Rối loạn thần kinh thực vật có đáng sợ?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
17
download

Rối loạn thần kinh thực vật có đáng sợ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thần kinh thực vật (Autonomic Nervous System) là để chỉ những cơ quan hệ thống trong cơ thể chịu sự chi phối của những bộ phận thần kinh hoạt động có tính chất tự động, không theo ý muốn của con người, như là hoạt động thần kinh của loài thực vật như hoạt động của tim, của cơ quan hô hấp, hệ tiêu hóa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rối loạn thần kinh thực vật có đáng sợ?

  1. R i lo n th n kinh th c v t có áng s ? H th n kinh th c v t (Autonomic Nervous System) là ch nh ng cơ quan h th ng trong cơ th ch u s chi ph i c a nh ng b ph n th n kinh ho t ng có tính ch t t ng, không theo ý mu n c a con ngư i, như là ho t ng th n kinh c a loài th c v t như ho t ng c a tim, c a cơ quan hô h p, h tiêu hóa... R i lo n th n kinh th c v t ã ư c nói n vào nh ng năm cu i c a th k 19 và u th k 20 v i ch n oán th y ch y u nh ng ph n ư c g i là có th n kinh y u. Trong chi n tranh th gi i th nh t, các bác sĩ dùng t này ch nh ng tri u ch ng mà nay ngư i ta thư ng th y nh ng ngư i có r i lo n liên quan n stress v i các tri u ch ng m t m i, y u trong cơ th , hoa m t, chóng m t, d ngã. Nh ng lúc
  2. như v y, h thư ng ư c bác sĩ khuyên là nên ngh ngơi t i giư ng. nh: Corbis C u t o c a h th n kinh th c v t H th n kinh th c v t ư c c u t o b i nhi u thành ph n khác nhau. M t vài ph n giúp chúng ta có th suy nghĩ, ki m soát c m xúc, s v n ng c a cơ th và gi cân b ng c a cơ th . H này xu t phát t vùng
  3. dư i i (là m t khu v c sâu trong não) và t t y s ng. H th n kinh th c v t g m h th n kinh giao c m và h th n kinh phó giao c m. S m t cân b ng c a h th n kinh giao c m và phó giao c m d n n b nh lý c a h th n kinh th c v t. Nguyên nhân c a r i lo n th n kinh th c v t Nguyên nhân gây ra r i lo n th n kinh th c v t v n chưa ư c hi u bi t y , nhưng nó có th bao g m nh ng nguyên nhân sau: Nh ng b nh do nhi m virut; Nh ng t n thương não; Di truy n; Nh ng tư th không t t c a cơ th , ví d như gây ra áp l c i v i nh ng ng m ch quan tr ng ho c t o áp l c i v i nh ng dây th n kinh quan tr ng c a cơ th ; Ti p xúc v i nh ng hóa ch t c h i; Khi có thai; B nh di truy n c a t ch c liên k t, c bi t là h i ch ng Ehlers - Danlos; B nh lý t mi n, c bi t là b nh ái tháo ư ng; Nh ng b nh lý
  4. thoái hóa th n kinh, ví d như b nh Parkinson; Nh ng b nh lý ch n thương ho c t n thương làm t n h i h th n kinh th c v t, ví d ch n thương s não, ch n thương t y s ng. Nh ng bi u hi n thư ng g p Bi u hi n c a r i lo n th n kinh th c v t r t phong phú, a d ng và thay i tùy theo t ng ngư i. Có nh ng ngư i c m th y cu c s ng v n bình thư ng i v i nh ng r i lo n này nhưng có nh ng ngư i thì c m th y nh ng r i lo n này làm nh hư ng nghiêm tr ng n cu c s ng c a h . Nh ng bi u hi n ó bao g m: c m th y u óc ch nh choáng ho c hoa m t, chóng m t; R i lo n gi c ng , thư ng là m t ng ; Hay i ái d t; Ăn nhanh no; Th hi n m t s nh y c m v i ánh sáng quá m c; iv i nam gi i không có kh năng cương c ng dương v t; R i lo n v n m ch da, da n i m n ; D b rám
  5. n ng; Nh p tim nhanh ho c có khi là nh p ch m; Hay i ti u ti n, k c ban ngày hay ban êm; Thư ng xuyên có c m giác bu n nôn; R i lo n cương c ng dương v t; Ra m hôi quá nhi u; Táo bón ho c tiêu ch y; C m th y m t m i quá m c; C m giác lo âu ho c ho ng h t s hãi; T t huy t áp tư th , ôi khi có th d n n ngã t ng t; au ng c, c m giác khó th ; au dây th n kinh; Khô mi ng... ng phó th nào v i r i lo n th n kinh th c v t? N u tìm ư c nguyên nhân gây r i lo n th n kinh th c v t thì c n ch a theo nguyên nhân nhưng cho n nay, nh ng r i lo n th n kinh th c v t chưa tìm ư c căn nguyên thì không có cách ch a ho c i u tr tri t . H u như ngư i ta ch i u tr tri u ch ng c a r i lo n th n kinh th c v t như có th dùng benzodiazepine i u tr lo âu, h i h p, m t ng . Dùng nh ng thu c ch ng suy như c cơ th ho c nh ng bi n pháp làm thích nghi d n v i h huy t áp
  6. tư th như là nâng cao u giư ng, ăn nhi u b a ăn nh trong ngày, ch ăn m n hơn... R i lo n th n kinh th c v t thư ng t kh i trong vòng kho ng 2 - 3 năm và r i lo n này không có gì nghiêm tr ng e d a cu c s ng. Tuy nhiên nó có th làm h n ch nh ng ho t ng trong cu c s ng h ng ngày c a ngư i b nh t m c nh nm c n ng.
Đồng bộ tài khoản