Sắc lệnh số 17

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 17 về việc sát nhập các cơ quan vào tài sản của Bình dân ngân quỹ tổng cục vào Nha nông nghiệp tín dụng và Nha kinh tế tín dụng do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 17

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 17 NGÀY 31 THÁNG 1 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo Quy t ngh ngày 14 tháng 11 năm 1945 c a H i ng Chính ph l p ra B Canh nông; Chi u theo S c l nh s 69 ngày 1 tháng 12 năm 1945 nh rõ các cơ quan thu c quy n B Canh nông; Chi u theo S c l nh s 79 ngày 31 tháng 12 năm 1945 chia Bình dân ngân qu ra hai cơ quan: Nông nghi p tín d ng thu c B Canh nông và Kinh t tín d ng thu c B Qu c dân kinh t ; Theo ngh c a B trư ng B Canh nông, B trư ng B Qu c dân kinh t và B trư ng B Tài chính; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t: Nay bãi b Bình dân ngân qu t ng c c. i u th hai: Các cơ quan và tài s n c a bình dân ngân qu t ng c c s sát nh p vào nhà Nông nghi p Tín d ng và nhà Kinh t Tín d ng, theo cách t ch c hi n th i và theo s phân chia n nh trong s c l nh s 79 ngày 31 tháng 12 năm 1945. i u th ba: Ngân sách c a Bình dân ngân qu t ng c c và m c ngoài ngân sách ty y nay giao cho: Cơ quan Nông nghi p Tín d ng v các qu : 1- Nông ph ngân qu ; 2- Khai khNn ngân qu ; 3- Ngư nghi p ngân qu ; 4- Ti u công ngh nông nghi p ngân qu . và cơ quan Kinh t Tín d ng v ph n các qu : 1- Ti u công ngh ngân qu (tr ti u công ngh nông nghi p nghi p qu ); 2- Ti u k ngh ngân qu . i u th tư: Cách t ch c k toán c a hai cơ quan tín d ng:
  2. Nông nghi p Tín d ng và Kinh t Tín d ng ph i theo quy t c hi n hành c a B Tài chính. i u th năm: Ch quy n ngân sách Nông nghi p Tín d ng (ngân sách chính và m c ngoài ngân sách) giao cho ông Thanh tra Nông nghi p Tín d ng. i u th sáu: Ch quy n ngân sách Kinh t Tín d ng (ngân sách chính và m c ngoài ngân sách) giao cho ông Giám c Kinh t tín d ng. i u th b y: Các B trư ng B Tài chính, B trư ng B Canh nông, B trư ng B Qu c dân kinh t , ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản