Quyết định số 998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 998/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 998/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU KINH T DUNG QU T, T NH QU NG NGÃI N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t xây d ng năm 2003 và Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Nhi m v i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Dung Qu t n năm 2025 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi nghiên c u Ph m vi nghiên c u l p i u ch nh quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Dung Qu t (g i t t là Khu kinh t ) bao g m: ph n di n tích Khu kinh t hi n nay (10.300 ha), ph n di n tích t m r ng kho ng 24.280 ha và kho ng 10.752 ha di n tích m t bi n. Ph m vi nói trên bao g m toàn b a gi i hành chính các xã Bình ông, Bình Th nh, Bình Chánh, Bình Thu n, Bình Tr , Bình H i, Bình Phư c, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Dương, Bình Thanh ông, Bình Thanh Tây, Bình Tân, Bình Châu, Bình Th i, th tr n Châu , huy n o Lý Sơn và m t ph n t các xã Bình Long, Bình Nguyên, Bình Hi p, Bình Trung thu c huy n Bình Sơn; các xã T nh Phong, T nh Hòa, T nh Kỳ và m t ph n t c a xã T nh Th thu c huy n Sơn T nh. T ng di n tích nghiên c u i u ch nh quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t là kho ng 45.332 ha có ranh gi i xác nh như sau: - Phía ông giáp bi n ông; - Phía Tây giáp ư ng s t B c Nam; - Phía Nam giáp ranh gi i quy ho ch m r ng thành ph Qu ng Ngãi; - Phía B c giáp t nh Qu ng Nam.
  2. Ranh gi i c th c a Khu kinh t sau khi i u ch nh s ư c xác nh trong án i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t . 2. Tính ch t - Là khu kinh t t ng h p a ngành, a lĩnh v c bao g m: công nghi p – thương m i – d ch v - du l ch – ô th và nông lâm ngư nghi p. Trong ó tr ng tâm là công nghi p l c d u, hóa d u, công nghi p hóa ch t và công nghi p n ng v i các ngành ch o: luy n cán thép, óng tàu bi n và các ngành công nghi p khác g n v i vi c khai thác c ng nư c sâu Dung Qu t và M Hàn. - Là m t trong các trung tâm ô th công nghi p d ch v c ng c a vùng kinh t tr ng i m mi n Trung. - Là m t trong các u m i v giao thông v n t i, giao thương và giao lưu qu c t quan tr ng c a khu v c mi n Trung và Tây Nguyên. - Có v trí quan tr ng v an ninh qu c phòng c a qu c gia. 3. Quy mô dân s và t ai - Di n tích t xây d ng ô th và công nghi p trong Khu kinh t d ki n kho ng 15.000 ha. Trong ó t xây d ng ô th và i m dân cư nông thôn kho ng 4.500 ha, t công nghi p kho ng 8.500 ha, t phát tri n d ch v du l ch kho ng 2.000 ha. - Quy mô dân s : + Hi n tr ng 2007: dân s toàn vùng kho ng 255.000 ngư i. + D báo n 2015: dân s kho ng 330.000 ngư i, trong ó dân cư ô th chi m kho ng 120.000 ngư i. + D báo n 2025: dân s kho ng 485.000 ngư i, trong ó dân cư ô th kho ng 320.000 ngư i. 4. Các ch tiêu k thu t - Ch tiêu t dân d ng n năm 2015 kho ng 80 m2/ngư i, n năm 2025 kho ng 78m2/ngư i; trong ó: + Ch tiêu t n năm 2015 kho ng 56 m2/ngư i và n năm 2025 kho ng 45 m2/ngư i; + Ch tiêu t cây xanh n năm 2015 kho ng 8 m2/ngư i và n năm 2025 kho ng 12 m2/ngư i. + Ch tiêu t giao thông n năm 2015 kho ng 12 m2/ngư i và n năm 2025 kho ng 20 m2/ngư i.
  3. + Ch tiêu t công trình công c ng và d ch v n năm 2015 kho ng 4 m2/ngư i và n năm 2025 kho ng 5 m2/ngư i. - Các ch tiêu v h t ng k thu t áp d ng theo yêu c u c a quy chuNn quy ho ch xây d ng hi n hành i v i ô th lo i II và các khu công nghi p t p trung. Khuy n khích tư v n nghiên c u, áp d ng các ch tiêu k thu t theo chuNn qu c t , nhưng ph i b o m phù h p v i i u ki n c a Khu kinh t , theo hư ng hi n i, mang t m qu c t , nhưng ph i ư c B Xây d ng xem xét, ch p thu n. 5. Phân khu ch c năng và t ch c không gian ô th a) nh hư ng phát tri n không gian và phân khu ch c năng: - Nghiên c u phát tri n không gian ô th ph i b o m m i liên k t v i các không gian kinh t lân c n (Khu kinh t m Chu Lai, thành ph Qu ng Ngãi), t ch c không gian ô th ph i áp ng yêu c u, phù h p i u ki n a hình t nhiên, trên cơ s khai thác t i a các khu v c thu n l i cho xây d ng, tránh các nh hư ng b t l i như bão lũ ho c nư c bi n dâng; - xu t các nh hư ng phát tri n chính g n li n v i các khu ch c năng và trung tâm ch y u bao g m: các khu ô th như V n Tư ng, D c S i, Châu – Bình Long … các khu dân cư ngoài ô th như khu dân cư d c sông Trà B ng, khu dân cư T nh Phong, Lý Sơn…, các khu công nghi p, khu phi thu quan, khu du l ch, các khu v c b trí u m i h t ng, khu cây xanh c nh quan, m t nư c, khu v c nông nghi p sinh thái – công ngh cao…Tính toán xác nh v trí và quy mô phát tri n cho t ng khu ch c năng c th ; - Các i m dân cư nông thôn c n ư c b trí g n li n v i các khu v c s n xu t canh tác, ph i có các i u ki n h t ng xã h i và k thu t phù h p m b o tránh các nh hư ng do lũ quét và thiên tai khác. b) T ch c không gian ki n trúc: - Xác nh v trí và t ch c không gian các khu trung tâm ô th , xác nh các vùng ki n trúc c nh quan có t m quan tr ng như các trung tâm, các c a ngõ vào Khu kinh t , các tuy n ph tr c không gian chính, các khu v c qu ng trư ng, cây xanh… t o các i m nh n trong ô th . c bi t c n xu t gi i pháp k t n i v m t không gian ki n trúc c a thành ph Qu ng Ngãi v i Khu kinh t m Chu Lai, t o ư c b n s c riêng bi t mà v n hài hòa th ng nh t không gian ô th trong vùng; - T ch c không gian các i m dân cư nông thôn, áp ng yêu c u v nâng cao i u ki n s ng, gi v ng ư c nét c thù c a văn hóa a phương. 6. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t - H th ng giao thông c a Khu kinh t ph i m b o g n k t v i h th ng h t ng liên quan c a qu c gia, có s k t n i v i các khu v c tr ng i m kinh t c a vùng, áp ng yêu c u v an ninh, qu c phòng.
  4. - ánh giá t ng h p t xây d ng trên toàn b ph n m r ng, xác nh các khu v c có nguy cơ v thiên tai c n h n ch xây d ng. L a ch n xác nh cao n n xây d ng bám sát a hình t nhiên, h n ch t i a vi c san g t, ào p. xu t các gi i pháp phòng ch ng thiên tai lũ l t, s t l , tôn t o c nh quan môi trư ng, các gi i pháp thoát nư c mưa…; - Xác nh ngu n và các gi i pháp c p i n cho toàn b Khu kinh t tương ng v i các d án phát tri n ngu n i n lư i c a qu c gia. Thi t k m ng lư i c p i n trên cơ s d báo nhu c u s d ng cho các khu ch c năng theo t ng giai o n; - Kh o sát ánh giá v tài nguyên nư c trên a bàn, kh năng v tr lư ng và ch t lư ng nư c có gi i pháp c p nư c phù h p. xu t các gi i pháp khai thác có kèm theo các bi n pháp b o v ngu n nư c; - Xác nh nhu c u v x lý nư c th i và ch t th i r n, nhu c u v t nghĩa trang. Nghiên c u xu t các gi i pháp thoát nư c th i và v sinh môi trư ng phù h p v i c i m c a vùng quy ho ch. - ánh giá môi trư ng chi n lư c i v i các quy ho ch, các d án, k ho ch phát tri n trong Khu kinh t theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng nh m gi m thi u tác ng x u n môi trư ng khi phát tri n và b o m gi gìn môi trư ng, sinh thái c nh quan khu v c, phát tri n n nh, b n v ng. 7. Chương trình, d án ưu tiên u tư Xây d ng danh m c các chương trình, d án ưu tiên u tư phù h p v i d báo ngu n l c; xu t các cơ ch , chính sách qu n lý th c hi n quy ho ch. 8. Thành ph n h sơ Th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng. nâng cao tính thuy t ph c và hi u qu án, khuy n khích t ch c tư v n nghiên c u, th hi n nhi u b n v , sơ , minh h a chi ti t cho t ng ý tư ng phát tri n các khu ch c năng v i ch t lư ng và phương pháp ti p c n qu c t . 9. T ch c th c hi n - Cơ quan qu n lý d án quy ho ch: y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi; - Cơ quan t ch c l p quy ho ch: Ban Qu n lý Khu kinh t Dung Qu t, t nh Qu ng Ngãi; - Cơ quan nghiên c u, xu t quy ho ch: T ch c tư v n trong nư c và tư v n nư c ngoài k t h p nghiên c u l p án; - Cơ quan thNm nh và trình duy t: B Xây d ng; - C p phê duy t: Th tư ng Chính ph ;
  5. - Th i gian l p án: 12 tháng sau khi Nhi m v ư c phê duy t. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi b trí ngu n v n, phê duy t t ng d toán chi phí và ph i h p v i B Xây d ng, các B , ngành liên quan t ch c l p án i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Dung Qu t, t nh Qu ng Ngãi n năm 2025; xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n i u ch nh Quy ho ch sau khi ư c phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTgCP, - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - T nh y, H ND, UBND t nh Qu ng Ngãi; - BQL Khu kinh t Dung Qu t, t nh Qu ng Ngãi; Hoàng Trung H i - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, P; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản