Quyết định về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  154/TT G  N G µ Y  12 T H¸ N G  3 N¨ M   T S 1996  Ò  VI Ö C  T H ù C  HI Ö N  C H Õ  ® é   å I D ì N G  P HIªN T O µ V B THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  Ò   È m   cø  l v Th ph¸n  µ  éi  Èm   µ  nh©n  ©n  µy  v H th To ¸n  d ng 26  th¸ng5    n¨m  1993; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Ch¸nh    µ    ©n  ©n  èicao,ViÖn  ëng  Ön  ¸n To ¸n nh d t    tr Vi KiÓ m     ©n  ©n  èicao, Bé   ëng, Trëng  s¸tnh d t    tr   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh   b Ch phñ,Bé  ëng  é  µichÝnh  µ  é  ëng  é      tr BT  v B tr B T ph¸p, QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1. ­ Quy  nh  Õ     åi dìng  ®Þ ch ®é b   phiªn toµ  i  íic¸n  é, viªn   ®è v   b    chøc  tham    Ðt xö  ¹ phiªntoµ nh  giax   t   i     sau: ­ThÈ m     ph¸n chñ  ¹phiªntoµ ® îchëng  Õ     åidìng lµ15.000  ng    to       ch ®é b      ®å cho  ét  µy  Ðt xö; m ng x   ­ KiÓ m         s¸tviªntham    Ðt xö,thÈm  gia x     ph¸n,th ký      phiªntoµ,c¶nh         s¸tb¶o vÖ  phiªn toµ,c¶nh    Én    Þ       s¸td gi¶ib can, bÞ     c¸o  îc hëng  Õ     åi dìng ®  ch ®é b     10.000  ng  ®å cho  ét  êitrong m ét  µy  Ðt xö. m ng     ng x   §i Ò u  ­  é  ëng,Trëng  2.  B tr   Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé  ëng  b Ch ph   tr Bé   µi chÝnh, Bé   ëng  é     T    tr B T ph¸p  èihîp víiCh¸nh    µ    ©n  ©n  èi ph       ¸n To ¸n nh d t  cao  µ  Ön  ëng  Ön  Ó m     ©n  ©n  èicao  íng dÉn    µnh  v vi tr Vi Ki s¸tnh d t  h  thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n §i Ò u  ­  Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 3.  Quy ®Þ n c hi l     k §i Ò u 4.­ Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản