Quyết định số 11-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 11-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 1983 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 11-H BT NGÀY 19-2-1983 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ THU C T NH NG THÁP H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh ng Tháp, QUY T NNH i u 1. - Phân v ch a gi i m t s xã c a huy n Tam Nông và huy n H ng Ng thu c t nh ng Tháp như sau: 1. Huy n Tam Nông: a) Chia xã Tân Phú thành hai xã l y tên là xã Tân Phú và xã Tân M . ................... ...................... (1) b) Chia xã Tân Th nh thành hai xã l y tên là xã Tân Th nh và xã Phú L i. .................. .......................... (1) c) Chia xã Tân Hu thành hai xã l y tên là xã Tân Hu và xã Tân Hoà .................. ........................ (1) d) Chia xã Phú Thành thành hai xã l y tên là xã Phú Thành và xã Phú Th . ...........
  2. . . . . . . . . . . .(1) ) Chia xã An Long thành ba xã l y tên là xã An Long, xã An Hoà và xã Phú Ninh. .................. ......................... (1) 2. Huy n H ng Ng : Chia xã Phú Thu n thành hai xã l y tên là xã Phú Thu n và xã Phú Trung. .................. .................. (1) i u 2. - U ban nhân dân t nh ng Tháp ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a t ng xã Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản