Quyết định về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
16
download

Quyết định về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú yên vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  152/2001/Q§­T T g   n g µ y 09 th¸ng 10 n¨ m   2001 V Ò  c ¬  c h Õ  v µ   h Ý n h  s¸ch ® Ç u  t trå ng r õ ng  c p h ß n g  h é  ® Ç u  n g u å n  c¸c tØ n h   u ¶ n g  Tr Þ,  Q T h õ a  T hiªn H u Õ ,  u ¶ n g  N a m,  u ¶ n g  N g∙i µ  P h ó  Yªn  Q Q  v vay v è n c ñ a  g © n   µ n g  h î p   q u è c t Õ  N h Ë t B ¶ n  (JBIC) N h t¸c Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; ­ C¨n  HiÖp  nh  ∙  ý  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Nam   µ  Ýnh  ñ   cø  ®Þ ® k gi Ch ph Vi   v Ch ph NhËt  B¶n  Ò   ¬ng  ×nh tÝn  ông  v ch tr   d chuyªn  µnh, ký  Öu    8  ng   hi VN VI­ (Kho¶n  cho  vay  i víi ©m  ®è    l nghiÖp)tµikhãa     1998; ­ X Ðt    Þ   ña  é     ®Ò ngh c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n (v¨n b¶n     sè 1147/BNN­KH   µy  th¸ng 4  ng 20    n¨m  2001),ý  Õn    é:  Õ   ¹ch  µ    ki c¸c B K ho v §Çu   t(v¨nb¶n  è    s 5848/BKH­NN   µy  th¸ng 8  ng 29    n¨m 2001),Tµi chÝnh     (v¨n  b¶n  è  s 8392/TC­ TC§N   µy  th¸ng9  ng 05    n¨m 2001), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1: Quy  nh  Ò   ¬  Õ   µ  Ýnh    u    ång rõng  ®Þ v c ch v ch s¸ch ®Ç ttr   phßng  hé  u   ån    ®Ç ngu c¸c tØnh  Qu¶ng  Þ, Thõa  Tr   Thiªn Hu Õ,    Qu¶ng Nam, Qu¶ng  Ng∙ivµ  ó    Ph Yªn  vay  èn  ña  ©n   µng  îp t¸cquèc  Õ  Ët  v c Ng h h   t Nh B¶n  (JBIC)vµ    vèn  i øng  ña  ÖtNam     ®è   c Vi   nh sau: 1­  èn  u    õ nguån  ©n  V ®Ç t t   ng s¸ch  µ   íc cÊp  èn  Nh n   (v vay  ña  c JBIC  µ v vèn  i  ®è øng  ña  ©n  c ng s¸ch) cho  ång  õng    tr r phßng  é  îc thùc  Ön  h®  hi theo   chÝnh  s¸ch ®Ç u      tquy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 661/Q§­ TTg  µy  th¸ng 7  ng 29    n¨m 1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ, riªngtrång míirõng  c Th t   ph        phßng  é    ïng  Êt h ëv r  xung  Õu  µ  y v xung  Õu  Êt ®Ç u    Uû   y su   t do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt  nh   quy ®Þ trªnc¬  ë    s quy  ×nh kü  Ëtcña  é  tr   thu   B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n vµ    ®Þnh  møc  kinhtÕ  ü  Ëtcña  a  ¬ng.   k thu   ®Þ ph Trång  õng  r s¶n  Êt cña    ©n, hé    nh    t  îcgiao (kh«ng  xu   c¸ nh   gia ®× trªn®Ê ®     ph¶ilµ doanh     nghiÖp),Nhµ   íc hç  î®Ç u      n   tr  t chu  ú  u   íimøc   k ®Ç v   kh«ng    qu¸ 1,9  iÖu  ng/ha; suÊt  u    cô  Ó   Uû   tr ®å   ®Ç t th do  ban  ©n   ©n   nh d tØnh  quyÕt  ®Þnh. 2­ Tû  Ö  µ      l v c¸c kho¶n    õ vèn  i øng  ña  Ýa  Öt Nam   chit   ®è   c ph Vi   theo  íng h  dÉn  ña  é  µichÝnh  ¹ Th«ng   è  c BT  ti  ts 129/1999/TT­ BTC   µy  th¸ng01    ng 05    n¨m 1999. Ng ©n     s¸ch  tØnh  ã  5  c tr¸chnhiÖ m   è  Ý vèn  i    b tr   ®è øng. Ph Çn  èn  i   v ®è   øng cho  qu¶n  ýcña  é   l  B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  îcng©n  ®  s¸ch  c©n  i qua  ®è   møc  u    µng  ®Ç th n¨m  ña  é. cB 3­ Quy Òn  î vµ  Üa  ô  ña    é    nh, c¸ nh©n  µ    l   ngh i v c c¸c h gia ®×    v x∙ tham    gia dù  thùc hiÖn  ¸n    theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 08/2001/Q§­TTg  µy    ng 11 th¸ng 01    n¨m  2001  Ò   v quy  Õ   ch qu¶n  ýrõng  Æc   ông, rõng  l  ® d   phßng  é  µ  hv rõng s¶n  Êt lµrõng  ùnhiªn.§èivíi õng  ång cho  xu     t       r tr   phßng  é  îchëng  µn  h®  to
  2. 2 bé  s¶n  È m   ph tØa  a,  th n«ng s¶n  µ  v c¸c s¶n  È m   íit¸n rõng. Bé   ph d      N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  íng  Én  ô  Ó   Ò   h d c th v quy  ×nh, lo¹  ©y  tr   ic chÝnh, c©y  ô  îvµ    ph tr  møc   thu  ¹ch  i  íi®èi îng  õng  ång trªn.§èi víi ho ®è v   tr tr        trång rõng    s¶n  Êt,chñ  õng  ã  Òn  ë  ÷u  µ  ëng  µn  é  xu   r c quy sh vh to b s¶n  È m   ph khaith¸ctõrõng.      4­ Ph ©n  Êp    c qu¶n  ý. l Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  ïng  ù   phª  v D ¸n  duyÖt  µ  chøc  Ón v tæ  tri   khaithùc hiÖn    ù   cô  Ó      c¸c D ¸n  th theo  íng  Én  ña    é   µ  h d c c¸c B v quy  Õ     ch vay vèn  ña  c JBIC. §i Ò u  2: Giao  é   ëng  é   B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  chÞu  tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  Ýnh    xd ch s¸ch,quy  Õ,  Õ   ¹ch  iÓn khai,tham    ch k ho tr     gia cïng c¸c Bé, ngµnh,c¸c TØnh  ã  ù    ©y  ùng           c d ¸n x d chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  µ    vv s¬    chøc  iÓnkhaidù    èihîp chÆt  Ïvíi ®å tæ  tr     ¸n;ph     ch     JBIC  ËtB¶n). (Nh     §i Ò u  3: Bé  tr ng c¸c Bé: K Õ  ho¹ch vµ §Çu  t Tµi chÝnh, N«ng  ë ,  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,    ®è Ng h Nh n     Thñ  ëng    é,  µnh  ªnquan  µ  ñ   Þch  û   tr c¸c B ng li   v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh:   Qu¶ng  Þ, Thõa  Tr   Thiªn Hu Õ,    Qu¶ng  Nam,  Qu¶ng Ng∙i,Phó     Yªn  Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản