Sắc lệnh số 122/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
20
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 122/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 122/SL về việc bổ nhiệm cán bộ của Bộ tổng tư lệnh quân đội quốc gia Việt nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 122/SL

  1. S C L NH CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 122-SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 34-SL ngày 25 tháng 3 năm 1946 và s 35 ngày 19 tháng 3 năm 1947 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 và s c l nh s 14-SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 t ch c B T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam; Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 t ch c B Qu c phòng T ng Tư l nh; Chi u S c l nh s 121-SL ngày 11 tháng 87 năm 1950 t ch c B T ng Tư l nh; Theo ngh c a T ng Tư l nh Quân i và Dân quân Vi t Nam; RA S C L NH: i u 1: Nay b nhi m: Ông Nguy n Chí Thanh gi ch c Ch nhi m T ng c c Chính tr B T ng Tư l nh; Ông Tr n ăng Ninh, Phó T ng Thanh tra Chính ph , kiêm ch c Ch nhi m T ng c c Cung c p B T ng Tư l nh; Ông Lê Liêm gi ch c Phó Ch nhi m T ng c c Chính tr T ng Tư l nh. i u 2: T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản