Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

Chia sẻ: pretty1

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Nội dung Text: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.2
Xã/phường............................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huyện/quận..........................
Tỉnh/thành phố....................
Ngày……...tháng……....năm……....
Số:..................../QĐ-UBND


QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,
XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH
(BẢN CHÍNH)


UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và
quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị của ông/bà:......................................................................về việc........................................................
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
.......................................................................................................................................................................................,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:
Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:...................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................
Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:......................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................
Được: ........................................................................................................................................................................
Trong Giấy khai sinh số:..........................................Quyển số:............................do:..........................................
..........................................................................................................cấp ngày ..............tháng..............năm..............
Từ:.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Thành:.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và

Sổ đăng ký khai sinh.
Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của
đương sự.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


VVào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
Số:........................Quyển số:.......................
Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
cán bộ Tư pháp của Phòng Tư CHỦ TỊCH
pháp
...........................................
...........................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản