Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

Chia sẻ: falco

QUYẾT ĐỊNH.Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) [TÊN] đến nhận chức công tác phòng (ban) [TÊN] thuộc [TÊN CQ] kể từ ngày[NGÀY].Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng lương và các phụ cấp [SỐ TIỀN] kể từ ngày [NGÀY].Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính - kế toán, Tổ chức cán bộ và ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nội dung Text: Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

[TEN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
[CHỨC DANH] [TÊN CQ]
- Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN ĐƠN VỊ]
về việc thành lập [TÊN CQ];
- Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [CHỨC
DANH] về việc tiếp nhận và điều động [TÊN NGƯỜI] về công tác tại
[TÊN CQ];
- Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ [TÊN CQ];

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) [TÊN] đến nhận chức
công tác phòng (ban) [TÊN] thuộc [TÊN CQ] kể từ ngày [NGÀY].
Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng lương và các phụ cấp [SỐ
TIỀN] kể từ ngày [NGÀY].
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài
chính - kế toán, Tổ chức cán bộ và ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành
quyết định này.
THỦ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu văn thư
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản