Sắc lệnh số 147/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 147/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 147/SL về việc định quyền hạn đặc biệt của các cấp chỉ huy quân sự tại những vũng có tác chiến đối với các cấp KCHC và chuyên môn do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 147/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 147/SL NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1949 NNH QUY N H N C BI T C A CÁC C P CH HUY QUÂN S T I NH NG VŨNG CÓ TÁC CHI N I V I CÁC C P KCHC VÀ CHUYÊN MÔN CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 71 ngày 22-5-1946 và s 33 ngày 22-3-1946 n nh quy t c Quân i Qu c gia Vi t Nam; Chi u S c l nh s 254 - SL ngày 19-11-1948 t ch c chính quy n nhân dân trong th i kỳ kháng chi n; Chi u S c l nh s 255 - SL ngày 19-11-1948 t ch c chính quy n nhân dân trong vùng t m th i b ch chi m óng ho c ki m soát; Xét tình hình hi n th i; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban Thư ng tr c Qu c h i tho thu n; RA S C L NH i u1 c bi t trong th i kỳ kháng chi n, t i nh ng nơi có tác chi n, các c p ch huy quân s có quy n ra ch th v phương di n quân s cho các c p kháng chi n hành chính và các c p ph trách cơ quan chuyên môn như sau: 1/ Các B Ch huy i oàn ho c M t tr n có quy n ra ch th cho các U ban kháng chi n hành chính t c p t nh và nh ng nhân viên ph trách cơ quan chuyên môn t c p liên khu tr xu ng. 2/ Các Ban Ch huy Trung oàn có quy n ra ch th cho các U ban kháng chi n hành chính huy n và xã, và nh ng nhân viên ph trách cơ quan chuyên môn t c p t nh tr xu ng. i u2 Các c p ch huy quân s t Trung oàn tr lên có quy n ra quy t nh n nh nh ng vùng nào là vùng có tác chi n. i u3 M t Thông tư c a H i ng Qu c phòng T i cao s n nh các chi ti t thi hành S c l nh này. i u 4:Các v B trư ng chi u S c l nh thi hành.
  2. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản