Rầy nâu hại lúa

Chia sẻ: kieuphong2105

Rầy nâu hại lúa. Rầy thích ánh sáng đèn, sau vũ hoá 4-5 ngày thì đẻ trứng trên bẹ lá hoặc thân chính của bẹ lá. 1 rầy cái đẻ 300-600 con. Rầy thường bám xung quanh gốc lúa, chỗ râm mát, gần mặt nước để chích hút nhựa cây.

Nội dung Text: Rầy nâu hại lúa

 

  1. RÇy N©u h¹i lóa I. NhËn d¹ng rÇy n©u ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau 1. RÇy tr−ëng thµnh • §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh ! MÇu n©u, cã mét chÊm ®en ë gi÷a l−ng, th©n dµi 4-5mm; cã hai d¹ng c¸nh: c¸nh ng¾n phñ 2/3 th©n vµ c¸nh dµi phñ kÝn bông. • §Æc ®iÓm sinh häc ! RÇy thÝch ¸nh s¸ng ®Ìn, sau vò ho¸ 4-5 ngµy th× ®Î trøng trªn bÑ l¸ hoÆc th©n chÝnh cña bÑ l¸. 1 rÇy c¸i ®Î 300-600 con. RÇy th−êng b¸m xung quanh gèc lóa, chç r©m m¸t, gÇn mÆt n−íc ®Ó chÝch hót nhùa c©y. 2. Trøng rÇy ! H×nh bÇu dôc, dµi kho¶ng 1mm, mét ®Çu to, mét ®Çu nhá d¹ng qu¶ chuèi. Lóc míi ®Î trøng mµu tr¾ng s÷a, khi gÇn në cã mµu da cam. Trøng ®Î thµnh hµng, xÕp th¼ng ®øng trong m« th©n vµ sèng l¸. Mét æ trøng cã tõ 10 - 30 qu¶. 3. RÇy non • Cã 5 tuæi ! Tuæi 1: dµi 1mm, mµu tr¾ng x¸m ! Tuæi 2: dµi 1,5 mm, mµu tr¾ng s÷a ! Tuæi 3: dµi 2 mm, mµu n©u nh¹t ! Tuæi 4: dµi 2,5 mm, mµu n©u ! Tuæi 5: dµi 3 mm, mµu n©u ®Ëm • §Æc ®iÓm sinh häc ! RÇy non në vµo buæi s¸ng, khi míi në rÊt nhá, mµu tr¾ng s÷a hay x¸m ®en, th−êng b¸m xung quanh gèc lóa ®Ó hót dÞch c©y (gäi lµ rÇy c¸m), tuæi 3 - 4 h¹i nÆng nhÊt. II. Ph¸t sinh - ph¸t triÓn 1. Vßng ®êi RÇy non 14-15 ngµy • Kho¶ng 26-30 ngµy. Trøng 5-7 ngµy 2. Chu tr×nh sinh s¶n • Mét n¨m cã 8 løa rÇy, g©y h¹i nÆng nhÊt lµ løa 2, 3 vµo lóc lóa xu©n cã ®ßng trç (th¸ng 4-5) vµ løa 5,6 lóc lóa mïa cã ®ßng trç (th¸ng 9 -10). Tr−ëng thµnh 6-18 ngµy
  2. III. C¸ch ph¸ h¹i vµ hËu qu¶ 1. C¸ch ph¸ vµ hËu qu¶ Giai ®o¹n C¸ch ph¸ HËu qu¶ RÇy tr−ëng thµnh Lóa con g¸i chËm ph¸t triÓn. Dïng vßi chÝch hót nhùa c©y RÇy non Giai ®o¹n lóa trç, vµo ch¾c bÞ ch¸y vµ lÐp h¹t. TruyÒn bÖnh xo¨n l¸ vµ vµng lïn cho lóa. 2. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn møc ®é ph¸ h¹i cña rÇy n©u YÕu tè ChØ tiªu Møc ®é h¹i NhiÖt ®é 26-28o C nÆng §é Èm cao nÆng M−a nhiÒu nÆng Thiªn ®Þch nhiÒu nhÑ Gièng nhiÔm nÆng Bãn ph©n kh«ng c©n ®èi, nhiÒu ®¹m, bãn muén nÆng MËt ®é c©y cao, rËm r¹p nÆng Ch©n ®Êt thÊp, tròng nÆng IV. Ph¸t hiÖn vµ phßng trõ 1. Ph¸t hiÖn ! Ph¸t hiÖn ë nh÷ng æ rÇy cò, gièng nhiÔm, ch©n ®Êt thÊp, tròng. ! Khi trêi oi bøc, cã n¾ng m−a xen kÏ. ! Ph¸t hiÖn ë giai ®o¹n lóa ph¸t triÓn ®ßng vµ trç, ë ruéng xanh tèt, rËm r¹p, thõa ®¹m. 2. Phßng trõ • Gièng ! Dïng gièng kh¸ng rÇy vµ thay ®æi gièng • BiÖn ph¸p canh t¸c ! VÖ sinh ®ång ruéng. ! Gieo cÊy gän, tËp trung, ®óng thêi vô, ®óng mËt ®é, Ýt d¶nh. ! Bãn ph©n c©n ®èi. ! Ch¨m sãc cho c©y khoÎ. ! B¶o vÖ thiªn ®Þch (bä rïa, bä xÝt mï), th¶ vÞt vµo ruéng lóa. • BiÖn ph¸p ho¸ häc ! ChØ phun thuèc khi rÇy c¸m ë mËt ®é cao, ®Õn ng−ìng phßng trõ (200 - 500 con/m2). Lo¹i thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun DÇu ho¶ + 0,5 - 0,7 lÝt/sµo Trén víi ®Êt vµ c¸t råi tung ®Òu trªn ruéng lóa, gi÷ n−íc ë møc 2- §iezen 3cm cho dÇu loang ®Òu, dïng gËy khua cho rÇy r¬i xuèng chÕt. Bassa 20cc thuèc/b×nh B¬m 3 b×nh/sµo, rÏ lèi nhá ®Ó phun trùc tiÕp vµo rÇy n»m ë gèc. 10lÝt
  3. • C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bÖnh ®¹o «n YÕu tè t¸c ®éng ChØ tiªu Møc ®é h¹i NhiÖt ®é 20 - 28oC NÆng §é Èm 98%, cã s−¬ng mï, m−a phïn NÆng ¸nh s¸ng Thêi gian n¾ng < 2 giê/ngµy, trêi r©m m¸t NÆng Ph©n Bãn nhiÒu ®¹m vµ r¶i r¸c, bãn muén NÆng Gièng Gièng nhiÔm bÖnh NÆng Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o /Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản