RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN

Chia sẻ: huytn08

RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CÃN Bài 1: Cho biểu thức: P= a 2 a 3  5 a a 6  1 2 a a, Rút gọn P b, Tính giá trị của P khi a = 4  2 3 c, Tìm a ðể P 4, a2 4, a1

Nội dung Text: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN

RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CÃN

Bài 1: Cho biểu thức:
a 2 5 1
P=
a 3 a a 6 2 a
 

a, Rút gọn P
b, Tính giá trị của P khi a = 4  2 3
c, Tìm a ðể P 4, a2 > 4, a1 < a2 thì giá trị của P tại a1 nhỏ hõn giá trị
của P tại a2.

Bài 2: Cho biểu thức:
x   x 3 x 2 x 2 
Q = 1  :

x 1  x  2 3  x x  5 x  6 
  

   
a, Rút gọn Q
b, Tìm x ðể Q < 0
c, Tìm x  Z ðể Q  Z
d, Tìm m ðể Q ( x  1) = m(x+1) – 2
e, Tính giá trị của Q khi x = 5 - 2 6
f, So sánh giá trị của Q với số -3
g, Tìm giá trị nhỏ nhất của Q. Kiểm tra lại kết quả ý f.

Bài 3: Cho biểu thức:
 x 1 1 8 x   3 x 2
A=   : 1 
 3 x 1 3 x 1 9x  1   3 x 1 
  

  
a, Rút gọn A
6
b, Tìm x ðể A =
5
c, Tìm giá trị lớn nhất của A
d, Tìm x ðể A < 0
f, Tìm x ðể A < 1
g, Tính giá trị của A khi x = 3 99  70 2

Bài 4: Cho biểu thức:
a   1 2 a
B = 1  :
 
a 1  a 1 a a  a  a 1
 

   
a, Rút gọn B
b, Tính giá trị của B khi a = 19 - 8 3
c, Tìm a ðể B < 1
d, Tìm a  Z ðể B  Z.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
Bài 5: Cho biểu thức:
x 1 2x  x x 1 2x  x 
M=   1 : 1 
  
 2x  1 2x  1 2x  1 2x  1 
  
  
  
a, Rút gọn M
1
b, Tính giá trị của M khi x = 3 2 2
2
 
c, Tìm x ðể M = x

Bài 6: Cho biểu thức:
x x  x 1 x 1
A=
x 1 x 1


a, Rút gọn A
b, Tìm giá trị nhỏ nhất của A
c, Tìm x ðể A = 2x – 1.

Bài 7: Cho biểu thức:
 2a  1 a  1  a 3
P=  3   a


 a  1 a  a  1  1  a

 

a, Rút gọn P
b, Tính giá trị của P khi a = 37 - 20 3
c, Xét dấu biểu thức P. 1  a
d, Tìm a ðể P = a – 3

Bài 8: Cho biểu thức:
 x2 x 1 x  1
P = 1: 
 x x 1 x  x 1 x 1 
  


a, Rút gọn P
b, So sánh P với số 3
c, Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của P. Từ ðó kiểm tra lại kết quả ý b.
d, Tính giá trị của P khi x = 67 - 42 2
1 7
e, Tìm x ðể
P 2

1
f, Tìm x  Z ðể  Z
P

Bài 9: Cho biểu thức:
 x2 x 1 x 1
P = 1: 
 x x 1 x  x 1 x 1 
  


a, Rút gọn P
b, Tính giá trị của P khi x = 9 - 2 14
13
c, Tìm x ðể P =
3
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
d, So sánh P với số 3.

Bài 10: Cho biểu thức:
1  a a  1  a a
A=   a   a

 1 a  1  a 
  
a, Rút gọn P
b, Tìm a ðể A < 7  4 3
c, Tìm a ðể A = a  6 a  9
d, So sánh A và A

Bài 11: Cho biểu thức:
 2 x x 3x  3   2 x  2 
A=  :  1
 x 3 x 3 x9   x 3
   
  
a, Rút gọn A
b, Tìm x  Z ðể A  Z.
1
c, Tìm x ðể A < 
2
d, Tìm giá trị nhỏ nhất của A
m
e, Tìm m ðể A =
x9

Bài 12: Cho biểu thức:
 x3 x   9x x 3 x 2
B= 
 x9  1 : 
 x x 6 2 x x 3
  
   
a, Rút gọn B
3 5
b, Tính giá trị của B khi x =
2
c, Tìm x  Z ðể B  Z
d, Tìm x ðể B < 1

Bài 13: Cho hai biểu thức:
2a a  2 a  3a  3 2a 2  2a
A= B=
2 a 3 a3  a
a, Rút gọn A
b, So sánh A và B

Bài 14: Cho biểu thức:
15 x  11 3 x 2 2 x 3
C=
x2 x 3 1 x x 3
 

a, Rút gọn C
b, Tìm x  Z ðể C  Z.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
1
c, Tìm x ðể C =
2
2
d, CMR: C 
3
e, Tìm giá trị lớn nhất của C

Bài 15: Cho biểu thức:
1 1 a 1 
E=  :
  
a a a 1  a  2 a  1
    

a, Rút gọn E
b, So sánh E với số 1

Bài 16: Cho biểu thức:
2 x x m2
H= (m > 0)
x m x m 4 x  4m 2
 

a, Rút gọn H
b, Tính x theo m ðể H = 0
c, Xác ðịnh m ðể x tìm ðýợc ở câu b thoả mãn x > 1

Bài 17: Cho biểu thức:
3x  9 x  3 x 1 x 2
P=
x x 2 x 2 1 x
 

a, Rút gọn P
b, Tìm x  Z ðể P  Z.
c, T ìm m ð ể x .P = m - x

Bài 19: Cho biểu thức:
x3
R=
x 1  2
a, Tìm ðiều kiện ðể R có nghĩa và trục cãn thức ở mẫu của R
b, Tính giá trị của R nếu x = 4(2  3)
c, Tìm giá trị nhỏ nhất của R

Bài 20: Cho biểu thức:
a2  a 2a  a
A= 1
a  a 1 a


a, Rút gọn A
b, Với a > 1, hãy so sánh A với A
c, Tìm a ðể A = 2
d, Tìm giá trị nhỏ nhất của A

Bài 21: Cho biểu thức:

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
 a 1 ab  a   a 1 ab  a
M=   1 :   1

 ab  1 
ab  1   ab  1 
ab  1 
   
a, Rút gọn M
3 1
b, Tính giá trị của M nếu a = 2  3 , b =
1 3
c, Tìm giá trị nhỏ nhất của M nếu a b 4

Bài 22: Cho biểu thức:
a a 1 a a 1  1  a  1 a 1
Q=  a 
a a a a  a  a  1 a 1
  
  

a, Rút gọn Q
b, Tìm a ðể Q = 7
c, Tìm a ðể Q > 6

Bài 23: Cho biểu thức:
 2 a  a  1 2a a  a  a  a  a
M=1+ 
1 a 1 a a  2 a 1
 
 

a, Rút gọn M
6
b, Tìm a biết M =
1 6
2
c, So sánh M với số
3

Bài 24: Cho biểu thức:
2
 a 1   a 1 a  1
Q= 
 2 2 a  a 1 a 1
    
   
a, Rút gọn Q
b, Tìm a ðể Q < 0
c, Tìm a ðể Q = -2

Bài 25: Cho biểu thức:
2 x 2 x 4x   2 x 3 
B=    :
2 x 2 x x4 2 x 2 x  x
 
   
a, Rút gọn B
b, Tìm x ðể B < 0
c, Tìm x ðể B = -1
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản