Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

Chia sẻ: babymickeybeautiful

[TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN]

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản