Quyết định về việc chia tách hội

Chia sẻ: lawcao

Quyết định về việc chia tách hội

Nội dung Text: Quyết định về việc chia tách hội

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số : Đà Nẵng, ngày
/QĐ-UBND tháng năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận việc chia tách Hội……………………………….


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP;
Xét đề nghị của ………………………………..tại Công văn/Tờ trình
số………ngày……tháng……năm……….(kèm theo Nghị quyết về việc chia tách
Hội đã được Ban Lãnh đạo Hội thông qua tại Đại hội)
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận việc chia tách Hội………………………………………
được thành lập tại Quyết định số………….ngày…..tháng…..năm……thành các Hội
sau đây:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Lý do chia tách:…………………………………………………………...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Hội:
…………………………………….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở, Ban, Ngành
- Lưu VP UBND TP,
Sở Nội vụ.
/storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_chia_tach_hoi_5827.doc
/storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_chia_tach_hoi_5827.doc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản