Quyết định số 994/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 994/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 994/QĐ-VPCP về việc phân công công tác của tổ trưởng và các tổ phó Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 994/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 994/Q -VPCP Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A T TRƯ NG VÀ CÁC T PHÓ T CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch th c hi n án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c Quy t nh s 442/Q -TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là T công tác chuyên trách); Xét ngh c a Thư ng tr c T công tác chuyên trách, QUY T NNH : i u 1. Phân công nhi m v c th c a T trư ng và các T phó T công tác chuyên trách. 1. Ông Nguy n Xuân Phúc, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , T trư ng T công tác chuyên trách: a) Ph trách chung và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v ho t ng c a T công tác chuyên trách. b) Phê duy t k ho ch ho t ng c a T công tác chuyên trách. c) Ký các văn b n báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph ; các văn b n g i các B , cơ quan ngang b (sau ây g i chung là các B ), y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là c p t nh) liên quan n ho t ng c a T công tác chuyên trách. d) Quy t nh các v n v nhân s c a T công tác chuyên trách, bao g m c vi c khen thư ng, k lu t các thành viên c a T công tác chuyên trách; v ch trương
  2. tuy n d ng các chuyên gia tư v n, công tác truy n thông và các ngu n l c b o m ho t ng c a T công tác chuyên trách. 2. Ông Nguy n Minh M n, V trư ng V T ch c hành chính nhà nư c và Công v , Văn phòng Chính ph , T phó T công tác chuyên trách: Ph trách và ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , T trư ng T công tác chuyên trách v nh ng công vi c dư i ây: a) Ch trì và ch u trách nhi m v n i dung và k t qu ho t ng c a T công tác chuyên trách. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan trong vi c huy ng các ngu n tài tr qu c t cho ho t ng c a T công tác chuyên trách và b o m s d ng các ngu n tài tr theo úng k ho ch, úng ch công tác v tài chính c a Nhà nư c ph c v cho ho t ng c a T công tác chuyên trách. c) Ch trì, ph i h p ho t ng c a T công tác chuyên trách v i H i ng tư v n c i cách th t c hành chính. d) Ph i h p v i V T ch c cán b và các cơ quan, ơn v có liên quan trong vi c xu t i u ng, b trí cán b v làm vi c t i T công tác chuyên trách. ) Công tác truy n thông c a T công tác chuyên trách. e) xu t vi c tuy n d ng chuyên gia tư v n cho T công tác chuyên trách. g) Ký các văn b n c a T công tác chuyên trách tri n khai các công vi c theo s phân công. 3. Ông Ngô H i Phan, Phó V trư ng V T ch c hành chính nhà nư c và Công v , Văn phòng Chính ph , T phó thư ng tr c T công tác chuyên trách: Ph trách và ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , T trư ng T công tác chuyên trách v nh ng công vi c dư i ây: a) Tr c ti p i u hành và t ch c công vi c c a T công tác chuyên trách theo k ho ch ã ư c B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph phê duy t. b) Xây d ng và trình B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , T trư ng T công tác chuyên trách duy t, ký các văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph và các văn b n g i các B , y ban nhân dân c p t nh. c) ChuNn b n i dung các bu i làm vi c, cu c h p c a T trư ng T công tác chuyên trách v i Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , các B và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các cu c h p c a T trư ng v i T công tác chuyên trách. d) Tr c ti p làm vi c v i T công tác th c hi n án 30 c a các B , y ban nhân dân c p t nh hư ng d n, ôn c và t ch c công vi c c a T công tác.
  3. ) Ph i h p v i V Tài v , C c Qu n tr trong vi c b o m các i u ki n làm vi c và ho t ng c a T công tác chuyên trách. e) Ký các văn b n c a T công tác chuyên trách g i các B , y ban nhân dân c p t nh thông báo v s ch m tr , không b o m n i dung, ch t lư ng công vi c c a T công tác th c hi n án 30 c a các B , y ban nhân dân c p t nh; ôn c các B , y ban nhân dân c p t nh th c hi n các nhi m v mà T trư ng T công tác chuyên trách ã có văn b n ch o nhưng không th c hi n; ngh làm vi c v i các B , y ban nhân dân c p t nh; gi y m i h p và các văn b n khác có liên quan. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. T trư ng, các T phó, các thành viên T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n : - TTgCP, các Phó TTgCP ( báo cáo); - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, QHQT, TCCB, HC, TV, C c QT, TT T, Trung tâm HNQG; - TCTCT: T trư ng, các T phó; Nguy n Xuân Phúc - Lưu: Văn thư, TCTCT (10), Tu n.
Đồng bộ tài khoản