Quyết định thanh lý HĐLĐ

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo về Quyết định thanh lý HĐLĐ

Nội dung Text: Quyết định thanh lý HĐLĐ

CÔNG TY ABC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----o0o----- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------
Số: /QĐ Hà nội, ngày tháng năm 200

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
V/v : Thanh lý hợp đồng lao động

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc Công ty ABC;
- Căn cứ Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn sử dụng lao động do Nhà
nước ban hành và Quy chế lao động tiền lương của công ty;
- Căn cứ đề nghị của các bộ phận chức năng có liên quan;


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1 : Thanh lý hợp đồng lao động với Ông: Nguyễn Văn A
- Chức vụ : Trưởng phòng Kế hoạch
- Trình độ/Chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Kể từ ngày : 24/02/2005
Điều 2: Ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm bàn giao toàn bộ dụng cụ làm việc đã
được Công ty cấp trong thời gian làm việc (nếu có) và thanh quyết toán các
khoản công nợ với các phòng ban chức năng liên quan.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2008, Phòng Nhân sự, Phòng Kế
toán, Phòng Kế hoạch, các phòng ban chức năng có liên quan và Ông Nguyễn
Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c)
- Như điều 3 (để t/h),
- Lưu VP.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản