Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
799
lượt xem
50
download

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.2 Xã/phường............................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huyện/quận.......................... Tỉnh/thành phố.................... Ngày……...tháng……....năm…….... Số:..................../QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH (BẢN CHÍNH) UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị của ông/bà:......................................................................về việc........................................................ (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP ......................................................................................................................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây: Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Được: ........................................................................................................................................................................ Trong Giấy khai sinh số:..........................................Quyển số:............................do:.......................................... ..........................................................................................................cấp ngày ..............tháng..............năm.............. Từ:................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ Thành:......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh. Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đương sự.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. VVào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch Số:........................Quyển số:....................... Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ TM. UỶ BAN NHÂN DÂN cán bộ Tư pháp của Phòng Tư CHỦ TỊCH pháp ........................................... ...........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản