Sắc lệnh số 188

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 188

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 188 về việc lập một uỷ ban liên bộ có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề có quan hệ đến nhiều bộ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 188

  1. CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 188 Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1946 S C L NH V VI C L P M T U BAN LIÊN B CÓ NHI M V NGHIÊN C U NH NG V N CÓ QUAN H N NHI U B CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Xét d c n thi t hi n th i, Sau khi H i ng Chính ph tho thu n, RA S C L NH: i u th 1. Nay l p m t U ban liên b có nhi m v nghiên c u và ngh cách gi i quy t nh ng v n quan h n nhi u B mà H i ng Chính ph giao cho. i u th 2. U ban tr c ti p t dư i quy n c a Ch t ch Chính ph . i u th 3. U ban g m có: a) Nh ng nhân viên thư ng tr c do quy t ngh H CP c , g m có m t Trư ng ban, m t Phó trư ng ban, m t T ng Thư ký và nh ng nhân viên thư ng. b) i di n c a các B và c a Quân u h i và các nhà chuyên môn do các B trư ng và Ch t ch Quân u h i c và do H i ng Chính ph chuNn y. i u th 4. Các phí kho n c a U ban s do Ngân sách Toàn Qu c (Văn phòng Ch t ch) ch u. i u th 5. U ban s trình m t b n n i quy cho H i ng Chính ph chuNn y. i u th 6. Các B trư ng và Ch t ch Quân u h i chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản