Sắc lệnh số 161

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 161

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 161 về việc ấn định thể lệ phục chức các công chức bị bãi chức hay cách chức vì cớ chính trị do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 161

  1. S C L NH V N NNH TH L PH C CH C CÁC CÔNG CH C BN BÃI CH C HAY CÁCH CH C VÌ C CHÍNH TRN C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 161 NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi quy t c chung c a các ng ch công ch c; Theo ngh c a B trư ng B N i V ; Sau khi ã h i ý ki n Ban thư ng tr c Qu c h i; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u 1: Nh ng công ch c Vi t Nam, vì c chính tr , ã b bãi ch c và cách ch c trư c ngày 19-8-1945, có th , n u có ơn xin, ư c ph c ch c úng ng ch cũ ho c m t ng ch tương ương như ng ch cũ ã bãi b hay ã ngư i r i. i u 2: Nh ng ơn xin ph c ch c ph i g i n B trư ng có nhi m v qu n tr ng ch công ch c s quan, hay Ch t ch U ban hành chính c p kỳ (n u công tác m t ng ch thu c kỳ). ơn y s giao cho m t H i ng xét, g m có: B trư ng B có nhi m v qu n tr ng ch công ch c s quan, hay Ch t ch U ban hành chính c p kỳ (n u công ch c m t ng ch thu c kỳ) ho c ngư i i di n ................ Ch t ch M t công ch c i di n B N i v .................. H i viên M t công ch c i di n B Tư pháp ................ H i viên M t công ch c cùng ng ch hay m t ng ch tương ng v i công ch c có ơn xin ph c ch c, do T ng h i viên ch c c ............................ H i viên Ch s phòng viên ch c................................... Thư ký (không có quy n bi u quy t)
  2. H i ng s thi t l p do ngh nh c a c p có quy n qu n tr ng ch công ch c s quan (B trư ng hay Ch t ch U ban hành chính kỳ). H i ng c n ph i bi u quy t và n u s phi u hai bên ngang nhau, quy t ngh c a H i ng s theo bi u quy t c a Ch t ch. i u 3: H i ng nói trên có nhi m v : 1) Xét xem công ch c xin ph c ch c có th c ã b bãi ch c hay cách ch c "vì có chính tr " không, và ngoài c chính tr ó, công ch c có ph m gì khác n a không. H i ng s căn c vào h sơ và l i khai c a nh ng công ch c ho c tư nhân ã ch ng ki n nh ng vi c ã sNy ra trư c kia có liên can m t thi t n s tr ng ph t ngư i ương s . 2) ngh cho công ch c ó ư c x p vào b c nào trong ng ch cũ, ho c m t ng ch tương ương n u ng ch cũ ã ư c bãi b hay là ã ngư i r i. M t công ch c ã b bãi ch c hay cách ch c vì c chính tr có th coi như là v n ng ch cũ và ư c thăng tr t u u k t ngày thôi cho n ngày ư c ph c ch c. Niên h n thăng t b c dư i lên b c s căn c vào niên h n t i thi u cho m i b c nh trong quy t c chung, thêm m t năm; c bi t, n u công ch c ó trư c kia hay còn t p s thì h n t p s v n ch k là hai năm thôi. B c tính như trên s là b c cao nh t mà công ch c ư c ph c ch c có th ư c x p vào. Nhưng H i ng có quy n ngh x p t vào m t b c m i, tuỳ t ng trư ng h p. i u 4: B trư ng B Qu n tr ng ch công ch c (hay Ch t ch U ban hành chính c p kỳ, i v i ng ch thu c kỳ) n u chuNn ý ngh c a H i ng k trên, s ra ngh nh cho ph c ch c. D th o ngh nh ó ph i ư c B trư ng Tài chính hay cơ quan i di n ki m nh n trư c. Công ch c ư c ph c ch c: 1) Ch ư c hư ng lương b ng k t ngày nh m ch c sau khi ư c tái b theo tr t n nh trong ngh nh cho ph c ch c; 2) V phương di n thâm niên, cũng ch ư c tính thâm niên trong tr t m i k t ngày nh m ch c sau khi ư c tái b ; 3) V phương di n hưu b ng, có th xin truy thư ng theo th l s hưu b ng, m t s năm ã ngh vi c, ư c quy n hư ng hưu b ng khi n tu i v hưu. i u 5: B trư ng các B ch u trách thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản