Quyết định về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
162
lượt xem
12
download

Quyết định về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  468/2000/Q§­N H N N 7  n g µ y 08  n th¸ng 11 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c b¸n n g o ¹i t Ö  c h o   V   d o a n h   g hi Ö p  c ã  v è n ® Ç u  t n íc n g o µ i v µ   n bªn n íc n g o µ i  tha m  gia  î p ® å n g  h î p   kinh d o a n h h t¸c                                                       thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   µ  Ët c¸c Tæ     cø    h Nh n     v Lu     chøc  Ýn  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm  v  h    qu¶n  ýcña    é, c¬  l  c¸cB   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  íng dÉn    Õtthi µnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtnam; h  chiti    h Lu   tn      i   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr v Qu¶n  ýngo¹ihèi, l    quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1: Doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  nícngoµitham  c v ®Ç tn     bªn      gia  îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh doanh  îc mua   ¹itÖ  ¹     ©n   µng  îc ®  ngo   t i c¸c Ng h ®  phÐp    ¸p  ®Ó ® øng  cho    c¸cgiao dÞch sau  y:      ®© 1. Giao  Þch    d v∙ng    laiquy  nh  ¹  ô   ôc 3  ®Þ tiPh l   Th«ng   sè  t 01/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 16/4/1999  ña  ©n   µng  µ   íc híng  Én    µnh  c Ng h Nh n   d thih NghÞ   ®Þnh  è  s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v Qu¶n  ý ngo¹i l    hèi; 2.C¸c    giao dÞch  îcphÐp    ®  kh¸c:   a. Tr¶  î gèc, l∙  Ý   i  íikho¶n    n    iph ®è v   , vay  íc ngoµi ng ¾n   ¹n    Õu  c¸c n    h (n    ®iÒu  Ön  ki kho¶n  vay  ï hîp  íiquy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ph   v   ®Þ c Th ®è Ng h Nh nícViÖtnam   Ò   Öc vay  µ    înícngoµicña        v vi   v tr¶n       c¸cdoanh  nghiÖp  ); b. Tr¶  î gèc, l∙   Ý   i  íikho¶n    n    iph ®è v   , vay  íc ngoµi trung  µ  µi h¹n  ∙  n    vd  ® ®¨ng  ý  íi ©n  µng  µ   ícViÖtnam; k v  Ng h Nh n     c. Tr¶  î gèc, l∙   Ý     n    iph kho¶n  , vay  ¹itÖ  ¹    ©n   µng  îc phÐp  ngo   t ic¸c Ng h ®  ho¹t®éng    Ötnam;   ë Vi   d. Chuy Ón  èn    v ph¸p  nh,  èn  i u    ®Þ v t¸ ®Ç thoÆc   èn  ùc hiÖn  îp ®ång    v th   h  hîp t¸ckinh doanh    ícngoµikhichÊ m     ¹t®éng.      ra n      døtho   §i Ò u  2: Tuú  theo tõng m ôc  ®Ých  sö dông ngo¹i Ö, khi b¸n vµ   t   chuyÓn  ¹itÖ  níc ngoµi cho  ngo   ra      doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     bªn  ícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh,Ng ©n  µng  îcphÐp    n    giah   h       h ®  yªu cÇu doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     bªn  íc ngoµi tham  n    gia  îp h 
  2. 2 ®ång  îp t¸ckinh doanh  Êt tr×nh GiÊy  Ðp  u    µ    µiliÖu cÇn  Õt h     xu     ph ®Ç tv c¸ct     thi   nªu  íi y: d  ®© 1. Ngo¹itÖ    Ëp  Èu      ®Ó nh kh nguyªn,vËt  Öu  Õt yÕu,  ô  ïng thay   li thi   ph t     thÕ:   Êy  Ðp  Ëp  Èu    Õu   ã    îp  ng  ¬ng  ¹i;C¸c    Gi ph nh kh (n c ),H ®å th m  chøng  õ t  chøng  minh  Öc  vi giao hµng    hoÆc   Öc  ùc hiÖn  îp  ng  ¬ng  ¹i; vi th   H ®å th m 2. Ngo¹itÖ        ®Ó thanh    Òn dÞch  ô  íi ícngoµi:Hîp  ng  Þch  ô  to¸nti   v v    n   ®å d v víi ícngoµivµ       n   c¸cchøng  õchøng  t  minh  îp  ng  Þch  ô  ∙  ùc hiÖn; H ®å d v ® th   3. Ngo¹itÖ        ®Ó chuyÓn  î nhuËn  µ  nhËp  îp  l i v thu  h ph¸p  Ò   íc  v n : B¸o   c¸o tµi chÝnh  ã    c x¸c  Ën  ña  Ó m   nh c Ki to¸n;Biªn    b¶n  ña  éi  ng   c H ®å Qu¶n   Þ tr   (hoÆc  Ban Qu¶n  ýdù    i víi îp  ng  îp t¸ckinh doanh) vÒ   Öc  ©n  l   ¸n ®è     H ®å h       vi ph chia lî nhuËn    i (hoÆc chia doanh    thu);V¨n    b¶n  ña  ¬   c C quan  Thu Õ   cã  Èm     th quyÒn    Ën  ∙  µn  µnh  Üa  ô  µi Ýnh  i víi µ   ícViÖtnam;  x¸cnh ® ho th ngh v t   ch ®è     Nh n     4.Ngo¹itÖ        ®Ó chuyÓn  Òn l ng,th ng  µ    ô  Êp  ti  ¬   ë v c¸cph c kh¸ccña  êin­  ng   íc ngoµi lµm  Öc      vi trong doanh    nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi vµ  îp  ng  c v ®Ç t n     h ®å hîp t¸ckinh doanh khicã           nhu  Çu  i  c ® c«ng   t¸choÆc   chuyÓn  Òn vÒ   íc:V¨n  ti   n   b¶n    Ën  ña  x¸c nh c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc   c v ®Ç tn     bªn  ícngoµi n    tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh doanh  Ò   è  Òn  îc chuyÓn  Ò   íc (tæng    v s ti ®   v n  thu nhËp  îp ph¸p trõsè  Òn thùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh  µ  è  Òn ®∙      h      ti     ngh v t  v s ti   chi tiªut¹  Öt nam);X¸c  Ën  ña  ¬   i Vi     nh c c quan  Thu Õ   ã  Èm  Òn  Ò   Öc  êi c th quy v vi ng   nícngoµi®∙  µn  µnh  Üa  ô  µichÝnh      ho th ngh v t   theo LuËt ®Þnh;     5. Ngo¹itÖ      èc,l∙ phÝ      ®Ó tr¶g   i  , kho¶n vay  b»ng  ¹itÖ:Hîp  ng    ngo     ®å vay ngo¹itÖ    (hoÆc  Êy  Ën  î),LÞch    î;§èivíi Gi nh n     tr¶n       kho¶n  vay  ícngoµitrung­ n       dµih¹n    ph¶icã      v¨n b¶n    Ën  ña  ©n   µng  µ   ícvÒ   ¨ng  ý  x¸c nh c Ng h Nh n   ® k kho¶n  vay; 6. Ngo¹itÖ        ®Ó chuyÓn  èn v ph¸p  nh,  èn  i u     ®Þ v t¸  ®Ç t hoÆc   èn  ùc v th   hiÖn  îp  ng  îp    H ®å h t¸c kinh doanh  níc ngoµi: B¸o  ra       c¸o thanh  ý Doanh  l  nghiÖp  hoÆc   îp  ng  îp    H ®å h t¸ckinh  doanh  ®îc chuÈn  cña  ¬  (  y  c quan  Êp  c giÊy  Ðp  u  );V¨n  ph ®Ç t   b¶n  ña  ¬  c c quan  Õ  ã  Èm   Òn    Ën  ∙  thu c th quy x¸c nh ® hoµn  µnh  Üa  ô  µichÝnh  íi µ   ícViÖtnam; th ngh v t   v Nh n     7. §èi víiviÖc       mua   µ  ö  ông  ¹itÖ  ôc  ô    vsd ngo   ph v c¸c giao  Þch  d v∙ng    lai kh¸c,c¨n  tõng  êng  îp  ô  Ó, Ng ©n   µng  îc phÐp    cø  tr h c th   h ®  yªu  Çu  c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµi tham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸c kinh doanh  Êt tr×nh c¸c chøng  õ cÇn  Õt®Ó     xu      t  thi   chøng minh  Ýnh  îp ph¸p  t h  cña    c¸cgiao dÞch    v∙ng lai .    ®ã Tµi liÖu  Çn  Õt nªu  ¹    c thi   t ic¸c  iÓ m   2,  4,  6,  nãi trªn lµ b¶n  ® 1,  3,  5,  7        chÝnh  hoÆc  b¶n  sao  ã  ÷  ý  µ  Êu    Ën  ña  c ch k v d x¸c nh c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) hoÆc   êi® îcuû  Òn  îp ph¸p.Trêng  îp cÇn  Õt, ©n  µng  îc   ng     quy h    h  thi  Ng h ®  phÐp  ã  c tr¸chnhiÖm   Óm        ki trav¨n b¶n  Ýnh    ¶m   ch ®Ó ® b¶o  Ýnh  îp ph¸p cña  t h    c¸clo¹ tµiliÖu nµy.        i
  3. 3 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý  µ    3: Quy ®Þ n c hi l     k t  k v thay thÕ  c¸c  quy  nh   ¹  Çn   Th«ng   02/TT­ ®Þ t iPh IV  t NHNN7   µy  ng 28/6/1997  ña  c Ng ©n   µng  µ   íc híng dÉn  Ò   h Nh n     v qu¶n  ýngo¹ihèi®èi víic¸c doanh  l           nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµivµ  nícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  v ®Ç tn     bªn      giah   h     vµ  C«ng    v¨n 585/CV­NHNN7   µy  ng 6/7/1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   c Th ®è Ng h Nh níchíng dÉn    ¹itÖ      b¸n ngo   cho  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  n­ c v ®Ç tn     bªn  ícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh.      giah   h       §i Ò u 4: Thñ  ëng    n  Þ  ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc ViÖt tr c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n     nam, Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c Ng ©n  µng  îcphÐp  Þu  h ®  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy.  ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản