Quyết định về trợ cấp cho công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
472
lượt xem
20
download

Quyết định về trợ cấp cho công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về trợ cấp cho công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về trợ cấp cho công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA HéI ®åNG Bé TRëNG Sè 129-H§BT NGµY 20-4-1991 VÒ TRî CÊP CHO C«NG NH©N, VIªN CHøC HµNH CHÝNH Sù NGHIÖP, LùC LîNG Vò TRANG Vµ C¸C ®èI TîNG HëNG CHÝNH S¸CH X· HéI. HéI ®åNG Bé TRëNG C¨n cø LuËt tæ chøc Héi ®ång bé trëng ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 1981; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi, Bé Tµi chÝnh, QUYÕT ®ÞNH: §iÒu 1. Tõ ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 1991 trî cÊp 15% møc l¬ng chøc vô (cÊp bËc), møc trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®· ® îc tÝnh l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 203-H§BT ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 1988 cña Héi ®ång Bé trëng cho c«ng nh©n, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp, lùc lîng vò trang vµ c¸c ®èi tîng hëng chÝnh s¸ch x· héi. Riªng h¹ sÜ quan vµ binh sÜ kho¶n trî cÊp thªm 15% chØ tÝnh trªn phô cÊp qu©n hµm. C¸c ®èi tîng nãi trªn, khi tÝnh theo 15%, mµ tiÒn trî cÊp thªm ch a ®îc 4.000®/th¸ng, th× bï thªm cho ®ñ 4.000 ®ång. §èi víi c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc khu vùc s¶n xuÊt, kinh doanh, kho¶n trî cÊp nµy chØ ®îc ¸p dông khi gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, trî cÊp th«i viÖc theo quyÕt ®Þnh sè 176-H§BT ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 1989 vµ tÝnh vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng. Nh÷ng n¬i ®· quy ®Þnh møc trî cÊp thªm cao h¬n ph¶i rót xuèng cho b»ng møc trî cÊp cña QuyÕt ®Þnh nµy. Ng©n s¸ch Nhµ n íc chØ cÊp bæ sung (hoÆc tÝnh to¸n khi ph©n bè ng©n s¸ch) quü l ¬ng, quü trî cÊp cña c¸c ®èi tîng trªn theo møc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cïng Bé Tµi chÝnh híng dÉn vµ kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §èi víi lùc l îng vò trang, Bé Quèc phßng vµ Bé Néi vô híng dÉn, sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh. §iÒu 3. Thñ trëng c¸c Bé, c¸c Uû ban Nhµ níc, c¸c c¬ quan kh¸c thuéc Héi ®ång bé trëng vµ c¸c Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè vµ ®Æc khu trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản