Registering a Web Service

Chia sẻ: Qweqwdasd Qweqdasda | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
6
download

Registering a Web Service

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

bạn sẽ thấy làm thế nào để đăng ký một dịch vụ web bằng cách sử dụng mô tả của Microsoft Universal, Discovery, và hội nhập (UDDI) dịch vụ. Bạn có thể nghĩ về UDDI là một thư mục phân phối của các dịch vụ web mà bạn có thể sử dụng để đăng ký và xác định vị trí dịch vụ Web được xuất bản bởi các tổ chức. UDDI là một chuẩn công nghiệp được phát triển bởi Microsoft, IBM, Sun Microsystems, và phần mềm khác và các công ty phần cứng. Lưu ý Để biết thông tin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Registering a Web Service

  1. Registering a Web Service In this section, you'll see how to register a Web service using Microsoft's Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) service. You can think of UDDI as a distributed directory of Web services that you can use to register and locate Web services published by organizations. UDDI is an industry standard developed by Microsoft, IBM, Sun Microsystems, and other software and hardware companies. Note For comprehensive information on UDDI, visit www.uddi.org and uddi.microsoft.com. Once you've registered your Web service, anyone can use your service as a software component in their own system; similarly, you could use other people's Web services in your system. You can even register Web services for your own organization's intranet and build an internal system made up of Web services written internally. In this section, you'll register the NorthwindWebService you created earlier in this chapter. To do that, follow these steps: From VS .NET, click the Start Page tab, click the XML Web Services link, and then click the Register Your XML Web Service Today link (see Figure 17.11). You can search for Web services using the Find A Service page. Figure 17.11: The XML Web Services page From the UDDI Web Service Registration page, you can register your Web service with either the test or production environment. Since your Web service is an example, click the UDDI Test Environment radio button and click the Submit button (see Figure 17.12).
  2. If you create a really useful Web service that you believe other organizations will want to use, you can register your Web service with the production environment. Figure 17.12: The UDDI Web Service Registration page Read the text in the UDDI Business Registry Node page (see Figure 17.13). This page explains the next steps you follow. Click the Sign In button when you've finished reading the text. Figure 17.13: The UDDI Business Registry Node page You'll need a Microsoft Passport account to continue. If you have such an account, enter your details (see Figure 17.14). Click the Continue button to proceed.
  3. Figure 17.14: Logging in using a Microsoft Passport account Note If you don't have a Passport account, click the Get One Now link and sign up for a Passport account. Enter your email address, name, and phone number in the UDDI Business Registry Node page (see Figure 17.15). The name and phone number are near the bottom of the page and you'll need to scroll down to see them. Click the Save button to continue. Figure 17.15: Entering your email address, name, and phone number Read the Terms Of Use page and click Accept if you want to continue.
  4. Figure 17.16: The terms of use page Enter your business name and an optional description (see Figure 17.17). Click Save to continue. Figure 17.17: Setting the business name and description You'll be asked to select the UDDI environment again, so make sure the UDDI Test Environment radio button is selected, and click Submit to continue. Make sure your organization is selected, and click Submit to continue. Next, enter the details for your Web service. Enter a name for your Web service, along with a description. The .asmx URL for your NorthwindWebService will be similar to the following URL: http://localhost/NorthwindWebService/Customers.asmx Your .wsdl URL will be similar to the following URL:
  5. http://localhost/NorthwindWebService/Customers.asmx?WSDL Select Miscellaneous for your Service Category. These settings are shown in Figure 17.18. Click Submit to register your Web service. Figure 17.18: Setting the Web service details That's it. You've successfully registered your Web service. Feel free to search for and examine the Web services currently registered using the Find A Service page.
Đồng bộ tài khoản