Sắc lệnh số 258/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 258/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 258/SL về việc quy định cách tổ chức Công an quân pháp trong thời kỳ kháng chiến do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 258/SL

  1. S C L NH S 258/SL NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1948 QUY NNH CÁCH T CH C CÔNG AN QUÂN PHÁP TRONG TH I KỲ KHÁNG CHI N CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 34 ngày 25-3-46 và s 35-SL ngày 19-3-1947 t ch c B Qu c phòng; - S c l nh s 165 ngày 23-6-46 t ch c Toà án binh lâm th i; - S c l nh s 19-SL ngày 16-2-1947 t ch c các Toà án binh Khu; - S c l nh s 45-SL ngày 25-4-47 t ch c Toà án binh t i cao; - S c l nh s 59-SL ngày 5-7-47 t ch c Toà án binh Trung ương; - S c l nh s 40 ngày 29-3-46 v vi c b o m t do cá nhân cùng các S c l nh s a i S c l nh y; - S c l nh s 131 ngày 20-7-46 t ch c Tư pháp Công an; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Tư pháp; Sau khi H i ng Chính ph ã quy t nh và sau khi Ban Thư ng tr c Qu c h i tho hi p; RA S C L NH: i u th 1 Cách t ch c Công an Quân pháp trong th i kỳ kháng chi n qui nh như sau này: i u th 2 Công an Quân pháp có nhi m v : 1- Truy tìm t t c các vi c ph m pháp, thu c thNm quy n Toà án binh, thu th p các tài li u và b t giam nh ng ngư i ph m pháp giao cho Toà án Binh xét x . 2- Thi hành các m nh l nh cùng b n án c a Toà án binh. i u th 3 Công an Quân pháp g m có nh ng ph trách Công an Quân pháp, U viên Công an Quân pháp và Công an Viên Quân pháp. - Ph trách Công an Quân pháp là U viên Chính ph và D thNm các Toà án binh.
  2. - U viên Công an Quân pháp là các c p Ch huy Quân i Qu c gia t i i trư ng tr lên. - Công an viên Quân pháp là nh ng quân nhân thu c quy n ch huy c a Ph trách hay U viên Công an Quân pháp, và ư c nh ng ngư i này giao cho làm vi c Công an Quân pháp. - Ph trách và các U viên Công an Quân pháp, trư c khi nh n vi c ph i tuyên th . Ph trách Công an Quân pháp tuyên th trư c ông B trư ng B Qu c phòng, các U viên Công an Quân pháp tuyên th trư c Toà án binh Liên Khu. i v i các Ph trách Công an Quân pháp, khi nh n ch c U viên Chính ph Toà án binh ã tuyên th r i thì không tuyên th l i. Trong trư ng h p c bi t liên l c h t s c khó khăn, các nhân viên k trên có th g i gi y tuyên th . i u th 4 Các nhân viên i u khi n các cơ quan Trung ương thu c B Qu c phòng t b c II c p I tr lên (Ngh nh s 57-N /CB ngày 16-8-47) có th t mình ho c trưng c u các nhân viên Công an Quân pháp làm nh ng vi c thu c v Công an Quân pháp i v i m t v ph m pháp xNy ra trong cơ quan mình i u khi n hay khi nhân viên c a mình ph m pháp. i u th 5 T t c các nhân viên Công an Quân pháp v phương di n Công an Quân pháp, u t dư i quy n ki m soát tr c ti p c a Quân pháp C c trư ng. Trong qu n h t m i Khu, nhân viên Công an Quân pháp v phương di n Công an Quân pháp, u t dư i quy n ki m soát tr c ti p c a U viên Chính ph trong Toà án binh Khu y. Quân pháp C c trư ng, v m t hành chính, có quy n: ngh lên B trư ng B Qu c phòng nh s thư ng ph t cho các nhân viên Công an Quân pháp. i u th 6 Ph trách các U viên Công an Quân pháp có quy n: - Nh n các ơn khi u n i hay t cáo - L p biên b n - L y l i khai c a nh ng ngư i tình nghi ph m pháp và nh ng ngư i có hi u bi t v s ph m pháp - Khám nhà và t ch thu tang v t theo hình th c n nh t i i u th 14, 15 S c l nh này. i u th 7
  3. Trong trư ng h p ph m pháp qu tang, b t c m t nhân viên Công an Quân pháp nào (ph trách, U viên hay Công an viên) hay m t công dân nào cũng có quy n b t gi k ph m pháp, dù k y là quân nhân hay thư ng dân. i u th 8 G p trư ng h p không qu tang, U viên Công an Quân pháp có quy n i u tra sơ lư c v nh ng v ph m pháp thu c thNm quy n Toà án binh và n p h sơ lên U viên Chính ph . i u th 9 Ngoài trư ng h p qu tang và trư ng h p c bi t nói trong i u th 10 S c l nh này, U viên Công an Quân pháp không có quy n b t giam m t ngư i nào, n u không có l nh vi t ra gi y c a Ph trách Công an Quân pháp. i u th 10 Trong nh ng trư ng h p quan tr ng và c n thi t c bi t như khi có k tình nghi do thám cơ quan quân s , U viên Công an Quân pháp có th h l nh vi t ra gi y b t giam k tình ngh ph m pháp, nhưng trong 48 gi , ph i báo lên U viên Chính ph Toà án binh và ThNm phán sơ c p s t i, và trong h n 5 ngày, ph i n p c h sơ cùng k tình ngh ph m pháp lên U viên Chính ph . i u th 11 Ph trách Công an Quân pháp trong ph m vi quy n h n c a mình, và U viên Công an Quân pháp trong trư ng h p c bi t nói i u th 10 trên ây, khi h l nh b t giam thì : a) Trong m nh l nh s v c ngư i i b t, ph i nói rõ lý do vi c b t y, b) M nh l nh s v y ph i vi t thành hai b n: ngư i thi hành m nh l nh s v b t bu c ph i giao m t b n sao cho thân nhân ngư i b b t hay UBKCHC s t i. i u th 12 U viên Chính ph các Toà án Binh có quy n giam c u như công cáo U viên Toà án Quân s (S c l nh s 68 ngày 26-7-1947). Vi c kháng cáo các m nh l nh t m giam cũng theo như th l i v i các Toà án Quân s . i u th 13 i u tra m t v ph m pháp thu c thNm quy n Toà án binh là quy n c a ph trách và U viên Công an quân pháp g n nơi ph m pháp nh t. N u nhân viên Công an Quân pháp không có m t t i ch các ph trách và U viên Công an Tư pháp có th làm vi c thay r i g i h sơ k ph m pháp cho Toà án binh.
  4. i u th 14 M i khi khám nhà, nhân viên Công an Quân pháp ph i theo hình th c ã n nh trong S c l nh s 131 ngày 20-7-1946 t ch c Tư pháp Công an. i u th 15 Biên b n khám nhà ch có hi u l c n u: a) U viên Chính ph hay D thNm Toà án binh i cùng v i L c s hay m t thư ký L cs . b) U viên Công an Quân pháp i cùng v i Ch t ch UBKCHC xã sơ t i ho c m t nhân viên trong U ban y. c) Công an viên Quân pháp mang theo m nh l nh vi t gi y c a Ph trách hay U viên Công an Quân pháp và i cùng v i hai công dân. Hai công dân này nên ch n trong các ngư i thân thích v i ngư i có nhà b khám, ho c ngư i hàng xóm. i u th 16 T t c các biên b n và tài li u do nhân viên Công an Quân pháp thu th p ư c u ph i g i lên U viên Chính ph Toà án binh. Ch có nh ng viên ch c này m i có quy n t m ình c u m t vi c hay ưa vi c y ra phiên toà. i u th 17 Các lu t l thu c ph m vi Tư pháp Công an và b o m t do cá nhân trái v i S c l nh này u không thi hành trong ph m vi Công an Quân pháp. i u th 18 B trư ng B Qu c phòng, và B trư ng B Tư pháp chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản