Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
469
lượt xem
117
download

Tài liệu tham khảo về Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng
Nội dung Text

  1. Mã tài liệu: NS – 01 – BM 03 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. ….. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN…….. - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……….. - Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty. - Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên có tên sau đây: 1. …………………….……………..nhiệm vụ……………………………… 2. …………………….……………..nhiệm vụ……………………………… … Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này). Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui định của công ty. Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - Như điều 4; - Lưu: TC-HC.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản