Quyết định tiếp nhận nhân viên

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo về Quyết định tiếp nhận nhân viên

Nội dung Text: Quyết định tiếp nhận nhân viên

Mã tài liệu: NS – 03 – BM01
QUI TRÌNH THỬ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành:

CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-……. Hà nội,, ngày … tháng … năm 200…


QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận cán bộ nhân viên


GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……………..
- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận anh/ chị …………... vào làm việc tại …………., kể từ ngày …………..


Điều 2. Anh/ chị ……………. làm việc dưới sự quản lý và phân công của Trưởng (đơn vị)
…...
Điều 3. Anh/ chị ……….……. được hưởng lương và các khoản phụ cấp căn cứ theo quyết
định số …. ngày … của Hội đồng quản trị về việc ….: mức lương …, bậc …, hệ số lương …
(ngạch …, bậc …), được tính kể từ ngày …


Điều 4. Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chánh, Trưởng (đơn vị) ….., các đơn vị chức năng
liên quan và anh/ chị …………... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như điều 4;
- Lưu: TC-HC.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản