Quyết định số 996/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 996/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 996/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước I-Xra-en về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 996/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 996/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NHÀ NƯ C I-XRA-EN V MI N THN TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 16 tháng 4 năm 2005; Xét ngh c a B Ngo i giao t i công văn s 2068/TTr-BNG-LS ngày 19 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nhà nư c I-Xra-en v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao, ký t i Hà N i, Vi t Nam ngày 21 tháng 5 năm 2009. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t Hi p nh và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh trên. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP ( báo cáo); - Các B : Ngo i giao, Công an, Tư pháp; - VPCP: BTCN, các PCN ( báo cáo), các V : TH, TCCB, NC, PL, C ng TT T; Nguy n T n Dũng - Lưu: Văn thư, QHQT (4b)
Đồng bộ tài khoản