Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

Chia sẻ: babymickeybeautiful

[TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN]

Nội dung Text: Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

[TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: [SỐ QĐ] Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN]
[CHỨC DANH] [TÊN CQ]
­ Căn cứ quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập cơ quan Nhà nước 
(nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân  do Quốc hội thông qua ngày [NGÀY]);
­ Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ ­ CP ngày 17 ­ 11­ 1998 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức;
­ Xét đề nghị của Ông (bà) [CHỨC DANH] và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay xoá bỏ hiệu lực kỷ luật [HÌNH THỨC KỶ LUẬT] 

Ông   (bà):   ……………………………Chức   vụ   :
.........................................................................................................................................
Đơn   vị   công   tác:
.........................................................................................................................................
Kể từ ngày [NGÀY]
Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng 
công tác, hạ cấp bậc kỷ luật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết 
dịnh này được hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì)
Điều 3. Các Ông (bà) Vụ trưởng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng 
Tổ chức cán bộ, [CHỨC DANH] [TÊN ĐƠN VỊ] và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm 
thi hành quyết định này. 

THỦ TRƯỞNG
 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản