Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo về Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Nội dung Text: Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Mã tài liệu: NS – 01 – BM 03
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành:

CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200…


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..


GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên có tên
sau đây:
1. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………
2. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………

Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban
và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).


Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui
định của công ty.


Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
- Như điều 4;
- Lưu: TC-HC.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản