Quyết định về việc bổ sung danh mục khu công nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định về việc bổ sung danh mục khu công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc bổ sung danh mục khu công nghiệp ưu tiên đầu tư đến năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc bổ sung danh mục khu công nghiệp

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  713/TTg  n g µ y   T t p s 30 th¸ng 8 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  b æ  su n g  d a n h  m ô c   h u  c«n g  n g hi Ö p  u  tiªn k ® Ç u  t ® Õ n  n¨ m  2000 Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy  Õ   cø  ch Khu c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö     ngh cao ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng4  ng 24    n¨m 1997; X Ðt  ê  ×nh sè  T tr   4784/BKH­QLDA   µy  th¸ng 8  ng 05    n¨m 1997  ña  é   ­ c B tr ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   vµ  ê   ×nh  è  B K ho v§ t T tr s 150/BQL  µy  th¸ng 7  ng 18    n¨m   1997  ña  ëng  c Tr ban Ban qu¶n  ýc¸ckhu  l    c«ng  nghiÖp  ÖtNam, Vi   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u      1.­Bæ sung   c¸c khu c«ng nghiÖp sau  y   µo  ®© v danh  ôc    m c¸c khu c«ng nghiÖp ® îc ®Ç u  t µnh lËp ®Õ n  n¨m  2000 t¹ Quy Õt ®Þnh    th i 519/TTg  µy  th¸ng8  ng 06    n¨m  1996: 1.Khu    c«ng  nghiÖp  þ  ©n  ó  ä), Thu V (Ph Th 2.Khu    c«ng  nghiÖp  Kim  Hoa  Ünh  óc), (V Ph 3.Khu    c«ng  nghiÖp  S«ng  C«ng  (Th¸i  Nguyªn), 4.Khu    c«ng  nghiÖp  ó    µ  ©y),  Ph C¸t(H T   5.Khu    c«ng  nghiÖp  Ö   L M«n (Thanh  Ho¸), 6.Khu    c«ng  nghiÖp  NghiS¬n    (Thanh  Ho¸), 7.Khu    c«ng  nghiÖp  òng    µ  Ünh), V ¸ng (H T 8.Khu    c«ng  nghiÖp  êng  (Qu¶ng  Þ), § 9  Tr 9.Khu    c«ng  nghiÖp  ¾ c  B Chu    Lai(Qu¶ng  Nam), 10.Khu    c«ng  nghiÖp  Qu¶ng  ó  Ph (Qu¶ng  Ng∙i), 11.Khu    c«ng  nghiÖp  ó  µi(B×nh  Þnh), Ph T   § 12.Khu    c«ng  nghiÖp  Öp  µ    Hi Ho ­Tuy  µ   ó  Ho (Ph Yªn), 13.Khu    c«ng  nghiÖp  Phan  Õt(B×nh  Ën), Thi   Thu 14.Khu    c«ng  nghiÖp  ng  ó  Çn  ¬), H Ph (C Th 15. Khu    c«ng nghiÖp §øc  µ   (Long  Ho 1  An),16. Khu     c«ng nghiÖp  ü   M Tho  Òn  (Ti Giang), 17.Khu    c«ng  nghiÖp  ¹ tØnh  ång  t  i § Th¸p  (Sa  Ðc  § hoÆc   Cao  L∙nh)
  2. 2 §i Ò u 2.­ C¨n  vµo    cø  danh  ôc    m c¸c khu c«ng nghiÖp  îc bæ   ®  sung  trªn®©y,  û     U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  ã  ªnquan  chøc,chØ  o  Öc  Ëp  c li   tæ    ®¹ vi l b¸o c¸o kh¶    ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ðt  thitr Th t Ch ph x duyÖt  theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh.KhilËp b¸o          c¸o nghiªncøu   kh¶    thiph¶ilµm  â c¸cvÊn    t¹ §iÒu      r    ®Ò nªu    i 4 cña Quy  Õ   ch Khu  c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao  ban  µnh  h kÌm theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng4  ng 24    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 3.­Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 4.­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  ã  ªnquan, c li     Trëng ban Ban Qu¶n  ý c¸c  l  khu c«ng nghiÖp  Öt  Vi Nam   µ  v c¸c  ëng    Tr ban Qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  ã  c tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
Đồng bộ tài khoản