Sắc lệnh số 121/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 121/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 121/SL về việc cử các ông làm uỷ viên trong uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính miền Nam do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 121/SL

  1. S C L NH C ACH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 121 NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u Quy t ngh c a Chính ph thành l p U ban Kháng chi n Mi n Nam và U ban Kháng chi n mi n Nam Trung b , Chi u S c l nh s 182 ngày 13-9-1946 c i t U ban kháng chi n mi n Nam Vi t Nam, Chi u S c l nh s 78/SL ngày 3-9-1947 v cách tuyên b các nhân viên U ban kháng chi n khu, Chi u S c l nh s 91/SL ngày 1-10-1947 thành l p U ban Kháng chi n kiêm hành chính các c p t nh, huy n, ph , châu, xã, Chi u S c l nh s 120/SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 gi i tán U ban kháng chi n mi n Nam, thành l p U ban kháng chi n kiêm hành chính mi n Nam Trung b và U ban kháng chi n kiêm hành chính Nam b , Chi u ngh c a B trư ng B N i v , B trư ng B qu c phòng và ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam, Sau khi H i ng Chính ph và Ban thư ng tr c Qu c h i tho thu n, RA S C L NH: i u th 1 Nay c các ông có tên sau ây làm U viên trong U ban kháng chi n kiêm Hành chính Mi n Nam Trung B : Ông Lê ình Th m Nguy n Duy Tr nh Nguy n Văn Chi Y Wang Lê c Mai Lê Thanh Yêm Ph m Phu Ti t Nguy n Chanh
  2. ng Văn Vinh Ph m Luân Huy i u th 2 Các ông B trư ng B N i v , B Qu c phòng và ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản