Quyết định số 272-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 272-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 272-CP về việc sáp nhập xã Hố Nai 1 và xã Hố Nai 2 của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào thành phố Biên Hòa cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 272-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 272-CP Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 1978 QUY T NNH V VI C SÁP NH P XÃ H NAI 1 VÀ XÃ H NAI 2 C A HUY N TH NG NH T, T NH NG NAI VÀO THÀNH PH BIÊN HÒA CÙNG T NH H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh ng Nai, QUY T NNH: i u 1. Nay phê chuNn vi c sáp nh p các xã H Nai 1 và H Nai 2 c a huy n Th ng Nh t, t nh ng Nai vào thành ph Biên Hòa cùng t nh và chuy n các xã này thành các phư ng g i là phư ng H Nai 1 và phư ng H Nai 2, thu c thành ph Biên Hòa, t nh ng Nai. i u 2. y ban nhân dân t nh ng Nai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. VÀ TH A Y QUY N C A H I NG CHÍNH PH B TRƯ NG PH TH TƯ NG Vũ Tuân
Đồng bộ tài khoản