Sắc lệnh số 41

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 41

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 41 về việc bãi bỏ các sở trước thuộc phủ toàn quyền Đông dương và sáp nhập các sở đó vào các bộ của Chính phủ lâm thời Việt nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 41

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C S 41 NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1945 CH TNCH LÂM TH I CHÍNH PH DÂN CH C NG HOÀ VI T NAM Sau khi H i ng các B trư ng ã tho thu n, RA S C L NH i u nh t: Nay bãi b t t c các công s và các cơ quan trư c thu c Ph Toàn quy n ông Dương (các S l n chung cho toàn h t ông Dương và các S ph thu c Ph Toàn quy n) ã thi t l p ho c Hà N i, ho c Sài Gòn, ho c à L t, ho c các nơi khác thu c a h t B c b , Trung b và Nam b nư c Vi t Nam. Nh ng b t ng s n và ng s n (dinh th , nhà c a, c a c i, c, hàng hoá, khí c , tài li u, dùng phòng gi y, v.v...) c a t t c nh ng công s k trên u ph i gi nguyên v n và chuy n giao, cùng v i nh ng nhân viên hi n tòng s t i y, sang các B c a Chính ph lâm th i Vi t Nam theo cách phân ph i sau ây: - Văn phòng cũ c a Toàn quy n ông Dương - Văn phòng cũ c a Phó Toàn quy n ông Dương - Phòng Bí thư cũ c a Ph Toàn quy n ông Dương Ch t ch Chính - Phòng Công văn Phù Toàn quy n ph và B Ngo i giao - Phòng i n tín Ph Toàn quy n - Phòng N i d ch Ph Toàn quy n - Ty Ngo i giao Ph Toàn quy n - Toà Công ch c Ph Toàn quy n - M t ph n Toà Pháp chính Ph Toàn quy n trư c g m có Ty Pháp ch và Hành chính, Ty Hành chính t t ng và Hành chính ki m sát, B n iv - M t ph n Toà Chính tr Ph Toàn quy n (Ty N i chính) - Toà Liêm phóng Ph Toàn quy n - Ban "Công báo" c a Phòng Công văn Ph Toàn quy n. - S Thông tin, Báo chí, Tuyên truy n B Thông tin và ki m duy t Ph Toàn quy n B Thông tin và
  2. Tuyên truy n - Phòng Ki m sát thư tín thu c Toà Chính tr Ph Toàn quy n - Phòng Binh v Ph Toàn quy n - B o án binh và các ng binh i B Qu c phòng - S Hi n binh ông Dương -S a dư - Toà Kinh t Ph Toàn quy n (k c Phòng Th ng kê) - S T ng thanh tra công nông và m c súc - S T ng Thanh tra Thu Lâm - Vi n Kh o c u Nông - Lâm B Qu c dân - S Lúa g o Kinh t - S T ng Thanh tra Khoáng ch t và k ngh - Vi n H i h c - S T ng thanh tra ngư nghi p - Bình dân ngân kh - S Th d c, th thao và Thanh niên, B Thanh niên cùng t t c các cơ quan ph thu c - Hai Toà Thư ng thNm Hà N i và Sài Gòn, cùng các toà án khác B Tư pháp - Toà án hành chính - Các lao ng c - S T ng thanh tra Y t , g m c các Y vi n B Yt - Vi n Pasteur - S T ng thanh tra Công chính
  3. - S Ho xa ông Dương B Công chính - S Thiên văn và Thiên văn ài Ph Li n và Giao thông - S Bưu i n ông Dương - S Vô tuy n i n ông Dương - Hàng h i thư ng thuy n - S H i chính - Phòng Hàng không Thương Thuy n - Phòng T ng thanh tra lao công, trư c B Lao công thu c Toà Pháp chính Ph toàn quy n - S Tài chính - S Ki m sát Tài chính - S Trư c b , Văn tư, Qu n th i n th và thu Tr c thu B Tài chính - Nha Thương chính - S chuyên mãi mu i và thu c phi n - S T ng ngân kh - S Ngân kh Trung b và Nam b - S Hưu b ng ông Dương - Nha H c chính ông Dương - Trư ng i h c ông Dương cùng các trư ng và các cơ quan ph thu c B Qu c dân - Vi t Nam h c xá Giáo d c - Các Trư ng trung h c, cùng các trư ng khác - S Thư vi n trung ương
  4. - Vi n Bác c Vi n ông i u nhì: Ai không tuân theo s c l nh này mà phá ho i ho c bi n th các ng s n và b t ng s n ho c làm trái các hu n l nh ã ban b , s b tr ng ph t theo Hình lu t c a Chính ph Vi t Nam. i u ba: Các ông B trư ng các B Ngo i giao, N i v , Thông tin và Tuyên truy n, Qu c phòng, Qu c dân Kinh t , Thanh niên, Tư pháp, Y t , Công chính và Giao thông, Lao công, Tài chính, Qu c dân giáo d c, s tuỳ theo ch c v mà thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản