Sắc lệnh số 131/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 131/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 131/SL về việc phân hạng và định hạn thăng cấp cho các Đại uý, Thiếu tá và Trung tá trong quân đội quốc gia Việt nam do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 131/SL

  1. S C L NH S 131/SL C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ PHÂN H NG VÀ NNH H N THĂNG C P CHO CÁC I UÝ, THI U TÁ VÀ TRUNG TÁ TRONG QUÂN I QU C GIA VI T NAM CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 33 ngày 22-3-46 và s 71 ngày 22-5-46 t ch c và n nh Quy t c Quân i Qu c gia, Chi u ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng và ông T ng ch huy Quân i Qu c gia, Sau khi H i ng Chính ph tho hi p, RA S C L NH: i u th 1 Các c p i uý, Thi u tá, Trung tá và i tá u chia làm 2 h ng: H ng nh t và H ng nhì. i u th 2 Vì vi c phân h ng y, i u ki n v th i h n thăng c p nh l i như sau: Lên c p i uý h ng Nhì ph i 2 năm C p Trung uý - i uý h ng Nh t - 1 - i uý H ng Nhì - Thi u tá h ng Nhì - 2 - i uý h ng Nh t - Thi u tá h ng Nh t - 1 - Thi u tá h ng Nhì - Trung tá h ng Nhì - 2 - Thi u tá h ng Nh t - Trung tá h ng Nh t - 1 - Trung tá h ng Nhì - i tá h ng Nhì - 2 - Trung tá h ng Nh t - i tá h ng Nh t - 1 - i tá h ng Nhì. Nh ng trư ng h p c bi t ho c i v i nh ng ngư i có công tr ng thì không theo l y. M c d u th nào, lâu nh t là 3 năm thì cũng ư c thăng h ng, và lâu nh t là 9 năm thì cũng ư c thăng C p. i u th 3
  2. V phương di n k lu t và C p hi u, phù hi u thì ch k c p b c mà thôi, nghĩa là 2 h ng không khác nhau. i u th 4 V quy n h n ch huy, thì h ng Nh t và h ng Nhì là c p trên và c p dư i trong nh ng trư ng h p ph i thi hành th l nh i u th 36 trong S c l nh s 71 ngày 22-5-46. i u th 5 Ông B trư ng B Qu c phòng và ông T ng Ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản