Quyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
6
download

Quyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ***** S : 3146/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2007 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I VÀ Đ U TƯ NĂM 2007 C A TRUNG TÂM XÚC TI N THƯƠNG M I VÀ Đ U TƯ CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ch th s 13/2005/CT-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v m t s gi i pháp nh m t o chuy n bi n m i trong công tác thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 178/2006/QĐ-UBND c a y ban nhân dân thành ph ngày 08 tháng 12 năm 2006 v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2007; Xét đ ngh c a Giám đ c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư t i T trình s 387/ITPC- VP ngày 04 tháng 07 năm 2007 v k ho ch xúc ti n thương m i và đ u tư năm 2007 và c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư t i T trình s 02539/SKHĐT-HTXT ngày 14 tháng 05 năm 2007, QUY T Đ NH: i u 1. Phê duy t Chương trình xúc ti n thương m i và u tư năm 2007 c a Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư v i d toán kinh phí là 30.500.000.000 (Ba mươi t năm trăm tri u ng) t ngu n chi thư ng xuyên c a ngân sách thành ph , trong ó có các ho t ng: 1. CHƯƠNG TRÌNH H TR CHUY N D CH CƠ C U KINH T XÚC TI N CÁC NGÀNH D CH V THÀNH PH : - Ti p t c th c hi n D án “H tr phát tri n m ng lư i bán l Vi t Nam 2006 - 2007”; - Chương trình xây d ng thương hi u: xây d ng m t s thương hi u Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao phát tri n thành thương hi u xu t kh u; - Chương trình xúc ti n d ch v tài chính - ngân hàng: + Bình ch n d ch v ngân hàng đư c hài lòng nh t; + Ngày h i Ngân hàng - doanh nghi p và ngư i tiêu dùng. - Nâng cao giá tr gia tăng cho s n ph m và d ch v : + Chương trình tư v n xu t kh u tr n gói; + Xúc ti n xu t kh u s n ph m d t may; + Xúc ti n xu t kh u s n ph m văn phòng ph m; + T ch c 2 khóa hu n luy n ng n h n 1 tu n Train the Designers cho ngành d t may và ngành trang trí n i th t; + T ch c gi i thư ng Trang trí thi t k n i th t. - T ch c các ho t đ ng kêu g i đ u tư t p trung các ngành d ch v thành ph ; - T ch c cho các Ban Qu n lý và ch d án tham d Tri n lãm qu c t v D án đ u tư - phát tri n b t đ ng s n t i Singapore; - T ch c H i ch tri n lãm d án đ u tư c a thành ph H Chí Minh t i H ng Kông và Hàn Qu c; - T ch c cho doanh nghi p tham d Di n đàn Doanh nghi p toàn c u t i Singapore.
  2. 2. CHƯƠNG TRÌNH H I NH P KINH T QU C T : 2.1. H i ngh - H i th o: - H i ngh đ y m nh đ u tư trong nư c: gi i thi u chính sách, lu t pháp, cơ h i đ u tư m i sau gia nh p WTO và đ i tho i v i c ng đ ng đ u tư trong nư c t i thành ph ; - H i th o “Bàn tròn Đ u tư” v i c ng đ ng đ u tư nư c ngoài v đ u tư tr c ti p và gián ti p; - T ch c 6 h i th o v nh ng v n đ thách th c đ i v i doanh nghi p Vi t Nam khi gia nh p WTO, cơ h i t i các th trư ng m i; - G p g gi a Lãnh đ o thành ph v i các doanh nghi p nư c ngoài; - H i th o kêu g i đ u tư vào t nh B c K n; 2.2. Hu n luy n: - 2 khóa v k năng xúc ti n thương m i cho Hi p h i (ph i h p CBI); - 2 khóa v k năng xúc ti n thương m i cho doanh nghi p (ph i h p CBI); - Tham gia các khóa đào t o do CBI t ch c t i Hà Lan; - T ch c 29 khóa hu n luy n bao g m: 5 khóa v k năng chuyên môn giúp doanh nghi p hư ng t i th trư ng th gi i, 20 khóa v k thu t xây d ng thương hi u và 4 khóa ph i h p v i Hi p h i và H i ngành ngh nh m nâng cao vai trò các H i. 2.3. Thông tin: - Xây d ng trang Web Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư thành C ng thông tin TM (MIS); 3. CHƯƠNG TRÌNH H TR CÁC H I NGÀNH NGH XÚC TI N THƯƠNG M I. 4. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I CÁC TH TRƯ NG VÀ NGÀNH TR NG ĐI M: 4.1. Xúc ti n xu t kh u: - T ch c tri n lãm các ngành hàng xu t kh u tr ng đi m (TCMN và g ch bi n, d t may, da giày, LTTP); - Tham d HC Tendence Life Style - Frankfurt, Đ c; - Tham gia H i ch Th i trang qu c t CPD - Dusseldorf, Đ c; - Tham d HC Th c ph m Anuga - Cologne, Đ c; - Kh o sát th trư ng Nam M ; - T ch c H i ch Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao và xu t kh u Vi t - Cam 2007 l n VI (PhnomPenh - CPC); - Tri n lãm t i SiemRiep. 4.2. Các ho t đ ng xúc ti n th trư ng n i đ a: - T ch c 9 H i ch Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao t i 8 t nh thành: thành ph H Chí Minh (2), An Giang, R ch Giá, Hu , Buôn Ma Thu c, Đà N ng, Hà N i và H i Phòng; - T ch c 2 cu c l h i mua s m; - T ch c h i ch , tri n lãm: “Vi t ki u và cơ h i kinh doanh”; - Chương trình networking; - Tham d các cu c h p v xúc ti n thương m i trong nư c; - Xây d ng mô hình “Ngôi nhà chung thành ph H Chí Minh”. 5. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N Đ U TƯ: 5.1. Xúc ti n đ u tư trong nư c:
  3. - Ti p đón các nhà đ u tư và doanh nhân nư c ngoài; - H i ch Đ u tư (tri n lãm d án, k t n i cung c u) cho thành ph H Chí Minh và các t nh, thành ph thu c Vùng Kinh t tr ng đi m phía Nam; - Tham d các h i ngh , h i th o v đ u tư t ch c t i Hà N i và các t nh, thành khác. 5.2. Xúc ti n đ u tư nư c ngoài, h c t p - kh o sát: - T ch c đoàn lãnh đ o và doanh nghi p thành ph xúc ti n đ u tư t i Châu Âu g m 3 ho t đ ng chính: Tham d Di n đàn Doanh nghi p VN - Ý; tham d Di n đàn Á - Âu (Europasia) t i Lyon - Pháp và thăm Vùng Rhône - Alpes k t nghĩa và h i th o kêu g i đ u tư Pháp. 6. CHƯƠNG TRÌNH THÔNG TIN XÚC TI N 6.1. Xu t b n các n ph m xúc ti n thương m i - đ u tư: - B n tin tu n xúc ti n thương m i và đ u tư c a thành ph (ti ng Vi t và Anh); - Th c hi n xu t b n Niên giám Doanh nghi p Xu t nh p kh u - Đ u tư b ng ti ng Anh dư i 2 hình th c: sách và đĩa CD; - Biên t p và phát hành tài li u nghiên c u ngành hàng; - Phát hành sách “Thương hi u dành cho Lãnh đ o II” và sách “Thi t k ti p th th c hành”; - Phát hành báo Báo Sài Gòn Ti p th có chuyên trang qu ng bá cho hàng Vi t Nam vào M ; - Biên so n và phát hành t p tài li u câu h i và gi i đáp v thu và h i quan t p 7; tài li u l p FAME. 6.2. Phát tri n thư vi n. 6.3. Qu n lý, xây d ng các ngu n thông tin; Chương trình xây d ng cơ s d li u ngành hàng: - Qu n lý xây d ng các ngu n thông tin (duy trì và nâng c p h th ng thông tin thương m i - đ u tư, thu th p và phân tích d li u th trư ng); b n quy n ph n m m, mua thông tin; - C p nh t h sơ 12 ngành hàng ch l c (d t may, da giày, th y s n, cơ khí, nh a, th công m ngh - g , th c ph m ch bi n, g o, tiêu, đi u, cà phê, rau qu ); - C p nh t thông tin nghiên c u 24 th trư ng xu t kh u; - B o trì và nâng c p m ng n i b (b o hành, b o trì h th ng m ng n i b , nâng c p các thi t b ph n c ng, phí d ch v m ng…). 6.4. Công tác thông tin Xúc ti n đ u tư: - Mua thông tin, tư li u; - C p nh t n ph m "Hư ng d n đ u tư nư c ngoài t i thành ph H Chí Minh; - T p h p, biên t p, thi t k , d ch thu t d án kêu g i đ u tư; - C p nh t và in VCD gi i thi u v thành ph H Chí Minh; - Duy trì và c p nh t thư ng xuyên trang Web H i ch Đ u tư, Web h i nh p kinh t th gi i; - In sách ph c v cho công tác xúc ti n đ u tư; - Ph i h p v i Saigon Times và S K ho ch và Đ u tư n hành Ph b n Hư ng d n đ u tư cho Vùng Kinh t tr ng đi m phía Nam; - In sách: Booming Ho Chi Minh City, t g p hàng quý cung c p thông tin v tình hình kinh t xã h i, chính sách đ u tư hi n hành. 7. CHƯƠNG TRÌNH DI N ĐÀN - K T N I - C I THI N MÔI TRƯ NG KINH DOANH - C I CÁCH HÀNH CHÍNH: - T ch c các cu c Đ i tho i tr c ti p - h p tháo g khó khăn cho doanh nghi p thành ph ; - Ho t đ ng c a H th ng Đ i tho i “Doanh nghi p - Chính quy n thành ph ”. 8. CHƯƠNG TRÌNH VĂN PHÒNG Đ I DI N T I NƯ C NGOÀI:
  4. - Ho t đ ng Nhà Vi t Nam t i Singapore; - Văn phòng đ i di n doanh nghi p t i PhnomPenh - Campuchia. Đi u 2. V phương th c th c hi n - Giao Giám đ c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư căn c Chương trình này l p k ho ch c th đ y ban nhân dân thành ph phê duy t t ng Chương trình xúc ti n thương m i và đ u tư. Căn c t ng Chương trình xúc ti n thương m i và đ u tư đã đư c phê duy t, Giám đ c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư xây d ng d toán kinh phí trình y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t. - Khi tri n khai th c hi n, Giám đ c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư có trách nhi m xây d ng k ho ch chi ti t, báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét có ý ki n. Giao Giám đ c S Tài chính căn c Chương trình xúc ti n thương m i và đ u tư đã đư c y ban nhân dân thành ph phê duy t và căn c các ch đ chính sách th c hi n c p phát, thanh toán theo quy đ nh. Đi u 3. Giám đ c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n Chương trình xúc ti n thương m i và đ u tư đư c giao. Giám đ c S Tài chính có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n k ho ch chi kinh phí ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư c a Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám đ c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Th H ng
Đồng bộ tài khoản