Sắc lệnh số 182

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 182

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 182 về việc tổ chức lại Uỷ ban kháng chiến miền Nam Việt nam do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 182

  1. S C L NH T CH C L I Y BAN KHÁNG CHI N MI N NAM VI T NAM C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 182 NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo Quy t ngh c a Chính ph thành l p U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam và U ban Kháng chi n mi n Nam Trung b ; Xét c n ph i th ng nh t U ban kháng chi n mi n Nam Vi t Nam và U ban Kháng chi n mi n Nam Trung b trong tình tr ng hi n th i; Xét nhu c u c a công cu c kháng chi n mi n Nam Vi t Nam; Chi u theo l i ngh c a Ch t ch Quân s U Viên h i và B trư ng B Qu c phòng; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th nh t U ban kháng chi n mi n Nam Vi t Nam nay c i t l i m c ích th ng nh t hành ng và ch huy trong công cu c kháng chi n t i mi n Nam Vi t Nam. i u th hai U ban kháng chi n mi n Nam Vi t Nam g m có t b y n chín u viên, trong s ó có m t u viên i bi u U ban Hành chính Nam b và m t u viên i bi u U ban Hành chính Trung b . U ban do m t Ch t ch và hai Phó ch t ch i u khi n. i u th ba U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam tr c thu c vào B Qu c phòng v phương di n qu n tr , và vào Quân s U viên h i v phương di n i u ng. i u th tư U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam có nhi m v t ch c công cu c kháng chi n t i nam ph n Trung b (t t nh Qu ng Nam tr vào) và Nam b . V phương di n quân s , U ban kháng chi n mi n Nam t ch c công cu c kháng chi n toàn dân, i u khi n và ch huy b i trong nh ng mi n thu c ph m vi c a U ban.
  2. V phương di n hành chính và chuyên môn, U ban kháng chi n mi n Nam Vi t Nam: a) Trong nh ng trư ng h p khNn c p và nghiêm tr ng c bi t, có u quy n tuyên b và thi hành vi c thi t quân lu t nh ng a phương nào xét ra c n, theo nh ng cách th c ã quy nh trong S c l nh s 77 ngày 29 tháng 5 năm 1946; b) Trái l i, trong lúc bình thư ng, các cơ quan Hành chính và chuyên môn a phương v n làm vi c theo quy t c chung. U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam ch có quy n liên l c v i các cơ quan ó th o lu n và gi i quy t nhưng v n có liên quan n công cu c kháng chi n. i u th năm Các ông Ch t ch Quân s U viên h i, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản