Qyuết định số 573/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
1
download

Qyuết định số 573/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qyuết định số 573/2006/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục quốc tế Kinh Bắc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qyuết định số 573/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 573/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ KINH BẮC CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 nam 2005; Căn cứ Nghị định số: 73/1999/NĐ-CP ngày 19.8.1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; Căn cứ quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28.8.2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế và hoạt động của các trường ngoài công lập; Xét đề nghị của của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 329/SGD&ĐT-TCCB ngày 13.4.2006 v/v đề nghị thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục quốc tế Kinh Bắc, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép thành lập Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục quốc tế Kinh Bắc. Địa diểm của Trường: dặt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trường là cơ sở dạy và học ngoài công lập; tự quản lý diều hành theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo qui định hiện hành của Nhà nước. Trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Công ty Đại Hoàng Long; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định về Trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số: 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11.7.2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trường gồm: - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.
  2. - Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc và đội ngũ giáo viên. Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của Hiệu truởng, các Phó Hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên thực hiện theo quy định của Pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ truởng các co quan : Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành có liên quan, Công ty Đại Hoàng Long căn cứ Quyết định thi hành./ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản