Sắc lệnh số 103/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 103/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 103/SL về việc bãi bỏ chức tổng thanh tra lao động, Giám đốc ban thanh tra lao động và hành chính Bộ Lao động do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 103/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 103 NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 37 ngày 3-5-46 quy nh vi c t ch c các B trong Chính ph Vi t Nam; Chi u S c l nh s 226 ngày 28-11-46 t ch c B Lao ng trong Chính ph hi n th i; Chi u Ngh nh s 1447/VC ngày 1-10-46c ông Bùi Hi p sung ch c Thanh tra Lao ng Khu duyên h i B c B ; Chi u S c l nh s 236 ngày 17-12-46 c ông Bùi Hi p, Thanh tra lao ng Khu duyên h i B c b sung ch c T ng thanh tra Lao ng Giám c Ban Thanh tra và Hành chính B Lao ng; Chi u Ngh nh ngày 28-2-47 c a B trư ng B Lao ng gi ông Bùi Hi p l i giúp vi c trong th i kỳ kháng chi n; Chi u l i ngh c a B trư ng B Lao ng; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t Nay bãi b ch c T ng Thanh tra Lao ng, Giám c Ban Thanh tra và hành chính B Lao ng. i u th hai Ông Bùi Hi p ư c c gi ch c T ng Thanh tra, Giám c Ban Thanh tra và hành chính B Lao ng do S c l nh s 236 ngày 17-12-46 nói trên s tuỳ quy n B trư ng B Lao ng b d ng k t ngày ký S c l nh này. i u th ba B trư ng B Lao ng ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản