Rầy nâu hại lúa

Chia sẻ: kieuphong2105

Rầy nâu hại lúa. Rầy thích ánh sáng đèn, sau vũ hoá 4-5 ngày thì đẻ trứng trên bẹ lá hoặc thân chính của bẹ lá. 1 rầy cái đẻ 300-600 con. Rầy thường bám xung quanh gốc lúa, chỗ râm mát, gần mặt nước để chích hút nhựa cây.

Nội dung Text: Rầy nâu hại lúa

RÇy N©u h¹i lóa
I. NhËn d¹ng rÇy n©u ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau

1. RÇy tr−ëng thµnh
• §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh
! MÇu n©u, cã mét chÊm ®en ë gi÷a l−ng, th©n dµi 4-5mm; cã hai d¹ng c¸nh: c¸nh ng¾n phñ 2/3 th©n vµ c¸nh
dµi phñ kÝn bông.
• §Æc ®iÓm sinh häc
! RÇy thÝch ¸nh s¸ng ®Ìn, sau vò ho¸ 4-5 ngµy th× ®Î trøng trªn bÑ l¸ hoÆc th©n chÝnh cña bÑ l¸. 1 rÇy c¸i ®Î
300-600 con. RÇy th−êng b¸m xung quanh gèc lóa, chç r©m m¸t, gÇn mÆt n−íc ®Ó chÝch hót nhùa c©y.

2. Trøng rÇy
! H×nh bÇu dôc, dµi kho¶ng 1mm, mét ®Çu to, mét ®Çu nhá d¹ng
qu¶ chuèi. Lóc míi ®Î trøng mµu tr¾ng s÷a, khi gÇn në cã mµu
da cam. Trøng ®Î thµnh hµng, xÕp th¼ng ®øng trong m« th©n vµ
sèng l¸. Mét æ trøng cã tõ 10 - 30 qu¶.

3. RÇy non
• Cã 5 tuæi
! Tuæi 1: dµi 1mm, mµu tr¾ng x¸m
! Tuæi 2: dµi 1,5 mm, mµu tr¾ng s÷a
! Tuæi 3: dµi 2 mm, mµu n©u nh¹t
! Tuæi 4: dµi 2,5 mm, mµu n©u
! Tuæi 5: dµi 3 mm, mµu n©u ®Ëm
• §Æc ®iÓm sinh häc
! RÇy non në vµo buæi s¸ng, khi míi në rÊt nhá, mµu tr¾ng s÷a hay x¸m ®en, th−êng b¸m xung quanh gèc lóa
®Ó hót dÞch c©y (gäi lµ rÇy c¸m), tuæi 3 - 4 h¹i nÆng nhÊt.


II. Ph¸t sinh - ph¸t triÓn

1. Vßng ®êi RÇy non
14-15 ngµy
• Kho¶ng 26-30 ngµy.

Trøng
5-7 ngµy
2. Chu tr×nh sinh s¶n
• Mét n¨m cã 8 løa rÇy, g©y h¹i nÆng nhÊt lµ
løa 2, 3 vµo lóc lóa xu©n cã ®ßng trç (th¸ng
4-5) vµ løa 5,6 lóc lóa mïa cã ®ßng trç
(th¸ng 9 -10).

Tr−ëng thµnh
6-18 ngµy
III. C¸ch ph¸ h¹i vµ hËu qu¶

1. C¸ch ph¸ vµ hËu qu¶
Giai ®o¹n C¸ch ph¸ HËu qu¶

RÇy tr−ëng thµnh Lóa con g¸i chËm ph¸t triÓn.
Dïng vßi chÝch hót nhùa c©y
RÇy non Giai ®o¹n lóa trç, vµo ch¾c bÞ ch¸y vµ lÐp h¹t.
TruyÒn bÖnh xo¨n l¸ vµ vµng lïn cho lóa.


2. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn møc ®é ph¸ h¹i cña rÇy n©u
YÕu tè ChØ tiªu Møc ®é h¹i

NhiÖt ®é 26-28o C nÆng
§é Èm cao nÆng
M−a nhiÒu nÆng
Thiªn ®Þch nhiÒu nhÑ
Gièng nhiÔm nÆng
Bãn ph©n kh«ng c©n ®èi, nhiÒu ®¹m, bãn muén nÆng
MËt ®é c©y cao, rËm r¹p nÆng
Ch©n ®Êt thÊp, tròng nÆngIV. Ph¸t hiÖn vµ phßng trõ

1. Ph¸t hiÖn
! Ph¸t hiÖn ë nh÷ng æ rÇy cò, gièng nhiÔm, ch©n ®Êt thÊp, tròng.
! Khi trêi oi bøc, cã n¾ng m−a xen kÏ.
! Ph¸t hiÖn ë giai ®o¹n lóa ph¸t triÓn ®ßng vµ trç, ë ruéng xanh tèt, rËm r¹p, thõa ®¹m.

2. Phßng trõ
• Gièng
! Dïng gièng kh¸ng rÇy vµ thay ®æi gièng
• BiÖn ph¸p canh t¸c
! VÖ sinh ®ång ruéng.
! Gieo cÊy gän, tËp trung, ®óng thêi vô, ®óng mËt ®é, Ýt d¶nh.
! Bãn ph©n c©n ®èi.
! Ch¨m sãc cho c©y khoÎ.
! B¶o vÖ thiªn ®Þch (bä rïa, bä xÝt mï), th¶ vÞt vµo ruéng lóa.
• BiÖn ph¸p ho¸ häc
! ChØ phun thuèc khi rÇy c¸m ë mËt ®é cao, ®Õn ng−ìng phßng trõ (200 - 500 con/m2).

Lo¹i thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun
DÇu ho¶ + 0,5 - 0,7 lÝt/sµo Trén víi ®Êt vµ c¸t råi tung ®Òu trªn ruéng lóa, gi÷ n−íc ë møc 2-
§iezen 3cm cho dÇu loang ®Òu, dïng gËy khua cho rÇy r¬i xuèng chÕt.

Bassa 20cc thuèc/b×nh B¬m 3 b×nh/sµo, rÏ lèi nhá ®Ó phun trùc tiÕp vµo rÇy n»m ë gèc.
10lÝt
• C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bÖnh ®¹o «n
YÕu tè t¸c ®éng ChØ tiªu Møc ®é h¹i
NhiÖt ®é 20 - 28oC NÆng
§é Èm 98%, cã s−¬ng mï, m−a phïn NÆng
¸nh s¸ng Thêi gian n¾ng < 2 giê/ngµy, trêi r©m m¸t NÆng

Ph©n Bãn nhiÒu ®¹m vµ r¶i r¸c, bãn muén NÆng

Gièng Gièng nhiÔm bÖnh NÆng
Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn
Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o /Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản