RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN

Chia sẻ: huytn08

RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CÃN Bài 1: Cho biểu thức: P= a 2 a 3  5 a a 6  1 2 a a, Rút gọn P b, Tính giá trị của P khi a = 4  2 3 c, Tìm a ðể P 4, a2 4, a1

Nội dung Text: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN

 

  1. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CÃN Bài 1: Cho biểu thức: a 2 5 1 P= a 3 a a 6 2 a   a, Rút gọn P b, Tính giá trị của P khi a = 4  2 3 c, Tìm a ðể P<1 d, Tìm a  Z ðể P  Z. e, CMR: với mọi a1, a2 mà a1 > 4, a2 > 4, a1 < a2 thì giá trị của P tại a1 nhỏ hõn giá trị của P tại a2. Bài 2: Cho biểu thức: x   x 3 x 2 x 2  Q = 1  :  x 1  x  2 3  x x  5 x  6          a, Rút gọn Q b, Tìm x ðể Q < 0 c, Tìm x  Z ðể Q  Z d, Tìm m ðể Q ( x  1) = m(x+1) – 2 e, Tính giá trị của Q khi x = 5 - 2 6 f, So sánh giá trị của Q với số -3 g, Tìm giá trị nhỏ nhất của Q. Kiểm tra lại kết quả ý f. Bài 3: Cho biểu thức:  x 1 1 8 x   3 x 2 A=   : 1   3 x 1 3 x 1 9x  1   3 x 1         a, Rút gọn A 6 b, Tìm x ðể A = 5 c, Tìm giá trị lớn nhất của A d, Tìm x ðể A < 0 f, Tìm x ðể A < 1 g, Tính giá trị của A khi x = 3 99  70 2 Bài 4: Cho biểu thức: a   1 2 a B = 1  :   a 1  a 1 a a  a  a 1        a, Rút gọn B b, Tính giá trị của B khi a = 19 - 8 3 c, Tìm a ðể B < 1 d, Tìm a  Z ðể B  Z. pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
  2. Bài 5: Cho biểu thức: x 1 2x  x x 1 2x  x  M=   1 : 1      2x  1 2x  1 2x  1 2x  1           a, Rút gọn M 1 b, Tính giá trị của M khi x = 3 2 2 2   c, Tìm x ðể M = x Bài 6: Cho biểu thức: x x  x 1 x 1 A= x 1 x 1  a, Rút gọn A b, Tìm giá trị nhỏ nhất của A c, Tìm x ðể A = 2x – 1. Bài 7: Cho biểu thức:  2a  1 a  1  a 3 P=  3   a    a  1 a  a  1  1  a     a, Rút gọn P b, Tính giá trị của P khi a = 37 - 20 3 c, Xét dấu biểu thức P. 1  a d, Tìm a ðể P = a – 3 Bài 8: Cho biểu thức:  x2 x 1 x  1 P = 1:   x x 1 x  x 1 x 1       a, Rút gọn P b, So sánh P với số 3 c, Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của P. Từ ðó kiểm tra lại kết quả ý b. d, Tính giá trị của P khi x = 67 - 42 2 1 7 e, Tìm x ðể P 2  1 f, Tìm x  Z ðể  Z P Bài 9: Cho biểu thức:  x2 x 1 x 1 P = 1:   x x 1 x  x 1 x 1       a, Rút gọn P b, Tính giá trị của P khi x = 9 - 2 14 13 c, Tìm x ðể P = 3 pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
  3. d, So sánh P với số 3. Bài 10: Cho biểu thức: 1  a a  1  a a A=   a   a   1 a  1  a     a, Rút gọn P b, Tìm a ðể A < 7  4 3 c, Tìm a ðể A = a  6 a  9 d, So sánh A và A Bài 11: Cho biểu thức:  2 x x 3x  3   2 x  2  A=  :  1  x 3 x 3 x9   x 3        a, Rút gọn A b, Tìm x  Z ðể A  Z. 1 c, Tìm x ðể A <  2 d, Tìm giá trị nhỏ nhất của A m e, Tìm m ðể A = x9 Bài 12: Cho biểu thức:  x3 x   9x x 3 x 2 B=   x9  1 :   x x 6 2 x x 3        a, Rút gọn B 3 5 b, Tính giá trị của B khi x = 2 c, Tìm x  Z ðể B  Z d, Tìm x ðể B < 1 Bài 13: Cho hai biểu thức: 2a a  2 a  3a  3 2a 2  2a A= B= 2 a 3 a3  a a, Rút gọn A b, So sánh A và B Bài 14: Cho biểu thức: 15 x  11 3 x 2 2 x 3 C= x2 x 3 1 x x 3   a, Rút gọn C b, Tìm x  Z ðể C  Z. pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
  4. 1 c, Tìm x ðể C = 2 2 d, CMR: C  3 e, Tìm giá trị lớn nhất của C Bài 15: Cho biểu thức: 1 1 a 1  E=  :    a a a 1  a  2 a  1       a, Rút gọn E b, So sánh E với số 1 Bài 16: Cho biểu thức: 2 x x m2 H= (m > 0) x m x m 4 x  4m 2   a, Rút gọn H b, Tính x theo m ðể H = 0 c, Xác ðịnh m ðể x tìm ðýợc ở câu b thoả mãn x > 1 Bài 17: Cho biểu thức: 3x  9 x  3 x 1 x 2 P= x x 2 x 2 1 x   a, Rút gọn P b, Tìm x  Z ðể P  Z. c, T ìm m ð ể x .P = m - x Bài 19: Cho biểu thức: x3 R= x 1  2 a, Tìm ðiều kiện ðể R có nghĩa và trục cãn thức ở mẫu của R b, Tính giá trị của R nếu x = 4(2  3) c, Tìm giá trị nhỏ nhất của R Bài 20: Cho biểu thức: a2  a 2a  a A= 1 a  a 1 a  a, Rút gọn A b, Với a > 1, hãy so sánh A với A c, Tìm a ðể A = 2 d, Tìm giá trị nhỏ nhất của A Bài 21: Cho biểu thức: pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
  5.  a 1 ab  a   a 1 ab  a M=   1 :   1   ab  1  ab  1   ab  1  ab  1      a, Rút gọn M 3 1 b, Tính giá trị của M nếu a = 2  3 , b = 1 3 c, Tìm giá trị nhỏ nhất của M nếu a b 4 Bài 22: Cho biểu thức: a a 1 a a 1  1  a  1 a 1 Q=  a  a a a a  a  a  1 a 1        a, Rút gọn Q b, Tìm a ðể Q = 7 c, Tìm a ðể Q > 6 Bài 23: Cho biểu thức:  2 a  a  1 2a a  a  a  a  a M=1+  1 a 1 a a  2 a 1      a, Rút gọn M 6 b, Tìm a biết M = 1 6 2 c, So sánh M với số 3 Bài 24: Cho biểu thức: 2  a 1   a 1 a  1 Q=   2 2 a  a 1 a 1          a, Rút gọn Q b, Tìm a ðể Q < 0 c, Tìm a ðể Q = -2 Bài 25: Cho biểu thức: 2 x 2 x 4x   2 x 3  B=    : 2 x 2 x x4 2 x 2 x  x       a, Rút gọn B b, Tìm x ðể B < 0 c, Tìm x ðể B = -1 pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản