Sắc lệnh số 194/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 194/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 194/SL về việc bỏ Uỷ ban Trung ương hộ đê và đặt Uỷ ban bảo vệ đê điều các cấp do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 194/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 194 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 70 ngày 22-5-46; Chi u S c l nh s 120-SL ngày 25-1-48; Chi u S c l nh s 157-SL ngày 14-4-48; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông Công chính; Ban Thư ng tr c Qu c h i tho hi p, RA S C L NH: i u th 1 S c l nh này hu b và thay th S c l nh s 157-SL ngày 14-4-48 nói trên. i u th 2 Nay b U ban Trung ương h ê. i u th 3 m i liên khu, t m t U ban B o v ê i u liên khu g m có: - Ch t ch UBKCHC liên khu, hay ngư i i di n: Ch t ch - Giám c Công chính liên khu: Phó Ch t ch - Giám c Tài chính liên khu - 2 thân sĩ, thay m t dân, do UBKCHC Liên khu m i và cũ: U viên i u th 4 m i t nh, t m t U ban B o v ê i u g m có: - Ch t ch UBKCHC T nh, hay ngư i i di n: Ch t ch - Trư ng Ty Công chính t nh: Phó Ch t ch - Trư ng Ty Ngân kh - 2 thân sĩ, thay m t dân, do UBKCHC t nh m i và cũ,: U viên
  2. tuỳ theo nhu c u a phương. i u th 5 m i huy n, t m t U ban B o v ê i u g m có: - Ch t ch UBKCHC Huy n: Ch t ch - M t nhân viên Công chính, do Trư ng Ty: Phó Ch t ch Công chính t nh c - M t u viên trong UBKCHC huy n: U viên ph trách tài chính - 2 thân sĩ, thay m t dân, do UBKCHC huy n: U viên m i và cũ, tuỳ theo nhu c u a phương. i u th 6 m i huy n, t m t U ban B o v ê i u g m có: - Ch t ch UBKCHC xã: Ch t ch - M t nhân viên Công chính do Trư ng Ty: Phó Ch t ch Công chính t nh c - M t u viên trong UBKCHC xã: U viên ph trách tài chính - 2 thân sĩ, thay m t dân, do UBKCHC huy n: U viên m i và cũ theo ngh c a UBKCHC xã i u th 7 Nhi m v chung c a U ban B o v ê i u trong m i a phương là: - Nghiên c u và ngh các công tác tu b ê i u. - Th c hành và thanh toán các công tác nói trên. - i u khi n b máy h ê, m i năm t 15 tháng 6 n 15 tháng 10. - Liên l c v i các cơ quan Hành chính và c u t a phương. - Và t ch c m i vi c c u t , phòng ng a và i phó v i n n v ê. - Sau m i mùa l t báo cáo t t c công vi c ã làm.
  3. Các U ban B o v ê i u các c p làm vi c theo h th ng d c và theo úng chi phí c a B Giao thông công chính. Các U ban B o v ê i u không ph trách th c hành nh ng công tác ê i u to l n và m i m , do B Giao thông Công chính n nh. i u th 8 Nhi m v riêng cho m i u viên trong U ban b o v ê i u là: - Ch t ch i u khi n công vi c, v m t Hành chính và Chính tr . - Phó Ch t ch i u khi n công vi c chuyên môn, theo ch th c a cơ quan chuyên môn c p trên. - U viên tài chính ph trách k toán, gi qu ki m soát tài chính, và thanh toán công vi c, theo ch th c a cơ quan tài chính c p trên. - Các u viên khác huy ng nhân dân và ôn c công vi c t i công trư ng. Các u viên trong U ban B o v ê i u u liên i trách nhi m. i u th 9 Các th l trư c qui nh vi c b o v ê i u trái v i S c l nh này, u bãi b . i u th 10 Các B trư ng B N i v , Tài chính, Giao thông Công chính, chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản