Quyết định về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
59
lượt xem
14
download

Quyết định về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  132/2001/Q§­T T g   g µ y  07 th¸ng 9 n¨ m  2001  n V Ò   ¬   h Õ  t µi cc  ch Ý n h  th ù c hi Ö n  c h ¬ n g   × nh p h¸t tri Ó n ® ê n g  giao  tr th«ng n« n g  th«n, c ¬  s ë  h ¹ t Ç n g n u «i trå ng th ñ y s¶n,  ¬   ë  h ¹  Ç n g  cs t lµ ng n g h Ò  ë  n « n g  th«n Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 05/2001/NQ­CP   µy  th¸ng 5  ng 24    n¨m 2001  ña  c ChÝnh  ñ; ph Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    µ   íckhuyÕn  Ých    a  ¬ng  ®éng  äi  ån  1. Nh n   kh c¸c®Þ ph huy  m ngu lùcvµ  chøc  ùc hiÖn  ã  Öu    tæ  th   c hi qu¶  ¬ng  ×nh ph¸ttr Ónc¬  ë  ¹ tÇng  ­ ch tr     i   s h   ® êng giao th«ng n«ng th«n,c¬  ë  ¹  Çng    sht nu«itrång thñy s¶n, c¬  ë  ¹  Çng          sht lµng nghÒ       ë n«ng th«n. §i Ò u  2. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm  thÈm    Ðt duyÖt    ù    u    êng      tra,x   c¸c d ¸n ®Ç t ® giao  th«ng n«ng th«n,c¬  ë  ¹ tÇng    s h  nu«itrång thñy s¶n,c¬  ë  ¹ tÇng  µng nghÒ           s h  l  ë n«ng th«n theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.      ®Þ hi h §i Ò u    Ò   ¬  Õ   µichÝnh: 3. V c ch t   1.Nguån  èn  ng  ãp  ña  ©n  µ  ç  î ña  ©n    v ®ã g c d v h tr  c ng s¸ch Nhµ   íc:   n C¸c  ù  ®Ç u    ©y  ùng  êng  d ¸n  tx d ® giao th«ng n«ng th«n,c¬  ë  ¹  Çng    sht nu«itrång thñy s¶n,c¬  ë  ¹ tÇng  µng nghÒ             s h  l  ë n«ng th«n  ph¶i® îcthùc hiÖn       b»ng  Öc  vi huy  ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n  µ chñ  Õu    ®é ®ã g c nh d l  y ( b»ng  Òn,hiÖn  ti   vËt,ngµy    c«ng.. )nhµ  íc xem   Ðt    ç  îm ét  Çn;  y  . , n  x ®Ó h tr  ph ñ ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã      ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm   ©n  i ng©n    c ®è   s¸ch  ®Þa   ¬ng  µng  ph h n¨m    ö  ý( tõ nguån  èn  u     ©y  ùng  ¬  ®Ó x l       v ®Ç t x d c b¶n  Ëp  t trung,tõ c¸c nguån  èn  u    ël¹ theo       v ®Ç ttr     i NghÞ   Õt  èc  éi. .  quy Qu h . )møc  u   ; ®Ç t cô  Ó  do  û    th   u ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph Trung  ng  ×nh  éi  ng  ¬ tr H ®å nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy   §èi víic¸c     tØnh  Òn   ói,c¸c  mi n  tØnh  ã  c nguån  thu  ©n   ng s¸ch  µ    v c¸c nguån    îc ®Ó   ¹ ®Ç u    thu ®   l  i t kh«ng  ín, ©n  l  ng s¸ch Trung  ng  ç  î ét  Çn    ¬ h tr  m ph th«ng qua  Õ   ¹ch ®Ç u    ©y  ùng  ¬  k ho   tx d c b¶n  µng  h n¨m  ña  a  ¬ng. c ®Þ ph 2.V Ò   èn  Ýn  ông:  vtd Ngoµi phÇn  èn  ng  ãp  ña  ©n  µ  ç  î ña  ©n    v ®ã gcd v h tr  c ng s¸ch Nhµ   ícnh    n  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    µ   ícdµnh  ét  1  3, Nh n   m kho¶n  èn  Ýn  ông  ®∙ivíi vtd u      l∙ suÊt b»ng    i   kh«ng (0%) cho    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ ®Ó vay  ùc hiÖn    ù  vÒ   ph¸ttr Ón ® êng  th   c¸c d ¸n      i   giao th«ng n«ng th«n,c¬  ë  ¹   s h  tÇng nu«itrång thñy s¶n, c¬  ë  ¹  Çng  µng  Ò             sht l ngh ë n«ng  th«n.Nguån  èn    v
  2. 2 tÝn  ông  ®∙inµy  îcc©n  i chung  d u    ®  ®è   trong nguån  èn  Ýn  ông  u        vtd ®Ç tph¸t tr Óncña  µ   ícvµ  îcbè  Ýtheo kÕ   ¹ch hµng  i  Nh n   ®   tr     ho   n¨m. a)  ¬   Õ   C ch cho  vay: Trong    n¨m  Õ   ¹ch,n Õu   ©n  k ho   ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph kh«ng  ¶m   ® b¶o    èn    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh nªu    × ® îcvay  õ ®ñ v ®Ó th   c¸cch tr   trªnth     t  nguån  èn  Ýn  ông  ®∙itheo quy  nh    u  . vtd u      ®Þ ®Ó ®Ç t b) Thêigian hoµn    èn        tr¶v vay:Sau  n¨m  ¾t  u     î,thêigian hoµn    1  b ®Ç tr¶n       tr¶ vèn  µ 4    l   n¨m; riªng ®èi  íic¸c tØnh  Òn  ói,tØnh  ã  ån    v    mi n  c ngu thu  ©n  ng s¸ch khã    kh¨n,thêigian hoµn    îkh«ng    n¨m  i víi õng kho¶n       tr¶n   qu¸ 5  ®è     t  vay. c) Nguån    î vay: Tõ   ån    tr¶n     ngu thu  îc ®Ó   ¹  u    ®  li ®Ç t theo NghÞ   Õt  quy cña  èc  éi, èn  ù  Qu h   v s nghiÖp  kinh tÕ  ©n  i trong ng©n    c ®è     s¸ch ®Þa  ¬ng  µ    ph v nguån  èn  u    ©y  ùng  ¬  v ®Ç tx d c b¶n  Ëp  t trung hµng    n¨m  îcghikÕ   ¹ch dïng  ®     ho   ®Ó     îvay. tr¶n     Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c cam   Õt  k b»ng  b¶n  è  Ý ®ñ   èn    î vay  µo  ù    ©n  v¨n  b tr   v tr¶n   v d to¸nng s¸ch hµng    n¨m  ña  c ®Þa  ¬ng. ph §i Ò u      4. Tæ chøc  ùchiÖn: th   1.  y  ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m:   a) Phª  Öt  ù  ®Ç u    ® êng  duy d ¸n  t giao th«ng n«ng th«n, c¬  ë  ¹  Çng    sht nu«itrång thñy s¶n,c¬  ë  ¹ tÇng  µng nghÒ             s h  l  ë n«ng th«n    a  µn;c©n   trªn®Þ b   ®èi c¸cnguån  èn  u   ®Ó  thùc hiÖn;    v ®Ç t      b) X¸c  nh  ®Þ tæng møc   èn  u    µ  ©n  v ®Ç t v ph khaic¸c nguån  èn  ô  Ó     v c th cho  õng  Ünh  ùc  èn  u    êng  t l v v ®Ç t® giao th«ng    n«ng  th«n,c¬  ë  ¹ tÇng    s h  nu«i   trång thuû    s¶n,c¬  ë  ¹  Çng  µng  Ò     sht l ngh n«ng  th«n.Trong  :  © n   i      ®ã C ®è c¸c nguån  èn  ®Þa  ¬ng  ùhuy  ng; sè  èn  Õu ®Ò   Þ  v do  ph t  ®é   v thi   ngh cho  ©n  ng s¸ch  ®Þa   ¬ng  ph vay;lËp  Õ   ¹ch    k ho vay,tr¶nî vay  öi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé       g   K ho v§ t  TµichÝnh  µ  òy  ç  î   iÓn.   vQ H tr ph¸ttr 2. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×,phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  µ    ¬    K ho v§ t ch tr     v  T   v c¸c c quan  ªnquan  ©n  i  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  li   c ®è tr Th t Ch ph quy ®Þ møc   ç  î h tr  nguån  èn  u    õ ng©n  v ®Ç tt   s¸ch vµ    møc   èn  Ýn  ông  vtd cho  vay  µng  h n¨m    cho c¸c ®Þa   ¬ng    ùc hiÖn  Õ   ¹ch  µm  êng    ph ®Ó th   k ho l® giao th«ng n«ng th«n,c¬    së  ¹ tÇng  h  nu«itrångthñy s¶n,c¬  ë  ¹ tÇng  µng nghÒ           s h  l  n«ng th«n;  3.Hµng    n¨m, Bé  µichÝnh    vµo    T  c¨n cø  tæng  møc  èn  u   vµ  èn    v ®Ç t  v vay cho  êng  ® giao th«ng    n«ng th«n,c¬  ë  ¹  Çng    sht nu«itrång thñy s¶n,c¬  ë  ¹         s h  tÇng  µng nghÒ     l  ë n«ng th«n  îcphª  Öt,c¨n cø  ®  duy     kh¶  n¨ng    î cña  ©n  tr¶n   ng s¸ch  a   ¬ng, quyÕt  nh  ®Þ ph   ®Þ møc   èn  Ýn  ông  vtd cho vay  õng  t tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng; bè  Ý nguån  èn    ï kho¶n  tr     ¬   tr   v ®Ó b   chªnh  Öch    Êt l l∙su   i vµ  Ý  ph cho  vay  cho  òy  ç  î   iÓntheo chÕ     Q H tr  ph¸ttr     ®é quy  nh. ®Þ 4.Qòy  ç   îph¸t tr Ón  ùc  Ön  Öc  H tr    i th hi vi cho  c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc  Trung  ng  ¬ vay  èn  (kh«ng  ùc tiÕp  v  tr   cho vay  õng  ù  cô  Ó),cã  t d ¸n  th   tr¸chnhiÖ m    åivèn    thu h   vay    n   ¹n;tÝnh    khi®Õ h   to¸nnhu  Çu  Çn  îccÊp  ïl∙ c c ®  b   i suÊtvµ  Ý    ph theo chÕ       ®é quy  nh  öiBé  µichÝnh.§Þnh  ú      ñ ­ ®Þ g  T    k b¸o c¸o Th t íng Ch Ýnh  ñ  Õt    ph k qu¶  ùc hiÖn  µ  öic¸cBé, ngµnh  ã  ªnquan. th   vg      c li   5. N¨m     2001,Nhµ   ícdµnh    n  1000  û ®ång  õ nguån  èn  Ýn  ông  u    t  t  vtd ®Ç t (ngoµichØ      tiªu500  û ®ång  t  giao theo    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 41/2001/Q§­ TTg  µy  ng
  3. 3 26 th¸ng 3    n¨m  2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ) ®Ó   c Th t Ch ph   cho    a   ¬ng    c¸c ®Þ ph vay theo  éi dung  n  Quy Õt  nh  µy  µ  ù  thùc hiÖn  ¬ng  ×nh    è    ®Þ n v d ¸n    ch tr kiªnc ho¸ kªnh  ¬ng  m theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 66/2000/Q§­TTg  µy  th¸ng 6  ng 13    n¨m 2000  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph §i Ò u    Bé   5.   Giao th«ng  Ën  , é   v t¶i  N«ng  B nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé  ñy    Th s¶n  èihîp víi   ph       tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  íng c¸c   ph tr     ¬h  dÉn  Öc  ùc hiÖn  ©y  ùng  êng  vi th   xd ® giao th«ng    n«ng  th«n,c¬  ë  ¹ tÇng  µng   s h  l  nghÒ     ë n«ng th«n,c¬  ë  ¹  Çng    sht nu«itrång thñy s¶n  i víic¸c tØnh,thµnh        ®è         phè  ùcthuéc Trung  ng  tr     ¬ theo chøc    n¨ng,nhiÖ m  ô  îcgiao.   v®  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 6. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k §i Ò u 7. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản