RÚT GỌN PHÂN THỨC

Chia sẻ: lotus_3

KS nắm vững qui tắc rút gọn phân thức. + Hiểu được qui tắc đổi dấu ( Nhân cả tử và mẫu với -1) để áp dụng vào rút gọn. 2, Kỹ năng: HS thực hiện việc rút gọn phân thức bẳng cách phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử, làm xuất hiện nhân tử chung. 3, Thái độ : Rèn tư duy lôgic sáng tạo

Nội dung Text: RÚT GỌN PHÂN THỨC

RÚT GỌN PHÂN THỨC

I. Mục tiêu :

1, Kiến thức: + KS nắm vững qui tắc rút gọn phân thức.

+ Hiểu được qui tắc đổi dấu ( Nhân cả tử và mẫu với -1) để áp dụng vào rút

gọn.

2, Kỹ năng: HS thực hiện việc rút gọn phân thức bẳng cách phân tích tử

thức và mẫu thức thành nhân tử, làm xuất hiện nhân tử chung.

3, Thái độ : Rèn tư duy lôgic sáng tạo

II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ HS: Bài cũ + bảng nhóm

Iii. Tiến trình bài dạy

1. Tổ chức:

HS1: Phát biểu qui tắc và viết công thức biểu thị:
2, Kiểm tra bài cũ:

- Tính chất cơ bản của phân thức - Qui tắc đổi dấu

HS2: Điền đa thức thích hợp vào ô trống

x2  x3 x2
3x 2  3 y 2 ...
a) b) 

x 1
2( x  y ) ...
2

b) x2 - 1 hay (x-1)(x+1)
Đáp án: a) 3(x+y)3- Bài mới:
Hoạt động của GV và HS Ghi bảng

* HĐ1: Hình thành PP rút gọn phân 1) Rút gọn phân thức

thức

Giải:
4 x3 ?1
Cho phân thức:
10 x 2 y
4 x3 2 x 2 .2 x 2 x
=2
10 x 2 y 2 x .5 y 5 y
a) Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu

b)Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung

- Biến đổi một phân thức đã cho thành
4 x3 2x
- GV: Cách biến đổi thành
2
5y
10 x y
một phân thức đơn giản hơn bằng phân
gọi là rút gọn phân thức.
thức đã cho gọi là rút gọn phân thức.
GV: Vậy thế nào là rút gọn phân thức?

HS :….

GV: Cho HS nhắc lại rút gọn phân thức

là gì?

5 x  10
+ Cho phân thức:
25 x 2  50 x

?2
a) Phân tích tử và mẫu thành nhân tử

5( x  2) 5( x  2) 1
5 x  10
rồi tìm nhân tử chung =  
2
25 x  50 x 25 x( x  2) 5.5 x ( x  2) 5 x
b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử

chung
Muốn rút gọn phân thức ta có thể:
- GV: Cho HS nhận xét kết quả
+ (x+2) là nhân tử chung của tử và mẫu + Phân tích tử và mẫu thành nhân tử

(nếu cần) rồi tìm nhân tử chung
+ 5 là nhân tử chung của tử và mẫu

+Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung
+ 5(x+2) là nhân tử chung của tử và

đó.
mẫu

Tích các nhân tử chung cũng gọi là

nhân tử chung

- GV: muốn rút gọn phân thức ta làm

như thế nào?.

2) Ví dụ

Ví dụ 1: a)
* HĐ2: Rèn kỹ năng rút gọn phân

x 3  4 x 2  4 x x ( x 2  4 x  4)
thức

x2  4 ( x  2)( x  2)
Rút gọn phân thức: x ( x  2) 2 x ( x  2)
 
( x  2)( x  2) x2

x2  2 x  1 ( x  1)2 x 1
?3 2 2
2 2
x  2x  1 ( x  1) x 1 3 2
5x  5x 5 x ( x  1) 5 x
2 2
3 2
5x  5x 5 x ( x  1) 5 x

- HS lên bảng
* Chú ý: Trong nhiều trường hợp rút

gọn phân thức, để nhận ra nhân tử

chung của tử và mẫu có khi ta đổi dấu
GV nêu chú ý:
tử hoặc mẫu theo dạng A = - (-A).
GV yêu cầu HS lên bảng làm ?4

3( x  y ) 3( y  x)
- HS lên bảng trình bày : ?4   3
yx yx- HS nhận xét kq

HĐ 3 : Luyện tập - Củng cố:

* Chữa bài 7 ( a,b,c ) /tr40 – SGK:

* Chữa bài 8/tr40 – SGK: ( Câu a, d đúng) Câu b, c sai

HĐ 4: Hướng dẫn về nhà

- Học bài

- Làm các bài tập 7,9,10/SGK- tr 40 .

-Chuẩn bị tiết sau luyện tập .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản