Quyết định về bổ sung danh mục khu công nghiệp đầu tư đến năm 2000

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định về bổ sung danh mục khu công nghiệp đầu tư đến năm 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về bổ sung danh mục khu công nghiệp đầu tư đến năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về bổ sung danh mục khu công nghiệp đầu tư đến năm 2000

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 194/1998/Q§-TTg ngµy 01th¸ng 10 n¨m 1998 vÒ viÖc bæ sung danh môc khu c«ng nghiÖp ®Çu t ®Õn n¨m 2000 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ; XÐt c¸c tê tr×nh cña ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh : Hµ Nam (sè 64/TT- VP6 ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 1998), Ninh B×nh (sè 36/TT-UB ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1997), Gia Lai (sè 458/CV-UB ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 1997), Kon Tum (sè 04/TT-UB ngµy 05 th¸ng 2 n¨m 1998), §¨k L¨k (sè 336/CV-UB ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 1998) vµ An Giang (sè 851/TT-UB ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 1997); c¸c tê tr×nh sè 4784/BKH-QLDA ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 1997, sè 336/BKH-KCN ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 1998 cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ ®Ò nghÞ cña Trëng Ban qu¶n lý c¸c Khu c«ng nghiÖp ViÖt Nam, QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Bæ sung c¸c Khu c«ng nghiÖp sau ®©y vµo danh môc c¸c Khu c«ng nghiÖp ®îc ®Çu t thµnh lËp ®Õn n¨m 2000 t¹i QuyÕt ®Þnh sè 519/ TTg ngµy 06 th¸ng 8 n¨m 1996 : 1. Khu c«ng nghiÖp §ång V¨n (Hµ Nam) 2. Khu c«ng nghiÖp Tam §iÖp (Ninh B×nh) 3. Khu c«ng nghiÖp Trµ §a (Gia Lai) 4. Khu c«ng nghiÖp Hßa B×nh (Kon Tum) 5. Khu c«ng nghiÖp T©m Th¾ng (§¨k L¨k) 6. Khu c«ng nghiÖp Vµm Cèng (An Giang) §iÒu 2. C¨n cø vµo danh môc c¸c khu c«ng nghiÖp ® îc bæ sung trªn ®©y, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh cã liªn quan tæ chøc, chØ ®¹o viÖc lËp b¸o c¸o kh¶ thi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xÐt duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Khi lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò nªu t¹i §iÒu 4 cña Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ.
  2. 2 § iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh cã liªn quan, Trëng Ban qu¶n lý c¸c Khu c«ng nghiÖp ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản