Sắc lệnh số 45

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 45

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 45 về việc đặt một toà án binh tối cao do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 45

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 45 NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 34 ngày 25-3-1946 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 71 ngày 22-5-1946, n nh quy t c Quân i qu c gia Vi t Nam; Chi u S c l nh s 163 ngày 23-8-1946, t ch c Toà án binh lâm th i; Chi u S c l nh s 19-SL ngày 16-2-1947, t ch c các Toà án binh khu; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng và sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th 1 Nay t m i Toà án binh t i cao, quan h t là toàn cõi nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà. i u th 2 Toà án binh t i cao g m có: - M t Chánh án và 2 H i thNm ng i x ; - M t U viên Chính ph d ng bu c t i; - M t l c sư chép các i u tranh lu n, gi án tù hay gi y má. Chánh án là m t quân nhân ho c m t nhân viên cao c p b Qu c phòng, do Ngh nh B trư ng B Qu c phòng b nhi m. H i thNm th nh t là m t thNm phán nh c p, do ngh nh B trư ng B Tư pháp b nhi m sau khi ã y hi p v i B trư ng B Qu c phòng. H i thNm th hai là m t quân nhân ngang c p ho c thu c c p trên i v i b can, do ngh nh B trư ng B Qu c phòng b nhi m. U viên Chính ph và L c sư u là quân nhân thu c c p ch huy ho c nhân viên B Qu c phòng, do ngh nh B trư ng B Qu c phòng b nhi m. i u th 3
  2. Toà án binh t i cao có thNm quy n xét x các quân nhân t c p Trung oàn Trư ng tr lên và các quân nhân thu c nh ng cơ quan Trung ương, ph m vào: - M t hay nhi u t i nh Hình lu t chung, theo nh ng hình ph t nh trong y; - M t hay nhi u t i có tính cách nhà binh, nh i u th 7 S c l nh s 163 ngày 23- 8-46, theo nh ng hình ph t nh i u y. i u th 4 Các b n án c a Toà án binh t i cáo s thi hành ngay, tr nh ng án t hình. Khi tuyên án t hình, Chánh án b t bu c ph i báo cho ph m nhân bi t r ng y có quy n ơn lên Ch t ch Chính ph xin ân gi m. i u th 5 N u có s tranh quy n gi a Toà án binh t i cao và m t Toà án Tư pháp ho c Quân s y s gi i quy t b i m t H i ng phán nh thNm. H i ng này g m có: - i bi u c a Liên b Qu c phòng và Tư pháp Ch t ch - Chánh án Toà án binh t i cao - H i viên - Chánh nh t Toà Thư ng thNm - i u th 6 B trư ng B Qu c phòng và B trư ng B Tư pháp chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản