Ruồi vàng đục lá lúa

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
202
lượt xem
22
download

Ruồi vàng đục lá lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ruồi vàng đục lá lúa. Đặc điểm ngoại hình. Giống ruồi nhà nhưng nhỏ hơn, toàn thân màu vàng, dài 2mm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ruồi vàng đục lá lúa

  1. Ruåi vµng ®ôc l¸ lóa I. §Æc ®iÓm 1. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vµ sinh häc Giai §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh §Æc ®iÓm sinh häc Ph¸t hiÖn ®o¹n Ruåi Gièng ruåi nhµ nh−ng nhá Kh«ng −a ¸nh s¸ng ®Ìn. h¬n, toµn th©n mµu vµng, Quan s¸t mËt ®é ruåi trªn (tr−ëng Ruåi c¸i ®Î 50-100 trøng lÎ tÎ dµi 2mm. ruéng vµ møc ®é t¸c h¹i trªn thµnh) trªn mÆt l¸. l¸. Th−êng ë nh÷ng ruéng m¹, lóa míi cÊy vµ cã n−íc. T×m trªn ruéng lóa con g¸i. Trøng Thon dµi, tr¾ng, n»m riªng Th−êng ë s¸t mÆt n−íc. lÎ trªn mÆt l¸, bÑ l¸. Gißi Mµu tr¾ng, kh«ng cã ch©n. ¨n l¸ non, ch−a tho¸t ra khái c©y (s©u Gißi cã 3 tuæi, dµi 1-7mm. lóa. non) Nhéng Mµu n©u ®en. N»m bªn trong d¶nh lóa. 2. Vßng ®êi Gißi 11 ngµy • Kho¶ng 28-30 ngµy. Nhéng Trøng 8 ngµy 5 ngµy Ruåi 4-5 ngµy II. C¸ch ph¸ h¹i vµ hËu qu¶ 1. C¸ch ph¸ h¹Þ vµ hËu qu¶ Lo¹i C¸ch ph¸ HËu qu¶ Gißi Gißi ®ôc vµo gÇn c¸c ®iÓm sinh L¸ lóa thñng lç chç tr−ëng ®Ó ¨n phiÕn l¸, g©y ra c¸c vÕt L¸ lóa b¹c tr¾ng, ®ßng bÞ h¹i r¸ch trªn l¸. L¸ lóa dÔ g·y, c©y gi¶m kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh, cßi cäc.
  2. 2. Thêi kú c©y lóa bÞ ruåi h¹i nÆng CÊy §Î ré Cã ®ßng Trç ChÝn Vô xu©n th¸ng 3 - 4 III. BiÖn ph¸p phßng trõ 1. BiÖn ph¸p canh t¸c • Gieo cÊy gän, tËp trung, ®óng thêi vô. • Ch¨m sãc kÞp thêi ®Ó l¸ cøng vµ khoÎ. 2. BiÖn ph¸p sinh häc • B¶o vÖ thiªn ®Þch: nÊm ký sinh, nhÖn ký sinh. 3. BiÖn ph¸p ho¸ häc Lo¹i thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun ¤fatox 15 - 20cc (1,5 - 2 lä penicilin) pha víi Phun −ít ®Òu trªn l¸. Sadavi 10 lÝt n−íc phun cho 1 sµo. Phun buæi s¸ng sím hay buæi chiÒu Dipterex kÕt hîp bãn ph©n qua l¸. • C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bÖnh ®¹o «n YÕu tè t¸c ®éng ChØ tiªu Møc ®é h¹i NhiÖt ®é 20 - 28oC NÆng §é Èm 98%, cã s−¬ng mï, m−a phïn NÆng ¸nh s¸ng Thêi gian n¾ng < 2 giê/ngµy, trêi r©m m¸t NÆng Ph©n Bãn nhiÒu ®¹m vµ r¶i r¸c, bãn muén NÆng Gièng Gièng nhiÔm bÖnh NÆng
  3. Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng /Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đồng bộ tài khoản