trư ng Trung tâm và Thành ph Vi t Trì qu ng trư ng chính tr thành ph Vi t trì 116 D án xây d ng Trung tâm h i ngh c p vùng Thành ph Vi t Trì 117 D án xây d ng B o tàng Phú Th Thành ph Vi t Trì 118 D án xây d ng nhà văn hóa Trung tâm và Thành ph Vi t Trì qu ng trư ng Festival 119 D án xây d ng nhà thi u nhi T nh Thành ph Vi t Trì 120 D án b o tàng văn hóa ngoài tr i g n v i các Thành ph Vi t Trì, Lâm Thao, di tích kh o c h c (di tích Làng C , Gò Mun, Phù Ninh Sơn Vi, Xóm R n, …) 121 D án xây d ng làng văn hóa các th i i Thành ph Vi t Trì
 19. Hùng Vương 122 D án xây d ng thành ph l h i v v i c i Thành ph Vi t Trì ngu n dân t c Vi t Nam 123 D án xây d ng r p chi u bóng, nhà văn hóa Huy n, thành ph , th xã a năng, nhà truy n thông d Th d c – th thao 124 D án xây d ng khu liên h p th thao c a T nh Thành ph Vi t Trì và thành ph Vi t Trì 125 D án c i t o, nâng c p các thi t ch th thao Huy n, thành ph , th xã 126 D án xây d ng trư ng năng khi u TDTT Thành ph Vi t Trì VII AN NINH, QU C PHÒNG 127 S Ch huy cơ b n và công trình phòng th H Hòa 128 D án di chuy n Tr i giam Ph c Phù Ninh 129 u tư xây d ng cơ s h t ng các xã vùng Thanh Sơn, Yên L p ATK 130 Cơ s giáo d c Thanh Hà (chuy n a i mv TX. Phú Th th xã Phú Th ) Ghi chú: V v trí, quy mô, di n tích chi m t, t ng m c u tư và ngu n v n u tư c a các d án nêu trên s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p, trình duy t d án u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân i, huy ng các ngu n l c c a t ng th i kỳ./.
Đồng bộ tài khoản