Sắc lệnh số 21/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 21/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 21/SL về việc sửa đổi Sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-1948 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 21/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 21-SL NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ H CHÍ MINH Chi u S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 t ch c chính quy n nhân dân và U ban hành chính các c p cùng nh ng s c l nh s a i và b khuy t; Chi u S c l nh s 126 ngày 19 tháng 7 năm 1946 n nh th t c thi t l p và s a i a gi i các ơn v hành chính; Chi u S c l nh s 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 s a i do S c l nh s 76-SL ngày 1 tháng 7 năm 1949 n nh th t c thi t l p ho c s a i a gi i các ơn v kháng chi n hành chính; Chi u S c l nh s 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 t ch c chính quy n nhân dân trong th i kỳ kháng chi n; Xét tình th hi n th i; Theo ngh c a Phó Th tư ng; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban thư ng tr c Qu c h i tho thu n; RA S C L NH: i u 1: i u 2 S c l nh s 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 n nh th t c thi t l p ho c s a i a gi i các ơn v kháng chi n hành chính, s a i do s c l nh s 76-SL ngày 1 tháng 7 năm 1949, nay s a i l i như sau: " i u 2 m i: S thi t l p nh ng ơn v kháng chi n hành chính t nh và huy n ho c s a i a gi i nh ng ơn v y do ngh nh c a Th tư ng Chính ph n nh chi u ngh c a U ban kháng chi n hành chính liên khu. Quy n này u cho U ban kháng chi n hành chính liên khu trong trư ng h p liên l c khó khăn nh i u 89 s c l nh s 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948." i u 2: Ông Th tư ng Chính ph chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản