Quyết định số 993/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
54
lượt xem
7
download

Quyết định số 993/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 993/QĐ-VPCP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 993/QĐ-VPCP

 1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------- S : 993/Q -VPCP Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CÁC V , C C THU C VĂN PHÒNG CHÍNH PH B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V t ch c cán b , QUY T NNH Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các V , C c thu c Văn phòng Chính ph (sau ây g i chung là các ơn v ). 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C ng Thông tin i n t Chính ph do Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v s nghi p khác thu c Văn phòng Chính ph do B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) quy t nh. i u 2. Nguyên t c phân công ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các ơn v 1. B o m th c hi n t t ch c năng là b máy giúp vi c, cơ quan tham mưu t ng h p c a Chính ph , Th tư ng Chính ph 2. K th a s phân công ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các ơn v ã ư c th c hi n có hi u qu và h p lý.
 2. 3. M t lĩnh v c công vi c ch giao m t ơn v ch trì theo dõi, x lý; trư ng h p m t lĩnh v c công vi c liên quan n nhi m v c a nhi u ơn v thì quy nh ơn v ch trì và ơn v ph i h p theo dõi, x lý. ơn v ư c giao ch trì ph i ph i h p ch t ch v i các ơn v liên quan trong gi i quy t công vi c. ơn v ph i h p ph i tham gia y , v i trách nhi m cao. 4. M t lĩnh v c công vi c có th giao cho nhóm chuyên viên x lý, trong ó ph i xác nh ngư i ch u trách nhi m chính. 5. Gi i quy t công vi c theo úng Quy ch làm vi c c a Chính ph , Văn phòng Chính ph và tinh th n c i cách hành chính. i u 3. Ch c năng, nhi m v , quy n h n chung c a các ơn v Ngoài ch c năng, nhi m v , quy n h n c th quy nh t i Chương II Quy t nh này, các ơn v thu c Văn phòng Chính ph có ch c năng, nhi m v , quy n h n chung giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n các công vi c sau ây: 1. Nghiên c u, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành theo thNm quy n ho c Chính ph , Th tư ng Chính ph trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các án, d án thu c ngành, lĩnh v c, a bàn ư c phân công theo dõi. 2. Ph i h p v i V T ng h p xây d ng, ôn c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i t t là B , ngành), H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là a phương), các cơ quan, t ch c liên quan th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và Quy ch làm vi c c a Chính ph ; x lý các án, công vi c thu c n i dung ph i h p công tác gi a Chính ph v i Qu c h i, M t tr n T qu c Vi t Nam và cơ quan Trung ương c a các oàn th nhân dân; th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; chuNn b n i dung, t ch c ph c v các cu c h p, các bu i làm vi c c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v i các B , ngành, a phương và các cơ quan, t ch c liên quan n lĩnh v c công vi c ư c phân công; d th o thông báo k t lu n c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph và theo dõi, ôn c vi c th c hi n k t lu n ó; theo dõi thông tin báo chí và th c ti n phát tri n kinh t - xã h i v lĩnh v c ư c phân công và k p th i báo cáo, xu t v i Chính ph , Th tư ng Chính ph và B trư ng, Ch nhi m x lý i v i các v n mà báo chí nêu theo quy nh c a pháp lu t 3. Nghiên c u, ki n ngh v i Chính ph , Th tư ng Chính ph ch o các cơ quan ch c năng so n th o, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph x lý nh ng v n v cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 4. Ph i h p v i V Pháp lu t và Ban So n th o d án lu t, pháp l nh c a các B , ngành, a phương và cơ quan, t ch c liên quan tham gia so n th o, hoàn thi n t trình, d th o lu t, pháp l nh v lĩnh v c ư c phân công theo Quy ch làm vi c c a Chính ph .
 3. 5. Tham gia d th o các báo cáo c a Chính ph , Th tư ng Chính ph trình Ban Ch p hành Trung ương, B Chính tr , Ban Bí thư, Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i theo ch o c a Th tư ng Chính ph ho c B trư ng Ch nhi m. 6. ôn c, ki m tra các B , ngành, a phương và các cơ quan, t ch c liên quan th c hi n các văn b n pháp lu t thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph theo ngành, lĩnh v c, a bàn ư c phân công theo dõi. 7. Ph i h p công tác v i các cơ quan c a ng, các cơ quan c a Qu c h i, các oàn th , h i ngh nghi p Trung ương liên quan theo ph m vi lĩnh v c mà ơn v ư c phân công theo dõi. 8. Ph i h p v i V T ch c cán b qu n lý cán b , công ch c, ngư i lao ng; t ch c cho cán b , công ch c, ngư i lao ng h c t p, nghiên c u, kh o sát trong nư c, nư c ngoài; c ngư i tham gia các Ban So n th o, T biên t p, T công tác liên ngành theo ngh c a các B , ngành, a phương và cơ quan, t ch c liên quan; tri n khai th c hi n các d án h tr cho Văn phòng Chính ph n u ơn v ư c phân công theo dõi. 9. Ph i h p v i Trung tâm Tin h c c p nh t và khai thác thông tin trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph , m ng tin h c c a Văn phòng Chính ph , trên Internet và C ng Thông tin i n t Chính ph . 10. Qu n lý h sơ, tài li u, n p lưu tr theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a B trư ng, Ch nhi m. 11. Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác do Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ho c B trư ng, Ch nhi m, các Phó Ch nhi m phân công. Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CÁC ƠN VN i u 4. V T ng h p V T ng h p giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph ch o, i u hành các lĩnh v c: xây d ng, qu n lý vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; ôn c, ki m tra th c hi n Quy ch làm vi c c a Chính ph ; làm u m i t ch c và ph c v các cu c h p, làm vi c trong nư c c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; làm u m i ph i h p công tác gi a Chính ph v i Qu c h i, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và cơ quan Trung ương c a các oàn th nhân dân; làm u m i cung c p thông tin cho Chính ph , Th tư ng Chính ph và lãnh o Văn phòng Chính ph ; giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n Quy ch phát ngôn báo chí và cung c p thông tin cho báo chí v ho t ng ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . V T ng h p th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây:
 4. 1. Chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph a. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan và các B , ngành, a phương t ng h p, xu t, qu n lý chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; b. Ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, ôn c, ki m tra các B , ngành, a phương th c hi n chương trình, k ho ch công tác quy nh t i i m a kho n này; xu t vi c i u ch nh chương trình, k ho ch công tác khi c n thi t. c. Làm u m i l p danh m c các án c a Chính ph , Th tư ng Chính ph trình B Chính tr , Ban Bí thư; ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, ôn c cơ quan ch trì so n th o các án ó. 2. T ch c ph c v phiên h p, làm vi c, h i ngh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph a. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c và ph c v các phiên h p Chính ph , ghi biên b n, d th o và trình ký Ngh quy t phiên h p Chính ph ; ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, ôn c th c hi n Ngh quy t phiên h p và các v n khác ã ư c Th tư ng Chính ph k t lu n t i phiên h p Chính ph ; b. Ch trì, ph i h p v i các ơn v và các B , ngành, a phương liên quan t ch c ph c v các cu c h p, làm vi c, h i ngh và các chuy n i công tác trong nư c c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph (tr trư ng h p khi B trư ng, Ch nhi m có quy t nh khác); c. Ph i h p v i các ơn v liên quan so n th o và theo dõi th c hi n ý ki n k t lu n c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph t i các cu c h p, bu i làm vi c (tr trư ng h p khi B trư ng, Ch nhi m có quy t nh khác); d. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xu t n i dung và t ch c giao ban hàng tu n c a Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; chuNn b n i dung giao ban hàng tu n c a Văn phòng Chính ph . 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan, các B , ngành, a phương biên t p các báo cáo v ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , bao g m: a. Báo cáo nh kỳ và t xu t v ho t ng c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; b. Báo cáo nh kỳ v ki m i m s ch o, i u hành và tình hình th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; v th c hi n Quy ch làm vi c c a Chính ph ; c. Các báo cáo khác có n i dung liên quan n công tác ch o, i u hành theo yêu c u c a B trư ng, Ch nhi m (bao g m c Báo cáo c a Lãnh o Văn phòng Chính ph ph c v h p giao ban nh kỳ c a Thư ng tr c Ban Bí thư; t ng h p tình hình chung trong nư c B trư ng, Ch nhi m báo cáo Th tư ng Chính ph );
 5. d. T ng h p tình hình chính tr , kinh t , xã h i n i b t trong nư c hàng ngày báo cáo B trư ng, Ch nhi m. 4. Ph i h p công tác gi a Chính ph v i Qu c h i, các oàn th nhân dân a. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph giao nhi m v cho các B , ngành, a phương chuNn b án, d án, báo cáo, tr l i ch t v n và yêu c u giám sát c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i và i bi u Qu c h i; b. Ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i. c. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan làm u m i chuNn b n i dung, chương trình và ph c v các cu c h p liên t ch gi a Ban Cán s ng Chính ph và ng oàn Qu c h i; các bu i làm vi c c a Th tư ng Chính ph v i cơ quan Trung ương c a các oàn th nhân dân; d th o thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph và theo dõi, ôn c vi c th c hi n k t lu n ó. d. Ch trì, ph i h p v i các ơn v và các B , ngành, a phương liên quan theo dõi, t ng h p tình hình v n i dung kỳ h p Qu c h i, phiên h p c a y ban Thư ng v Qu c h i; . Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình tri n khai k ho ch b u c i bi u Qu c h i và các v n khác có liên quan. 5. Ch trì, làm u m i ph i h p công tác gi a Văn phòng Chính ph v i Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Ch t ch nư c và Văn phòng Qu c h i v chương trình, k ho ch công tác. 6. Công tác thông tin báo chí a. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c h p báo, ti p báo chí, tr l i ph ng v n c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph và lãnh o Văn phòng Chính ph v i báo chí trong nư c và nư c ngoài; b. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c h p báo nh kỳ ho c t xu t c a B trư ng, Ch nhi m; giúp B trư ng, Ch nhi m cung c p thông tin theo quy nh cho báo chí và nhân dân v ho t ng ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; c. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thu nh p thông tin t báo chí và các ngu n thông tin khác v ho t ng ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , cũng như các s ki n n i b t v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i báo cáo Th tư ng Chính ph ; d. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan qu n lý và ph c v ho t ng nghi p v c a phóng viên báo chí tham d và ưa tin v các ho t ng c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và Văn phòng Chính ph ;
 6. . Ph i h p v i các ơn v liên quan x lý các v n báo chí nêu theo ý ki n ch o c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph . 7. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, ôn c, ki m tra và t ng h p tình hình th c hi n Quy ch làm vi c c a Chính ph . i u 5. V Thư ký - Biên t p V Thư ký - Biên t p giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu, giúp vi c cho Th tư ng Chính ph v biên t p ho c so n th o các văn ki n, báo cáo, các bài phát bi u, tr l i ph ng v n c a Th tư ng Chính ph và các nhi m v khác theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m. V Thư ký - Biên t p th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ph i h p v i V T ng h p xây d ng chương trình công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; ph i h p v i các ơn v và các cơ quan liên quan ôn c th c hi n chương trình công tác và l ch làm vi c c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. Biên t p, hoàn thi n l n cu i các báo cáo c a Th tư ng Chính ph trình bày trư c Trung ương ng, B Chính tr , Qu c h i,… 3. Hoàn thi n l i ho c tr c ti p chuNn b các bài vi t, bài nói, bài tr l i ph ng v n c a Th tư ng Chính ph nh hư ng các ch trương ho t ng c a Chính ph . 4. Hoàn thi n l i ho c chuNn b các bài tr l i ch t v n, tr l i thư, i n g i Th tư ng Chính ph khi ư c Th tư ng Chính ph giao. 5. Ch ng nghiên c u, phát hi n, xu t v i Th tư ng Chính ph nh ng v n c n ch o, i u hành (báo cáo xin ý ki n c a B trư ng, Ch nhi m và ư c g i tr c ti p n Th tư ng Chính ph ). 6. Ch trì, ph i h p v i các ơn v c a Văn phòng Chính ph chuNn b các ý ki n k t lu n ch o c a Th tư ng Chính ph t i phiên h p Chính ph ; các cu c làm vi c c a Th tư ng Chính ph v i các B , ngành, a phương. 7. Tham gia các cu c h p do Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ch trì; ư c ti p c n các văn b n ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 8. Giúp Th tư ng Chính ph và B trư ng, Ch nhi m gi m i liên h v i các ng chí nguyên là lãnh o Chính ph , Văn phòng Chính ph , các ng chí có kinh nghi m trong công tác c a Chính ph tranh th ý ki n tham v n giúp Th tư ng Chính ph trong công tác ch o, i u hành. i u 6. V Pháp lu t V Pháp lu t giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph v xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch xây d ng lu t, pháp l nh trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i; t ch c thNm tra v quy
 7. trình, th t c và có ý ki n ánh giá c l p i v i d án lu t, pháp l nh; th c hi n công tác pháp ch c a cơ quan Văn phòng Chính ph . V Pháp lu t th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. ôn c các B , ngành th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, Chương trình công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v danh m c xây d ng các văn b n quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh. 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra v quy trình, th t c so n th o; t ng h p ý ki n tham gia c a các B , ngành và có ý ki n ánh giá c l p i v i các d án lu t, pháp l nh B trư ng, Ch nhi m trình Chính ph xem xét, quy t nh; thNm tra các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t do B Tư pháp trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , bao g m: ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t, thi hành án dân s , hành chính tư pháp và b tr tư pháp. 4. Theo dõi, t ng h p ý ki n c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i trong quá trình th o lu n, cho ý ki n i v i các d án lu t, pháp l nh do Chính ph trình. Ph i h p v i cơ quan ch trì so n th o báo cáo Th tư ng Chính ph khi có ý ki n khác i v i d án lu t, pháp l nh mà Chính ph ã trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i. 5. Trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c chuNn b ý ki n tham gia c a Chính ph i v i d án lu t, pháp l nh do các cơ quan, t ch c ho c i bi u Qu c h i g i l y ý ki n c a Chính ph . 6. ThNm tra các d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph trư c khi trình Th tư ng Chính ph ký ban hành theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng, Ch nhi m. 8. Ch trì, ph i h p v i C ng thông tin i n t Chính ph b o m n i dung, duy trì ho t ng c a Trang tin i n t xây d ng pháp lu t trên C ng Thông tin i n t Chính ph . 9. Ch trì, ph i h p v i V T ch c hành chính nhà nư c và Công v trình Th tư ng Chính ph v thành l p, s p x p các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành v lĩnh v c ư c phân công theo dõi; x lý các ki n ngh , ph n ánh v quy nh hành chính có n i dung v cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 10. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan tham mưu v công tác c i cách tư pháp liên quan n nhi m v c a Chính ph , Th tư ng Chính ph .
 8. 11. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình công tác chung c a B Tư pháp. i u 7. V Kinh t t ng h p V Kinh t t ng h p giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong ch o, i u hành lĩnh v c kinh t t ng h p, bao g m: k ho ch, tài chính, giá, ngân hàng, thương m i, du l ch, th ng kê, ki m toán, ch ng khoán, kinh doanh b o hi m, h i quan, d tr qu c gia, h tr u tư và phát tri n, khu kinh t , khu kinh t c a khNu, khu ch xu t. V Kinh t t ng h p th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n ch o, i u hành do các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c kinh t t ng h p, bao g m: a. T ng h p v chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c; cân i vĩ mô c a n n kinh t ; k ho ch huy ng, phân b v n u tư phát tri n, v n h tr có m c tiêu thu c ngân sách nhà nư c, k c vi c b sung v n i v i các d án, án, chương trình ã ư c phê duy t; danh m c u tư nhóm A có s d ng v n u tư c a Nhà nư c; khu kinh t , khu kinh t c a khNu, khu ch xu t; b. Chính sách khuy n khích u tư trong các lĩnh v c, a bàn khuy n khích u tư; quy nh v th t c u tư, v tiêu chí, nh m c phân b chi u tư; qu n lý nhà nư c v th ng kê; c. Ngân sách nhà nư c (l p, ch p hành, phân b và thanh quy t toán thu, chi ngân sách nhà nư c; b sung, i u ch nh d toán, s d ng ngu n d phòng và các ngu n khác theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c); tiêu chuNn, nh m c chi tiêu ngân sách nhà nư c; thu , phí, l phí (tr h c phí, vi n phí do V Khoa giáo - Văn xã ch trì theo dõi); các ngu n thu khác c a ngân sách nhà nư c; các qu tài chính nhà nư c; u tư tài chính; tài chính doanh nghi p và ho t ng d ch v tài chính; h i quan; k toán; ki m toán; giá c (tr giá thu c phòng, ch a b nh do V Khoa giáo - Văn xã ch trì theo dõi); qu n lý tài s n công; d tr qu c gia; huy ng, s d ng ngu n v n phát hành trái phi u Chính ph , tín phi u kho b c, kinh doanh b o hi m, ho t ng x s , ch ng khoán và ho t ng u tư gián ti p trong nư c; d. Tín d ng nhà nư c; chính sách ti n t , lãi su t, t giá; vay, tr n nư c ngoài; b o lãnh vay nư c ngoài (tr vay và b o lãnh vay ODA nư c ngoài do V Quan h qu c t ch trì); ngo i h i; d tr ngo i h i nhà nư c; thành l p, ho t ng c a các t ch c tín d ng; . Lưu thông hàng hóa trong nư c; cơ ch , chính sách và t ng h p các cân i chung, danh m c hàng hóa xu t, nh p khNu (tr các m t hàng phân bón, g , khoáng s n, khí
 9. tài quân s do các V chuyên ngành theo dõi), xúc ti n thương m i, thương m i i n t , qu n lý th trư ng, cơ ch , chính sách v phòng, ch ng gian l n thương m i, hàng gi ; tranh ch p v thương m i, ch ng tr c p, ch ng bán phá giá; e. Phê duy t khu, tuy n, i m du l ch qu c gia, ô th du l ch; xúc ti n, qu ng bá du l ch, các lo i hình du l ch (caravan, ua thuy n bu m… ), kinh doanh trò chơi i n t có thư ng, casino theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trình Th tư ng Chính ph thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 4. Ch trì, ph i h p v i V T ch c hành chính nhà nư c và Công v trình Th tư ng Chính ph v thành l p, s p x p các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành v lĩnh v c ư c phân công theo dõi; x lý các ki n ngh , ph n ánh v quy nh hành chính có n i dung v cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 5. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình công tác chung c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, lĩnh v c thương m i (B Công thương), lĩnh v c du l ch (B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ngân hàng phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách Xã h i. i u 8. V Kinh t ngành V Kinh t ngành giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong ch o, i u hành các lĩnh v c: công nghi p, d u khí, giao thông v n t i, xây d ng, khu công nghi p, truy n thông, nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, t ai, th y l i, phòng ch ng l t bão, tài nguyên nư c, khí tư ng thu văn, diêm nghi p, phát tri n nông thôn và các thành ph n kinh t . V Kinh t ngành th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n ch o, i u hành do các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c kinh t ngành, bao g m: a. Cơ khí, luy n kim, i n, năng lư ng m i, năng lư ng tái t o, hóa ch t, v t li u n , i u tra, thăm dò, ch bi n khoáng s n (bao g m c xu t khNu, nh p khNu khoáng s n), công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm, công nghi p ch bi n nông, lâm, thu , h i s n và diêm nghi p; b. Tìm ki m thăm dò, khai thác, ch bi n d u khí trong nư c và ngoài nư c, v n chuy n, phân ph i, xu t khNu d u thô và s n phNm d u, d tr d u thô và s n phNm d u (bao g m c các ho t ng d ch v tr c ti p cho các ho t ng này).
 10. c. V n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i, hàng không, u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông v n t i, an toàn giao thông; d. Cơ s h t ng thông tin truy n thông qu c gia, truy n d n phát sóng, bưu chính và chuy n phát, vi n thông, t n s vô tuy n i n; . Qu n lý u tư xây d ng, u th u, ki n trúc, quy ho ch xây d ng, h t ng k thu t ô th , phát tri n ô th , công s , nhà , kinh doanh b t ng s n, v t li u xây d ng; e. Khu công nghi p; g. Tr ng tr t, chăn nuôi, s n xu t th c ăn chăn nuôi, b o v th c v t, thú y, phân bón (bao g m c xu t khNu, nh p khNu phân bón); h. B o v và phát tri n r ng, khai thác g và lâm s n ngoài g (bao g m c xu t khNu, nh p khNu g , nguyên li u hàng g gia d ng và lâm s n ngoài g ); i. Khai thác, nuôi tr ng, ch bi n, d ch v và h u c n ngh cá, b o v và phát tri n ngu n l i thu s n, qu n lý các khu b o t n bi n và kinh t bi n; k. S n xu t, tiêu th mu i và mu i công nghi p l. ê i u, công trình th y l i, phòng, ch ng l t bão, gi m nh thiên tai, khí tư ng, th y văn và bi n i khí h u; tài nguyên nư c, nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. m. Qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng t ai; b i thư ng tái nh cư khi nhà nư c thu h i t; o c b n ; n. Phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p, kinh t h , kinh t trang tr i, ngành ngh nông thôn, kinh t t p th , nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh và xây d ng nông thôn m i. 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trình Th tư ng Chính ph thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p thu c lĩnh v c ư c phân công. 4. Ch trì, ph i h p v i V Kinh t t ng h p ( i v i d án, án, chương trình có s d ng v n ngân sách nhà nư c), v i V Quan h qu c t ( i v i các d án s d ng v n ODA, FDI) trình Th tư ng Chính ph và theo dõi vi c t ch c th c hi n các d án, án, chương trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t ng m c u tư. 5. i v i h tr phát tri n chính th c, u tư tr c ti p nư c ngoài (ODA, FDI): a. Ph i h p v i V Quan h qu c t trình c p có thNm quy n quy t nh v ch trương v n ng, thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi; v àm phán, ký k t, i u ch nh các hi p nh, các văn b n v ODA, FDI; b. Ch trì, ph i h p v i V Quan h qu c t theo dõi vi c th c hi n các d án có ngu n v n liên quan n nư c ngoài sau khi àm phán, ký k t, i u ch nh các hi p nh, các văn b n v ODA, FDI trong lĩnh v c kinh t ngành.
 11. 6. Ch trì, ph i h p v i V T ch c hành chính nhà nư c và Công v trình Th tư ng Chính ph v thành l p, s p x p các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành v lĩnh v c ư c phân công theo dõi; x lý các ki n ngh , ph n ánh v quy nh hành chính có n i dung v cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 7. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình công tác chung c a B Công thương (tr lĩnh v c thương m i), B Xây d ng, B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài nguyên và Môi trư ng, lĩnh v c truy n thông (B Thông tin và Truy n thông). i u 9. V i m i doanh nghi p V i m i doanh nghi p giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong ch o, i u hành các lĩnh v c: s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p 100% v n nhà nư c; phát tri n doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ; giúp Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p theo ch c năng, nhi m v c a Ban. V i m i doanh nghi p th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n ch o, i u hành do các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c, t p oàn, T ng công ty 91 trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c i m i và phát tri n doanh nghi p, bao g m: a. Thành l p, t ch c l i, c ph n hóa, a d ng hóa s h u, sáp nh p, h p nh t, mua bán, gi i th , phá s n doanh nghi p 100% v n nhà nư c, k c các nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh. b. Chuy n các ơn v s nghi p thành doanh nghi p khoa h c - công ngh , doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. c. i m i t ch c, qu n lý doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , cơ ch , chính sách h tr phát tri n doanh nghi p nh và v a; d. i m i cơ ch qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p có v n nhà nư c, cơ ch qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác. . T ng h p tình hình ho t ng c a doanh nghi p, tình hình th c hi n Lu t Doanh nghi p nhà nư c và Lu t Doanh nghi p. 3. Ch trì, ph i h p v i V T ch c hành chính nhà nư c và Công v trình Th tư ng Chính ph v thành l p, s p x p các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành v lĩnh v c ư c phân công theo dõi; x lý các ki n ngh , ph n ánh v quy nh hành chính có n i dung v cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c v ư c phân công theo dõi.
 12. 4. Giúp Trư ng ban Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p th c hi n ch c năng, nhi m v c a Ban. i u 10. V Quan h qu c t V Quan h qu c t giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong ch o, i u hành lĩnh v c quan h qu c t . V Quan h qu c t th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n ch o, i u hành cho các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c quan h qu c t , bao g m: chính tr i ngo i, kinh t i ngo i, h i nh p kinh t qu c t và khu v c, h p tác song phương và a phương (v i các t ch c qu c t và khu v c, các t ch c liên chính ph ); các t ch c phi chính ph (NGOs); công tác lãnh s ; công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài; xu t nh p c nh; các cơ quan i i n nư c ngoài và ngư i nư c ngoài sinh s ng, làm vi c t i Vi t Nam; các cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài (ph i h p v i V N i chính x lý các v n v an ninh, b o v , ch ng kh ng b ); ho t ng thông tin i ngo i nư c ngoài; các v n v ho t ng i ngo i c a các B , ngành, a phương c n báo cáo ho c trình Th tư ng Chính ph . 3. i v i h tr phát tri n chính th c (ODA), vi n tr phi Chính ph nư c ngoài (NGOs), u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI): a. Ch trì, ph i h p v i V chuyên ngành trình c p có thNm quy n quy t nh v ch trương u tư, v n ng, thu hút ODA, NGOs, FDI; v àm phán, ký k t các hi p nh, các văn b n v ODA, NGOs, FDI; b. Ph i h p v i V chuyên ngành theo dõi th c hi n các d án có ngu n v n liên quan n nư c ngoài sau khi àm phán, ký k t, i u ch nh các hi p nh, các văn b n v ODA, FDI. 4. Ch trì, làm u m i ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan liên quan tham gia chuNn b n i dung, t ch c các chuy n thăm, làm vi c nư c ngoài c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph và c a B trư ng, Ch nhi m. 5. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh các oàn Vi t Nam i công tác nư c ngoài và các oàn nư c ngoài vào Vi t Nam thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph theo ngh c a các B , ngành, a phương. 6. Ch trì, làm u m i ph i h p công tác gi a Văn phòng Chính ph v i Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Ch t ch nư c và Văn phòng Qu c h i v lĩnh v c quan h qu c t .
 13. 7. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan ti p nh n và trình Th tư ng Chính ph , B trư ng, Ch nhi m gi i quy t các v n v quan h qu c t gi a nư c ta v i Chính ph các nư c, v i các i s quán, cơ quan i di n, t ch c qu c t . 8. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan và các B , ngành chuNn b n i dung, nghi l và ph c v các bu i ti p khách, làm vi c v i i di n các t ch c, cá nhân nư c ngoài c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph và c a B trư ng, Ch nhi m. 9. Ch trì, ph i h p v i các ơn v và các B , ngành liên quan trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v ký k t, gia nh p, th c hi n i u ư c qu c t (ph i h p v i V N i chính x lý các cam k t qu c t liên quan n vũ khí); n i dung àm phán c p Chính ph ; thành l p và ho t ng c a các cơ ch h p tác liên Chính ph ho c T công tác h n h p v i các nư c, các t ch c qu c t và khu v c; theo dõi, ôn c các B , ngành, a phương th c hi n các i u ư c qu c t ã ký k t; x lý các v n phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n các tho thu n ã cam k t trong khuôn kh các cơ ch h p tác liên Chính ph ho c T công tác h n h p v i các nư c, các t ch c qu c t và khu v c. 10. Ch trì, ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v liên quan th c hi n nhi m v h p tác qu c t và qu n lý các d án c a Văn phòng Chính ph . 11. Ch trì, ph i h p v i V T ch c hành chính nhà nư c và Công v trình Th tư ng Chính ph v thành l p, s p x p các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành v lĩnh v c ư c phân công theo dõi; x lý các ki n ngh , ph n ánh v quy nh hành chính có n i dung v cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 12. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan t ng h p tình hình n i b t hàng ngày v lĩnh v c quan h qu c t báo cáo B trư ng, Ch nhi m. 13. Ch trì, ph i h p v i C c Qu n tr và các ơn v liên quan chuNn b n i dung, trình xin ý ki n tr l i i n, thư, thi p chúc m ng, chia bu n c a các t ch c và cá nhân ngoài nư c n Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph và lãnh o Văn phòng Chính ph ; xu t quà t ng c a Chính ph , Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph và lãnh o Văn phòng Chính ph do các i tư ng ngoài nư c n Vi t Nam theo ch o c a c p có thNm quy n. 14. Làm u m i, ph i h p v i các ơn v liên quan, theo dõi, t ng h p tình hình công tác chung c a B Ngo i giao, lĩnh v c kinh t i ngo i (B K ho ch và u tư). i u 11. V N i chính V N i chính giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong ch o, i u hành các lĩnh v c n i chính, bao g m: công tác qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i, phòng, ch ng t i ph m (tr các lo i t i ph m v kinh t , ch c v , ma tuý), biên gi i, công tác Bi n ông - H i o (b o m cho lĩnh v c qu c phòng, an ninh); tìm ki m c u n n, cơ y u, a gi i hành chính, tôn giáo, dân t c, nhân quy n, c xá; công nghi p qu c phòng; công tác ph i h p ho t ng c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao.
 14. V N i chính th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n ch o, i u hành do các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c n i chính, bao g m: công tác qu c phòng, an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; c xá, thi hành án, tôn giáo, nhân quy n, dân t c (v an ninh dân t c), cơ y u, a gi i hành chính, biên gi i, phân gi i, c m m c trên t li n; phân nh các vùng bi n, o; tìm ki m c u n n; công tác b o m cho qu c phòng, an ninh theo các d án, chương trình, m c tiêu; công tác b o v bí m t nhà nư c; mua s m, s n xu t vũ khí, trang b ; giáo d c qu c phòng; công nghi p qu c phòng; chương trình Bi n ông - H i o (b o m cho lĩnh v c qu c phòng, an ninh); chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; u tranh v i các th l c ph n ng; phòng, ch ng kh ng b ; công tác ph i h p ho t ng gi a Chính ph , Th tư ng Chính ph v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và x lý các trư ng h p khác do B trư ng, Ch nhi m giao. 3. Ch trì, ph i h p v i V T ch c hành chính nhà nư c và Công v trình Th tư ng Chính ph v thành l p, s p x p các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành v lĩnh v c ư c phân công theo dõi; x lý các ki n ngh , ph n ánh v quy nh hành chính có n i dung v cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 4. Ch trì, ph i h p v i V Kinh t t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh, i u ch nh kinh phí cho các d án, án, chương trình liên quan n qu c phòng, an ninh ã ư c phê duy t. 5. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình chung c a B Qu c phòng; B Công an; Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Cơ y u Chính ph (B N i v ); y ban Biên gi i Qu c gia (B Ngo i giao); công tác ph i h p ho t ng gi a Chính ph , Th tư ng Chính ph v i Toà án nhân dân t i cao và Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; làm u m i theo dõi công tác c a Ban Ch o Tây Nguyên, Ban Ch o Tây Nam B . i u 12. V theo dõi khi u n i, t cáo và Phòng, ch ng tham nhũng V theo dõi khi u n i, t cáo và Phòng, ch ng tham nhũng giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong ch o, i u hành các lĩnh v c: ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác thanh tra, phòng, ch ng tham nhũng, t i ph m kinh t và ch c v ; theo dõi x lý các v vi c v buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . V Theo dõi khi u n i, t cáo và Phòng, ch ng tham nhũng th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây:
 15. 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. ThNm tra, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph x lý k t lu n thanh tra; ch o gi i quy t nh ng v vi c khi u n i, t cáo c a công dân mà các B , ngành, a phương xin ý ki n Th tư ng Chính ph ; các v vi c khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan giúp Chính ph , Th tư ng Chính ph ph i h p công tác v i các cơ quan ng, Nhà nư c, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và cơ quan Trung ương c a các oàn th v lĩnh v c ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng; phòng, ch ng t i ph m kinh t và ch c v ; công tác thanh tra; theo dõi vi c x lý các v vi c buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan ti p dân, ti p nh n, phân lo i chuy n n các cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i các ơn, thư ki n ngh , ph n ánh, khi u n i, t cáo g i n Chính ph , Th tư ng Chính ph và Văn phòng Chính ph . 5. ôn c các B , ngành, a phương chuNn b các báo cáo nh kỳ, t xu t theo ch o c a Th tư ng Chính ph v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; v phòng, ch ng tham nhũng; phòng, ch ng t i ph m kinh t và ch c v ; v x lý các v vi c buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . 6. Ch trì, ph i h p v i V T ch c hành chính nhà nư c và Công v trình Th tư ng Chính ph v thành l p, s p x p các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành v lĩnh v c ư c phân công theo dõi; x lý các ki n ngh , ph n ánh v quy nh hành chính có n i dung v cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 7. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình công tác chung c a Thanh tra Chính ph , Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; lĩnh v c phòng, ch ng t i ph m kinh t và ch c v (B Công an). i u 13. V a phương V a phương giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong ch o, i u hành lĩnh v c công tác a phương (bao g m ho t ng c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh). V a phương th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình kinh t - xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
 16. 3. Ph n ánh tình hình ho t ng c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh; tham d các cu c h p nh kỳ c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh khi ư c m i, xét th y c n thi t ho c khi ư c B trư ng, Ch nhi m phân công. 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan và các B , ngành, a phương chuNn b n i dung, ph c v các h i ngh c a Chính ph v i các a phương, các vùng và các bu i làm vi c c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph v i y ban nhân dân c p t nh (tr trư ng h p khi có quy t nh khác c a B trư ng, Ch nhi m). 5. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trình Th tư ng Chính ph x lý nh ng ki n ngh c a các a phương v chi n lư c và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, vùng kinh t tr ng i m; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 6. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b n i dung, ph c v các bu i g p m t c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph v i oàn i bi u c a các a phương theo ngh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 7. Ph i h p v i các ơn v liên quan nghiên c u, ki n ngh v i Chính ph , Th tư ng Chính ph x lý nh ng công vi c t xu t v kh c ph c h u qu thiên tai, d ch b nh, tai n n x y ra t i các a phương. 8. Tham gia các bu i giao ban c a Văn phòng Trung ương ng v i các Ban c a ng và i di n các B , ngành t i các t nh, thành ph phía Nam. 9. C cán b tham gia ti p dân theo quy nh c a pháp lu t; ti p nh n ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân, cơ quan, t ch c xã h i g i Th tư ng Chính ph thông qua a ch c a V a phương t i thành ph H Chí Minh và chuy n nh ng ơn thư khi u n i, t cáo ó n V Theo dõi khi u n i, t cáo và Phòng, ch ng tham nhũng theo dõi x lý theo quy nh c a pháp lu t (tr trư ng h p khi có quy t nh khác c a B trư ng, Ch nhi m). 10. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình công tác chung c a y ban Dân t c; u m i theo dõi công tác c a Ban Ch o Tây B c. 11. V a phương có i i n thư ng tr c c a V t i thành ph H Chí Minh và thành ph à N ng. i u 14. V Khoa giáo - Văn xã V Khoa giáo - Văn xã giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong ch o, i u hành các lĩnh v c: Khoa h c và công ngh , giáo d c và ào t o; môi trư ng và phát tri n b n v ng; văn hóa, th thao; thông tin báo chí; y t , dân s và k ho ch hóa gia ình; lao ng, thương binh và xã h i; khu công ngh cao. V Khoa giáo - Văn xã th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây:
 17. 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n ch o, i u hành do các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c khoa giáo - văn xã, bao g m: a. Khoa h c xã h i và nhân văn, khoa h c t nhiên và công ngh (bao g m c công ngh thông tin); b. S h u trí tu , chuy n giao công ngh ; c. Tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm hàng hóa và d ch v ; d. ng d ng và phát tri n năng lư ng h t nhân, an toàn và ki m soát b c x h t nhân; . Internet; e. Xây d ng ti m l c khoa h c công ngh , phát tri n các khu công ngh cao, h th ng các phòng thí nghi m tr ng i m qu c gia; g. Thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p thu c lĩnh v c khoa giáo - văn xã (không thu c Ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ); h. Môi trư ng, phát tri n b n v ng, a d ng sinh h c; nghiên c u, i u tra cơ b n tài nguyên và môi trư ng; i. Giáo d c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c i h c, giáo d c ngh nghi p, d y ngh và giáo d c thư ng xuyên (bao g m c theo dõi v h c phí); h th ng các trư ng chính tr - hành chính và các trư ng thu c các t ch c chính tr - xã h i; k. Văn hóa (bao g m c v n gia ình); th d c, th thao; l. Thông tin, báo chí, xu t b n, qu ng cáo; m. Ch trì, ph i h p v i V Hành chính x lý các v n liên quan n công tác lưu tr nhà nư c; n. Vi c làm, lao ng, ti n lương, ti n công, an toàn lao ng, xu t khNu lao ng, b o hi m xã h i, ình công, gi i quy t tranh ch p lao ng, b o tr xã h i, chính sách i v i ngư i có công; bình ng gi i; b o v và chăm sóc tr em, thương binh và xã h i; xóa ói, gi m nghèo và các v n xã h i liên quan; o. Y t , dân s , k ho ch hóa gia ình (bao g m c theo dõi công tác v vi n phí và giá thu c phòng, ch a b nh);
 18. p. Phòng, ch ng t n n xã h i, ma tuý, m i dâm (bao g m c theo dõi phòng, ch ng t i ph m v ma tuý). 3. u m i qu n lý thư vi n, tư li u, công tác nghiên c u khoa h c c a cơ quan Văn phòng Chính ph . 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình v qu n lý nhà nư c liên quan n thông tin báo chí. 5. Ch trì, ph i h p v i V Kinh t t ng h p ( i v i d án, án, chương trình có s d ng v n ngân sách nhà nư c), v i V Quan h qu c t ( i v i các d án s d ng v n ODA, FDI), trình Th tư ng Chính ph và theo dõi vi c t ch c th c hi n các d án, án, chương trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 6. i v i h tr phát tri n chính th c, u tư tr c ti p nư c ngoài (ODA, FDI): a. Ph i h p v i V Quan h qu c t trình c p có thNm quy n quy t nh v ch trương v n ng, thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài; v àm phán, ký k t, i u ch nh các hi p nh, các văn b n v ODA, FDI liên quan n lĩnh v c ư c phân công theo dõi; b. Ch trì, ph i h p v i V Quan h qu c t v theo dõi th c hi n các d án có ngu n v n liên quan n nư c ngoài sau khi àm phán, ký k t liên quan n lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 7. Ch trì, ph i h p v i V T ch c hành chính nhà nư c và Công v trình Th tư ng Chính ph v thành l p, s p x p các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành v lĩnh v c ư c phân công theo dõi; x lý các ki n ngh , ph n ánh v quy nh hành chính có n i dung v cơ ch , chính sách thu c lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 8. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình công tác chung c a B Khoa h c và Công ngh , B Giáo d c và ào t o, B Văn hóa, Th thao và Du l ch (tr lĩnh v c du l ch), B Y t , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Thông tin và Truy n thông (tr lĩnh v c truy n thông), Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam, H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh, B o hi m xã h i Vi t Nam, Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh, Thông t n xã Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam. i u 15. V T ch c hành chính nhà nư c và Công v V T ch c hành chính nhà nư c và Công v giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n ch c năng tham mưu cho Chính ph , Th tư ng Chính ph trong ch o, i u hành các lĩnh v c c i cách hành chính; ti p nh n, x lý ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c i v i các quy nh hành chính; t ch c b máy hành chính nhà nư c; cán b , công ch c, công v ; công tác thi ua, khen thư ng nhà nư c. V T ch c hành chính nhà nư c và Công v th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây:
 19. 1. Ch trì rà soát, ôn c vi c xây d ng, ăng ký và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c ư c phân công theo dõi. 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thNm tra các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n ch o, i u hành do các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v lĩnh v c c i cách hành chính, t ch c b máy hành chính nhà nư c và công v , bao g m: a. Các án, d án v c i cách th t c hành chính; i m i s phân công, phân c p qu n lý hành chính gi a trung ương và a phương; phân lo i, phân công, phân c p qu n lý các t ch c hành chính và ơn v s nghi p nhà nư c ư c quy nh t i Ngh nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; phân lo i ơn v hành chính; hi n i hóa n n hành chính nhà nư c; ơn gi n hóa th t c hành chính theo m c tiêu, n i dung, chương trình c i cách hành chính c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; nghiên c u, xu t s p x p l i t ng th các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành do Th tư ng Chính ph ng u theo hư ng c i cách hành chính; b. Các văn b n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p, cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý các Khu Kinh t , Khu kinh t c a khNu, Khu kinh t c a khNu qu c t , Khu Công nghi p, Khu ch xu t và các Ban Qu n lý có tên g i khác; ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c hành chính thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph thu c thNm quy n quy t nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph (tr thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p ư c quy nh trong Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách các ơn v s nghi p thu c B , ngành do các V chuyên ngành ch trì, x lý); trình Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách các ơn v s nghi p thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; các văn b n quy ph m pháp lu t v h i và t ch c phi Chính ph ; c. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan ti p nh n, x lý ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c i v i các quy nh hành chính; theo dõi công tác ph i h p gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c trong xây d ng, ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; i u ph i công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; d. Tuy n d ng, s d ng, khen thư ng, k lu t, ánh giá, ào t o, b i dư ng, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; phê duy t t ng biên ch hành chính nhà nư c và l c lư ng vũ trang; . Công tác thi ua, khen thư ng nhà nư c; e. Trình phê duy t ơn v b u c và s lư ng i bi u H i ng nhân dân c p t nh; b nhi m, i u ng, k lu t ch c danh Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân c p t nh.
 20. 3. Ch trì, ph i h p c a các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình công tác chung c a B N i v (tr Ban Cơ y u Chính ph , Ban Tôn giáo Chính ph ). 4. B ph n giúp vi c Văn phòng Ban Cán s ng Chính ph sinh ho t v hành chính và oàn th t i V T ch c hành chính nhà nư c và Công v . Ch làm vi c c a b ph n giúp vi c Văn phòng Ban Cán s ng Chính ph do B trư ng, Ch nhi m, Chánh Văn phòng Ban Cán s ng Chính ph quy t nh. i u 16. V T ch c cán b V T ch c cán b có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng, Ch nhi m th c hi n công tác c i cách hành chính; t ch c b máy; cán b , công ch c; công v ; ch , chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng; thi ua, khen thư ng; thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng trong n i b Văn phòng Chính ph . V T ch c cán b th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan và các B , ngành trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các văn b n v t ch c b máy, cán b , công ch c và công tác c i cách hành chính c a Văn phòng Chính ph . 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trình B trư ng, Ch nhi m quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v thu c Văn phòng Chính ph ; các Quy ch ho t ng c a Văn phòng Chính ph theo s phân công c a B trư ng, Ch nhi m. 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v và các B , ngành liên quan so n th o, trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n công tác cán b thu c n i b Văn phòng Chính ph , bao g m: công tác quy ho ch, ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c; ti p nh n, tuy n d ng, tuy n ch n, h p ng lao ng; b nhi m cán b lãnh o, i u ng, luân chuy n, cán b , công ch c; th c hi n chính sách i v i cán b , công ch c, ngư i lao ng (x p lương, nâng lương, nâng ng ch, ch ph c p, ch hưu trí, b o hi m, các chính sách xã h i khác); công tác thi ua, khen thư ng n i b và cán b c p cao. 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a Văn phòng Chính ph ; nghiên c u, xu t vi c c cán b , công ch c i công tác, h c t p, bi t phái, ào t o trong nư c, ngoài nư c; c cán b , công ch c tham gia Ban So n th o, T biên t p, T công tác liên ngành theo ngh c a các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c liên quan. 5. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n công tác thanh tra n i b , bao g m: thanh tra nh kỳ, t xu t, thanh tra vi c ch p hành các quy nh v công v , các Quy ch n i b c a Văn phòng Chính ph ; gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng trong n i b Văn phòng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t
Đồng bộ tài khoản