Quyết định về việc thành lập Sở văn hóa, Thể thao du lịch tỉnh Tiền Giang

Chia sẻ: Chanh Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
303
lượt xem
19
download

Quyết định về việc thành lập Sở văn hóa, Thể thao du lịch tỉnh Tiền Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1. Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa - Thông tin với Sở Thể dục Thể thao; chuyển chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản của Sở Văn hóa - Thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch; tiếp nhận chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về gia đình từ Ủy ban Dân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc thành lập Sở văn hóa, Thể thao du lịch tỉnh Tiền Giang

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 873/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 31 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa - Thông tin với Sở Thể dục Thể thao; chuyển chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản của Sở Văn hóa - Thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch; tiếp nhận chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định bằng văn bản riêng. Điều 2. Các tổ chức hành chính, sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa - Thông tin với Sở Thể dục Thể thao chuyển về trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: 1. Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật; 2. Bảo tàng; 3. Thư viện; 4. Đoàn Nghệ thuật tổng hợp; 5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin; 6. Ban Quản lý Di tích; 7. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng;
  2. 8. Trung tâm Sách và Vật phẩm văn hóa; 9. Trường Năng khiếu Thể dục thể thao; 10. Ban Quản lý các công trình thể thao. Điều 3. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì, phối hợp cùng Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, cán bộ, tài chính, tài sản,… của các tổ chức được chuyển giao theo Điều 1, Điều 2 nêu trên cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và quản lý theo đúng quy định nhà nước. Việc bàn giao thực hiện xong trước ngày 30/4/2008, báo cáo kết quả bàn giao về Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc Sở nêu tại Điều 2 Quyết định này trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý 2/2008. Điều 5. Hủy bỏ con dấu và tài khoản của Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, Sở Thương mại và Du lịch, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Tiền Giang. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em được sử dụng con dấu và tài khoản của đơn vị đến ngày kết thúc bàn giao, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. Công an tỉnh Tiền Giang khắc dấu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, Sở Thương mại và Du lịch và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Tiền Giang. Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CH Ủ TỊCH Nguyễn Hữu Chí 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản